Ко­ли спра­га па­лить

Ро­сій­ські оку­пан­ти хо­чуть та­єм­но за­ді­я­ти від­сі­ки Пів­ні­чно-Крим­сько­го ка­на­лу під бу­дів­ни­цтво но­во­го во­до­го­ну

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Лі­де­ри кра­ї­ни-агре­со­ра ви­рі­ши­ли впро­ва­ди­ти в жи­т­тя скан­даль­ний про­ект із пе­ре­ки­да­н­ня во­ди до оку­по­ва­но­го пів­остро­ва з Тай­ган­сько­го во­до­схо­ви­ща в Бі­ло­гір­сько­му ра­йо­ні. По­чи­на­ю­чи з 2014 ро­ку, щоб хоч якось ком­пен­су­ва­ти пе­ре­кри­т­тя Пів­ні­чно-Крим­сько­го ка­на­лу, вла­ді Ро­сії вже до­ве­ло­ся ви­тра­ти­ти кіль­ка де­ся­тків мі­льяр­дів ру­блів.

Но­ве бу­дів­ни­цтво збі­днить бю­джет РФ ще на кіль­ка мі­льяр­дів ру­блів, однак ін­шо­го ви­хо­ду з си­ту­а­ції по­плі­чни­ки пу­тін­сько­го ре­жи­му по­ки що не зна­йшли. За сло­ва­ми так зва­но­го мі­ні­стра про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки оку­по­ва­но­го Кри­му Ан­дрія Ва­сю­ти, ро­бо­ти з бу­дів­ни­цтва во­до­го­ну ве­сти­му­ться до 2020 ро­ку, а їх під­сум­ком має ста­ти ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми з пи­тною во­дою у пів­ні­чних ре­гіо­нах пів­остро­ва Крим.

На­га­да­є­мо, що са­ме там роз­та­шо­ва­но сум­но­зві­сний за­вод «Крим­ський Ти­тан», де ста­ла­ся мас­шта­бна ава­рія влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку, яка спри­чи­ни­ла ши­ро­кий гро­мад­ський ре­зо­нанс. Мо­то­ро­шні фо­то­гра­фії з Ар­мян­ська обле­ті­ли весь світ, ви­кли­кав­ши за­не­по­ко­є­н­ня уря­дів США, Ве­ли­ко­бри­та­нії та низ­ки кра­їн Єв­ро­со­ю­зу. По­плі­чни­кам Крем­ля до­ве­ло­ся тер­мі­но­во зайня­ти­ся про­бле­мою за­без­пе­че­н­ня ане­ксо­ва­но­го пів­остро­ва во­дою, адже за­гро­за пла­ти­ти мі­льяр­дні штра­фи, за рі­ше­н­ням між­на­ро­дних су­дів, ста­ла для них ре­аль­ні­стю.

Крім то­го, що істо­тно по­стра­жда­ла еко­ло­гія ку­рор­тної зо­ни Кри­му, одне за ін­шим бан­кру­ту­ють фер­мер­ські го­спо­дар­ства пів­остро­ва. Пі­сля то­го як оку­по­ва­ний пів­острів став ба­зою для вій­сько­во-мор­сько­го фло­ту кра­ї­ни­агре­со­ра та за­се­лив­ся но­ви­ми «гро­ма­дя­на­ми», аген­та­ми ро­сій­ських си­ло­вих ві­домств, по­пит на чи­сту во­ду зна­чно ви­ріс. Вій­сько­во­слу­жбов­ці, які пе­ре­їха­ли на те­ри­то­рію ане­ксо­ва­но­го пів­остро­ва ра­зом із сво­ї­ми сім’ями з ма­те­ри­ко­вої ча­сти­ни Ро­сії, вкрай не­за­до­во­ле­ні, що там не­має які­сної прі­сної во­ди.

