Мі­ка Нью­тон — аме­ри­кан­ська на­ре­че­на

Спів­а­чка ви­йшла заміж у Ка­лі­фор­нії

Ukrayina Moloda - - Спорт - Да­ра ГАВАРРА

На­пе­ре­до­дні ка­то­ли­цько­го Рі­здва ко­ли­шня укра­їн­ська спів­а­чка, а ни­ні жи­тель­ка США Мі­ка Нью­тон ви­йшла заміж. Окса­на Гри­цай (а са­ме так зва­ти спів­а­чку) — уро­джен­ка Бур­шти­на з Іва­но-Фран­ків­щи­ни — вже ба­га­то ро­ків (якщо сло­во «ба­га­то» мо­жна вжи­ти що­до юної, як на свої 32 ро­ки, дів­чи­ни) про­жи­ває у Лос-Ан­дже­ле­сі, де на­ма­га­є­ться зро­би­ти кар’єру. І, зда­є­ться, їй це вда­ло­ся, бо що б там хто го­во­рив, а вда­ле за­між­жя — та­кож не­по­га­на кар’єра, тим па­че ко­ли твій чо­ло­вік — не про­сто бі­зне­смен, а вла­сник мо­дель­но­го агент­ства Кріс Са­а­ве­дра (до сло­ва, в цьо­му ж агент­стві пра­цю­ва­ла й Мі­ка).

Са­ме ве­сі­л­ля про­йшло у спа­го­те­лі The Mission Inn Hotel & Spa, що в Ка­лі­фор­нії, який на­га­дує се­ре­дньо­ві­чний за­мок. Усі при­мі­ще­н­ня, ар­ки, сто­ли бу­ли при­кра­ше­ні бі­ло­сні­жни­ми кві­та­ми, що ще біль­ше ство­рю­ва­ло ілю­зію каз­ки. Та й са­ма

з 31 гру­дня до 6 сiчня

на­ре­че­на бу­ла, мов прин­це­са: пи­шне пла­т­тя ще­дро оздо­бле­не стра­за­ми Сва­ров­скі, а го­лів­ку при­кра­ша­ла ви­шу­ка­на ді­а­де­ма. Зго­дом, пі­сля це­ре­мо­нії, Мі­ка пе­ре­одя­гла­ся у зру­чні­шу, але не менш ви­шу­ка­ну бі­ло-срі­бля­сту су­кню.

Куль­мі­на­ці­єю тор­же­ства став ви­со­чен­ний бі­ло­сні­жний торт у ви­гля­ді го­ти­чної зам­ко­вої ба­шти, при­кра­ше­ний бли­ску­чи­ми ка­мін­ця­ми та кві­та­ми, а та­кож сюр­приз — пі­сня від на­ре­че­ної.

На­пе­ре­до­дні ве­сі­л­ля, як і го­ди­ться, Нью­тон від­гу­ля­ла два ді­вич-ве­чо­ри — один у Ки­є­ві, який по­дру­зі ор­га­ні­зу­ва­ли донь­ки де­пу­та­та Ан­дрія Дер­ка­ча — Ксе­нія Дер­кач та Те­тя­на Ли­тви­но­ва, а дру­гий — у Ді­сней­лен­ді в Ка­лі­фор­нії, де, за сло­ва­ми на­ре­че­ної, во­на на­ре­шті вді­ла ву­шка і фа­ту на­ре­че­ної Мік­кі Ма­у­са — Мін­ні.

До сло­ва, Мі­ка Нью­тон зби­ра­є­ться за­пу­сти­ти свій ві­део­блог, у яко­му по­ка­зу­ва­ти­ме своє жи­т­тя в Аме­ри­ці, а до то­го, зві­сно ж, — своє ве­сі­л­ля.

