На пе­ре­мир’я во­рог не зда­тен

На пе­ре­до­вій не вщу­ха­ють об­стрі­ли

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

2 сі­чня ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська п’ять ра­зів по­ру­ши­ли ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню. Опор­ні пун­кти на­ших військ об­стрі­ля­ли з гр­ана­то­ме­тів рі­зних си­стем, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів і стрі­ле­цької зброї в ра­йо­ні ху­то­ра Віль­ний, на­се­ле­но­го пун­кту Ста­ни­ця Лу­ган­ська на Лу­ган­сько­му на­прям­ку, а та­кож по­бли­зу се­ли­ща Опи­тне на До­не­цько­му на­прям­ку та на­се­ле­но­го пун­кту Во­дя­не на Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку.

Окрім ви­ще­за­зна­че­ної зброї, в ра­йо­ні се­ли­ща Пі­ски на До­не­цько­му на­прям­ку бу­ло за­фі­ксо­ва­но ро­бо­ту во­ро­жо­го снай­пе­ра. Впро­довж до­би се­ре­ди жо­ден вій­сько­во­слу­жбо­вець Об’єд­на­них сил не по­стра­ждав. Та, на жаль, у пер­ший день но­во­го ро­ку в зо­ні про­ве­де­н­ня опе­ра­ції Об’єд­на­них сил на Дон­ба­сі за­ги­нув укра­їн­ський вій­сько­во­слу­жбо­вець Ми­ко­ла Го­лу­бєв. Хло­пце­ві бу­ло 20 ро­ків, ро­дом він із Во­ло­чи­ська, що на Хмель­нич­чи­ні. Бо­єць слу­жив у 10-й окре­мій гір­сько-штур­мо­вій бри­га­ді ЗСУ та за­ги­нув під час мі­но­ме­тно­го об­стрі­лу, який від­кри­ли про­ро­сій­ські бо­йо­ви­ки. Ві­до­мо, що 10-та бри­га­да три­має обо­ро­ну в Но­во­ай­дар­сько­му ра­йо­ні Лу­ган­щи­ни, а са­ме — по­бли­зу се­лищ Но­во­то­шків­ське та Крим­ське. До­да­мо, що 2017 ро­ку Ми­ко­ла Го­лу­бєв пі­шов слу­жи­ти до ар­мії за кон­тра­ктом.

За да­ни­ми роз­від­ки, 2 сі­чня че­рез не­обе­ре­жне по­во­дже­н­ня зі збро­єю один оку­пант за­ги­нув i троє

отри­ма­ли по­ра­не­н­ня.

У зв’яз­ку з об­стрі­ла­ми по­зи­цій Об’єд­на­них сил зброй­ни­ми фор­му­ва­н­ня­ми Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції та їх на­йман­ця­ми укра­їн­ські вій­сько­ві вжи­ва­ли аде­ква­тнi за­хо­ди у від­по­відь iз ме­тою збе­ре­же­н­ня жи­т­тя та здо­ров’я вій­сько­во­слу­жбов­ців Зброй­них сил Укра­ї­ни.

Ста­ном на 7-му го­ди­ну ран­ку 3 сі­чня во­рог во­гонь не від­кри­вав.

Укра­їн­ські вій­сько­ві про­дов­жу­ють на­дій­но кон­тро­лю­ва­ти про­тив­ни­ка на лі­нії зі­ткне­н­ня, до­три­му­ю­чись при цьо­му умов пов­но­го при­пи­не­н­ня во­гню.

До­да­мо, що офі­це­ри ци­віль­но­вій­сько­во­го спів­ро­бі­тни­цтва пе­ре­да­ли від акти­ві­стів «Hand Made по-львів­ськи для Ар­мії ру­ка­ми во­лон­те­рів» вій­сько­во­слу­жбов­цям зі скла­ду Об’єд­на­них сил, які пе­ре­бу­ва­ють на пе­ре­дньо­му ру­бе­жі, ма­ску­валь­ну сі­тку та свя­тко­ві ві­та­н­ня, по­ба­жа­н­ня ми­ру і здо­ров’я на­шим хло­пцям на пе­ре­до­вій.

У ці свя­тко­ві дні бій­цям осо­бли­во при­єм­но усві­дом­лю­ва­ти, що про них пам’ята­ють i під­три­му­ють. Це зі­грі­ває й до­дає сил бо­ро­ни­ти на­шу дер­жа­ву від ро­сій­ських за­гар­бни­ків. Ра­зом ми не­пе­ре­мо­жні.

“ФЕД” по­си­лює Зброй­ні Си­ли Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.