Не пан­ду­сом єди­ним

Сто­ли­чна мі­ськра­да ухва­ли­ла про­гра­му, яка має сут­тє­во по­лі­пши­ти жи­т­тя лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ми­ко­ла ПАЦЕРА

На­ре­шті-та­ки в Ки­є­ві ви­рі­ши­ли сер­йо­зно взя­ти­ся за про­бле­ми лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю, яких на­ра­хо­ву­є­ться де­ся­тки ти­сяч. Де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди не­що­дав­но за­твер­ди­ли ком­пле­ксну ці­льо­ву про­гра­му «Ки­їв без бар’єрів», яку роз­ро­бив де­пар­та­мент со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки мі­ська­дмі­ні­стра­ції. Во­на роз­ра­хо­ва­на на три ро­ки й основ­ною її ме­тою є ство­ре­н­ня в мі­сті ме­ха­ні­змів то­ле­ран­тно­сті, за­без­пе­че­н­ня рів­них прав і мо­жли­во­стей, істо­тне під­ви­ще­н­ня рів­ня до­сту­пно­сті всіх еле­мен­тів мі­ської ін­фра­стру­кту­ри для ма­ло­мо­біль­них груп на­се­ле­н­ня, впро­ва­дже­н­ня прин­ци­пів уні­вер­саль­но­го ди­зай­ну у фор­му­ван­ні мі­сько­го про­сто­ру, роз­роб­ка та ре­а­лі­за­ція мі­ських стан­дар­тів ада­пта­ції об’єктів до по­треб осіб із ін­ва­лі­дні­стю, по­лі­пше­н­ня їх ін­фор­ма­цій­но­го, ко­му­ні­ка­тив­но­го та осві­тньо­го су­про­во­ду i права на пра­цю.

Ві­дмін­ність ни­ні­шньої про­гра­ми від по­пе­ре­дніх по­ді­бних, які, мо­жна ска­за­ти, бу­ли бла­го­по­лу­чно про­ва­ле­ні, в то­му, що во­на пе­ред­ба­чає справ­ді ком­пле­ксний про­цес, пов’яза­ний із со­ці­аль­ни­ми, пси­хо­ло­гі­чни­ми, ін­фра­стру­ктур­ни­ми та ін­ши­ми пе­ре­тво­ре­н­ня­ми, які в су­ку­пно­сті й зро­блять сто­ли­цю без­бар’єр­ним про­сто­ром. Во­на ба­зу­є­ться на про­по­зи­ці­ях, роз­ро­бле­них гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, які за­йма­ю­ться про­бле­ма­ми лю­дей з осо­бли­ви­ми по­те­ба­ми, та узго­дже­них із від­по­від­ни­ми стру­ктур­ни­ми під­роз­ді­ла­ми КМДА. Та­кож про­гра­ма бу­ла ши­ро­ко обго­во­ре­на з екс­пер­та­ми та пред­став­ни­ка­ми всіх за­ці­кав­ле­них сто­рін. Во­на пе­ред­ба­чає збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті транс­порт­них за­со­бів, при­сто­со­ва­них для пе­ре­ве­зе­н­ня осіб із обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми. Зна­чну ува­гу бу­де при­ді­ле­но ство­рен­ню умов для на­вча­н­ня ді­тей з ін­ва­лі­дні­стю в не­спе­ці­а­лі­зо­ва­них на­вчаль­них за­кла­дах. Та­кож про­гра­ма на­ці­ле­на на ши­ро­ке за­лу­че­н­ня ін­клю­зив­них ді­тей до ми­сте­цької, твор­чої та спор­тив­ної ді­яль­но­сті. Пе­ре­дба­че­но до­три­ма­н­ня ви­мог без­бар’єр­но­сті як основ­них при здій­снен­ні бла­го­устрою те­ри­то­рій, пар­ків, скве­рів i пля­жів.

«Мін­ре­гіон не­що­дав­но за­твер­див но­ві дер­жав­ні бу­ді­вель­ні нор­ми що­до до­сту­пно­сті — ДБН «Ін­клю­зив­ність бу­ді­вель і спо­руд», — по­ко­мен­ту­вав си­ту­а­цію ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Юрій Кри­ку­нов. — Во­ни мі­стять біль­ше 100 прин­ци­по­во ва­жли­вих змін, спря­мо­ва­них на те, щоб нав­ко­ли­шній про­стір став до­сту­пним і ком­фор­тним для лю­дей з по­ру­ше­н­ня­ми опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту, зо­ру, слу­ху, ро­зу­мо­вої ді­яль­но­сті, лі­тніх лю­дей, ва­гі­тних жі­нок, ба­тьків із ді­тьми та ін­ших ка­те­го­рій. Ці нор­ми є обов’яз­ко­ви­ми до ви­ко­на­н­ня по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Сто­ли­ця та­кож вра­хує їх при ви­ко­нан­ні про­гра­ми «Ки­їв без бар’єрів». Во­на ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ме­ться за ра­ху­нок ко­штів, пе­ред­ба­че­них у мі­сько­му бю­дже­ті. За­галь­ний їх об­сяг пла­ну­є­ться у су­мі 446,8 млн. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.