До цьо­го всі спро­би кра­ї­ни-агре­со­ра про­би­ти шлях для во­дних ар­те­рій по су­ші че­рез мі­сто Ма­рі­у­поль за­зна­ли фі­а­ско. Ще кур­йо­зні­ший ва­рі­ант ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми за­про­по­ну­вав пре­зи­дент РАН Оле­ксандр Сер­гє­єв, який за­явив, що у май­бу­тньо­му ціл­ком мо­жли­во до­став­ля­ти во­ду до оку­по­ва­но­го Кри­му без­по­се­ре­дньо з ... пла­не­ти Марс! Вче­ний та­кож по­ві­до­мив, що по­ки та­кої мо­жли­во­сті не­має, ро­сій­ські до­слі­дни­ки пра­цю­ють над ство­ре­н­ням уста­нов­ки, яка пе­ре­тво­рю­ва­ти­ме на во­ду па­ри з по­ві­тря.

Мо­сков­ські іде­о­ло­ги ста­ли ви­су­ва­ти на­віть та­кі аб­сур­дні про­по­зи­ції, як змі­на ру­сла Дні­пра у бік оку­по­ва­но­го Кри­му. Так, ро­сій­ський гі­дро­лог, член-ко­ре­спон­дент РАН Ві­ктор Да­ни­лов-Да­ні­льян ви­ра­ху­вав, що 981 кі­ло­метр рі­чки Дні­про те­че че­рез Укра­ї­ну, ще 595 кі­ло­ме­трів ру­сла рі­чки про­хо­дить по те­ри­то­рії Бі­ло­ру­сі, а от 485 кі­ло­ме­трів — по Ро­сії.

— По­вер­ну­ти ру­сло рі­чки Дні­про, що про­ті­кає по Ро­сії, до Кри­му не­мо­жли­во, — впев­не­ний еко­лог Во­ло­ди­мир Бо­рей­ко. — До­ве­де­ться бу­ду­ва­ти шлю­зи, ве­сти ін­ші ви­ди ро­біт, а це — мі­льяр­ди до­ла­рів. До то­го ж, не­має жо­дної га­ран­тії, що у ви­пад­ку ре­а­лі­за­ції цьо­го без­глу­здо­го про­е­кту не по­стра­ждає еко­ло­гія всіх трьох кра­їн, че­рез які про­хо­дить ру­сло рі­чки Дні­про. Під­сум­ком та­кої без­від­по­від­аль­но­сті ста­не те, що оку­пан­ти й крим­ську про­бле­му з во­дою не ви­рі­шать, й ще один по­зов від між­на­ро­дних пра­во­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій за­ро­блять.

Вря­ту­ва­ти оку­по­ва­ний Крим від еко­ло­гі­чної ка­та­стро­фи зда­тна ли­ше де­о­ку­па­ція пів­остро­ва, й з ко­жним ро­ком пред­став­ни­ки кра­ї­ни-агре­со­ра пе­ре­ко­ну­ю­ться у цьо­му все біль­ше та біль­ше. Во­да у мі­сце­вих під­зем­них дже­ре­лах не­від­во­ро­тно стає со­ло­ні­шою, від­по­від­но, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її для по­бу­то­вих по­треб не мо­жна. То­му по­ки що оку­пан­ти у кри­мі­наль­ний спо­сіб ви­рі­шу­ють про­бле­ми з пи­тною во­дою: жит­тє­дай­ну во­ло­гу про­сто кра­дуть із на­со­сних стан­цій, роз­та­шо­ва­них на при­кор­дон­них те­ри­то­рі­ях Хер­сон­щи­ни. Про­те ане­ксо­ва­ний Крим все одно пе­ре­бу­ває на ме­жі еко­ло­гі­чно­го ли­ха, адже по­тре­би лю­дей, про­ми­сло­во­сті та аграр­но­го се­кто­ру пів­остро­ва за­без­пе­чу­ю­ться ли­ше на 15-20 від­со­тків від жит­тє­во не­об­хі­дних норм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.