Овен (21.03—20.04). Ба­га­то не­при­єм­них сюр­при­зів че­ка­ють то­го, хто пра­гну­ти­ме збіль­шу­ва­ти свої зв’яз­ки і фі­ксу­ва­ти­ся на по­стій­но­му пі­знан­ні но­во­го. Дні: спр. — 31; не­спр. — 2. Телець (21.04—21.05). Не за­хо­плюй­те­ся, від­зна­ча­ю­чи Но­вий рік, іна­кше на по­ча­тку року мо­жуть ви­ни­кну­ти про­бле­ми з пе­чін­кою. Усе, зви­чай­но, за­ле­жить від ва­шо­го ві­ку і спосо­бу жи­т­тя. Дні: спр. — 2; не­спр. — 4. Близнюки (22.05—21.06). Силь­ні по­чу­т­тя при­зве­дуть до то­го, що ви бу­де­те стри­ма­ни­ми, щи­рі­ши­ми і чут­тє­ві­ши­ми. Че­кай­те при­єм­них но­вин. Дні: спр. — 1; не­спр. — 2. Рак (22.06—23.07). Ва­ша енер­гія бу­де на ви­со­ті на по­ча­тку року, оскіль­ки цей пе­рі­од бу­де спри­я­тли­вим і в ко­хан­ні, і в ро­бо­ті.

Дні: спр. — 3; не­спр. — 5.

Лев (24.07—23.08). Зав­дя­ки іму­ні­те­ту ви уни­кне­те вто­ми і хво­роб. На свя­та мо­же­те смі­ли­во ви­ру­ша­ти у від­пус­тку. Чим да­лі бу­де мі­сце від­по­чин­ку від ва­шо­го бу­дин­ку — тим кра­ще. Дні: спр. — 2; не­спр. — 3. Діва (24.08—23.09). У цей пе­рі­од зір­ки обе­рі­га­ють вас. На­віть без­со­н­ня тур­бу­ва­ти­ме. Будь­те обе­ре­жні у ви­бо­рі їжі, іна­кше мо­жуть ви­ни­кну­ти про­бле­ми з трав­ною си­сте­мою. Дні: спр. — 31; не­спр. — 1. Терези (24.09—23.10). По­пе­ре­ду ба­га­то не­спо­ді­ва­нок — як при­єм­них, так і не ду­же. Мо­жли­во, че­рез де­які по­дії вам не­об­хі­дно бу­де до­кла­сти зу­силь, щоб до­мог­ти­ся ба­жа­но­го. Дні: спр. — 5; не­спр. — 6. Скорпіон (24.10—22.11). Най­го­лов­ні­ше для вас — упев­не­ність у со­бі. Збе­рі­гай­те спо­кій у будь-якій си­ту­а­ції, не ро­біть не­о­бду­ма­них вчин­ків, і ви зна­йде­те від­по­віді на всі пи­та­н­ня.

Дні: спр. — 2; не­спр. — 4.

Стрілець (23.11—21.12). На по­ча­тку року ви бу­де­те ду­же ща­сли­ві. Спри­я­тли­вий пе­рі­од для ство­ре­н­ня но­вої сім’ї, не бій­те­ся освід­чи­ти­ся в ко­хан­ні, якщо хо­че­те якнай­швид­шо­го роз­ви­тку по­дій. Дні: спр. — 4; не­спр. — 5. Козеріг (22.12—20.01). Ро­збі­жно­сті в сім’ї мо­жуть ви­ни­кну­ти че­рез гро­ші або со­ці­аль­ний ста­тус. Зір­ки бу­дуть ціл­ком на ва­шо­му бо­ці, ви з лег­кі­стю змо­же­те до­би­ти­ся вза­єм­но­сті в будь-яко­му ви­пад­ку. Дні: спр. — 6; не­спр. — не­має. Водолій (21.01—19.02). Осо­би­сте жи­т­тя від­рі­зня­ти­ме­ться ста­біль­ні­стю. Са­мо­тні лю­ди мо­жуть зу­стрі­ти лю­ди­ну, з якою в них бу­дуть сер­йо­зні та спри­я­тли­ві сто­сун­ки. Дні: спр. — 2; не­спр. — 3. Риби (20.02—20.03). Лю­бов за­йма­ти­ме пра­кти­чно весь ваш час, про­фе­сій­на ді­яль­ність ві­ді­йде на дру­гий план. Але по­ста­рай­те­ся до­сяг­ти гар­мо­нії в цих двох сфе­рах.

Дні: спр. — 4; не­спр. — 5.

Мі­ка Нью­тон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.