Ро­бо­ти і лю­ди

В уні­вер­си­те­ті від­кри­ли ла­бо­ра­то­рію з ро­бо­то­те­хні­ки

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК Львів

Сту­ден­ти вчи­ти­му­ться ре­а­лі­зо­ву­ва­ти стар­та­пи, ке­ру­ва­ти мо­біль­ни­ми пла­тфор­ма­ми й пра­кти­ку­ва­ти­ся у роз­роб­ці ал­го­ри­тмів.

Ла­бо­ра­то­рія роз­та­шо­ва­на на фа­куль­те­ті еле­ктро­ні­ки та комп’ютер­них те­хно­ло­гій.

Уні­вер­си­тет отри­мав 13 комп’юте­рів, ро­бо­тів Turtlebot 3 і все не­об­хі­дне для ро­бо­ти з ни­ми. Усе це до­зво­лить ви­на­хі­дни­кам пра­цю­ва­ти над ал­го­ри­тма­ми для ро­бо­тів ви­що­го рів­ня — комп’ютер­ним зо­ром, ана­лі­зом мов­ле­н­ня то­що. Ла­бо­ра­то­рія та­кож ста­не осе­ред­ком, де мо­лодь змо­же пра­цю­ва­ти над вла­сни­ми роз­роб­ка­ми. Ство­ре­н­ня ін­те­р­актив­но­го про­сто­ру від­бу­лось з іні­ці­а­ти­ви ком­па­нії SoftServe. Та­кож з ве­ре­сня ми­ну­ло­го ро­ку пра­ців­ни­ки SoftServe про­во­дять у ви­ші фа­куль­та­тив­ні за­ня­т­тя з ро­бо­то­те­хні­ки. В день від­кри­т­тя сту­ден­ти пре­зен­ту­ва­ли пер­ші про­е­кти, роз­по­ча­ті під час цих фа­куль­та­ти­вів. Одна з ко­манд пред­ста­ви­ла ро­бо­та RoDog, який знає шість го­ло­со­вих ко­манд та орі­єн­ту­є­ться у про­сто­рі.

«Ме­ні над­зви­чай­но при­єм­но спо­сте­рі­га­ти які­сні транс­фор­ма­ції, що остан­ні кіль­ка ро­ків від­бу­ва­ю­ться у ІТо­сві­ті Льво­ва зав­дя­ки си­нер­гії бі­зне­су та уні­вер­си­те­тів, — на­го­ло­шує спів­за­снов­ник та член ра­ди ди­ре­кто­рів SoftServe, го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди ЛНУ ім. І. Фран­ка Та­рас Ки­цмей. — На­ша ком­па­нія, як і вся ін­ду­стрія, за­ле­жить від роз­ви­тку осві­ти. Тож ми при­ді­ля­є­мо ве­ли­ку ува­гу спів­пра­ці з уні­вер­си­те­та­ми для то­го, аби збе­рег­ти ви­со­ку кон­ку­рен­то­зда­тність існу­ю­чих і май­бу­тніх укра­їн­ських ІТспе­ці­а­лі­стів».

Не див­но, що ІТ-осві­та у Льво­ві над­зви­чай­но швид­ко про­гре­сує. Адже в мі­сті — ве­ли­че­зна кіль­кість фа­хів­ців, які успі­шно пра­цю­ють у цій ца­ри­ні. Зокре­ма, пор­тал DOU опу­блі­ку­вав рей­тинг топ-50 най­біль­ших ITком­па­ній за кіль­кі­стю спів­ро­бі­тни­ків ста­ном на ли­пень 2018 ро­ку. Лі­де­ром ста­ла EPAM, яка має вла­сні офі­си у Льво­ві, – у ком­па­нії по Укра­ї­ні на­ра­хо­ву­є­ться 5 тис. 700 спів­ро­бі­тни­ків. На дру­го­му мі­сці пе­ре­бу­ває львів­ська ком­па­нія SoftServe – 5 тис. 379 спів­ро­бі­тни­ків, яка за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя ви­ро­сла на 516 осіб та ста­ла дру­гою ІТ-ком­па­ні­єю в Укра­ї­ні, що пе­ре­сту­пи­ла від­мі­тку 5 ти­сяч фа­хів­ців. Ін­ша львів­ська ком­па­нія, ELEKS, по­сі­дає 9-те мі­сце в рей­тин­гу.

Ро­бо­ти: по­мі­чни­ки чи кон­ку­рен­ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.