КРО­СВОРД ВІД МАЛАНКИ №141

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. У Кар­па­тах — дядь­ко по та­то­ві. 5. На­зва кві­тки чи гар­ної дів­чи­ни в Кар­па­тах. 8. Лі­кар­ська ро­сли­на, бур’ян. 9. Го­лов­на ін­стан­ція вста­нов­ле­н­ня справедливості. 10. Один із си­нів Ноя, який смі­яв­ся над ба­тьком. 11. Ві­до­мий уні­вер­си­тет, роз­та­шо­ва­ний в аме­ри­кан­сько­му мі­сті Кем­бридж. 13. Дав­ня ро­сій­ська мо­не­та. 15. Ба­тько Енея. 17. За­пі­кан­ка, го­луб­ці, кру­че­ни­ки, га­лу­шки. 18. Мі­сто на Сум­щи­ні, де бу­ла фа­бри­ка з ви­пу­ску кі­но­плів­ки. 20. Яр, бай­рак. 22. Ві­до­мий моль­фар, уби­тий у сер­пні 2011 року. 24. Дав­ня сто­ли­ця Вір­ме­нії. 25. Кон­грес укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів. 27. Дав­ньо­гре­цьке пе­кло. 28. Ве­сня­ні кві­ти, які в на­ро­ді на­зи­ва­ють пів­ни­ка­ми. 29. Те, що по­ми­рає остан­нім. 30. Фран­цузь­кий Дід Мо­роз. По вер­ти­ка­лі:

1. Рі­чка, на якій сто­їть Кра­ків. 2. За­сіб для зне­за­ра­жу­ва­н­ня ран. 3. Прем’єр­мі­ністр Угор­щи­ни у 1998—2002 ро­ках. 4. «Ку­плю то­бі ха­тку, та ще й сі­но­жа­тку, і ..., і мли­нок, і ви­шне­вень­кий са­док» (на­ро­дна пі­сня). 5. Лег­ке жі­но­че по­кри­ва­ло, яким му­суль­ман­ки за­ку­ту­ю­ться з го­ло­ви до ніг, ли­ша­ю­чи щі­ли­ну для очей. 6. Один із ле­ген­дар­них трьох бра­тів, від яких пі­шли слов’ян­ські на­ро­ди. 7. Твер­дий ко­штов­ний ка­мінь, зда­тний рі­за­ти скло. 11. Різ­ке ско­ро­че­н­ня ді­а­фра­гми, яке важ­ко зу­пи­ни­ти. 12. Рі­чка в Кар­па­тах. 14. Шма­ток шкі­ри чи тка­ни­ни на одя­зі, що за­кри­ває дір­ку. 16. Во­гник, який роз­си­пає бен­галь­ський во­гонь. 19. Ста­ро­вин­на оди­ни­ця ви­мі­ру ал­ко­голь­них на­по­їв, яку в Ро­сії ще на­зи­ва­ли «мер­зав­чи­ком». 20. Ма­ло­соль­на сви­ни­на, що за­зви­чай скла­да­є­ться з про­шар­ків са­ла і м’яса. 21. Зброй­ні си­ли дер­жа­ви. 22. Мі­сто на Чер­ні­гів­щи­ні, де вчив­ся Ми­ко­ла Го­голь. 23. Ха­ра­ктер­ний аль­пій­ський спів. 26. Ім’я ка­над­сько­го ки­то­боя, ге­роя ро­ма­ну Жю­ля Вер­на «20 ти­сяч льє під во­дою». 27. «Слав­ся!» по ла­ти­ні, тра­ди­цій­ний по­ча­ток ка­то­ли­цьких мо­ли­тов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.