«Шат­да­ун» на­дов­го?

США уже два ти­жні па­ра­лі­зо­ва­ні вна­слі­док при­пи­не­н­ня ро­бо­ти дер­жав­них ор­га­нів

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Кон­грес США не зміг 21 гру­дня до­ся­гну­ти зго­ди що­до окре­мих пун­ктів дер­жав­но­го бю­дже­ту та від­вер­ну­ти так зва­ний «шат­да­ун» (shutdown). Че­рез те­хні­чну від­су­тність фі­нан­су­ва­н­ня уря­до­вих уста­нов з опів­но­чі су­бо­ти, 22 гру­дня, ве­ли­ка кіль­кість дер­ж­уста­нов за­кри­та, а їхні спів­ро­бі­тни­ки від­прав­ле­ні у не­опла­чу­ва­ні від­пус­тки.

Основ­ним ка­ме­нем спо­ти­ка­н­ня між пред­став­ни­ка­ми Ре­спу­блі­кан­ської та Де­мо­кра­ти­чної пар­тій США є фі­нан­су­ва­н­ня ро­біт зі зве­де­н­ня му­ру на кор­до­ні з Ме­кси­кою. За­про­по­но­ва­ний пре­зи­ден­том До­наль­дом Трам­пом про­ект ка­те­го­ри­чно від­мов­ля­ю­ться під­три­му­ва­ти де­мо­кра­ти. Трамп ви­ма­гає на йо­го ре­а­лі­за­цію 5,6 млрд. до­ла­рів, а де­мо­кра­ти по­го­джу­ю­ться ви­ді­ли­ти ли­ше 1,3 млрд.

Цей «шат­да­ун» став уже тре­тім у цьо­му ро­ці й по­ки не­зро­зумі­ло, скіль­ки він три­ва­ти­ме. Він сто­су­є­ться по­над 800 ти­сяч чи­нов­ни­ків фе­де­раль­но­го рів­ня. Близь­ко 380 ти­сяч iз них ви­му­ше­ні від 22 гру­дня пе­ре­бу­ва­ти у від­пус­тці за вла­сний кошт. Ще 429 ти­сяч слу­жбов­ців, від ро­бо­ти яких дер­жа­ва не мо­же від­мо­ви­тись, му­сять ви­ко­ну­ва­ти свої обов’яз­ки да­лі, але не отри­му­ва­ти­муть за це ви­на­го­ро­ду. Йде­ться про си­ло­ви­ків, пер­со­нал в уста­но­вах ви­ко­на­н­ня по­ка­рань, біль­шість спів­ро­бі­тни­ків НАСА, пра­ців­ни­ків мі­ні­стер­ства тор­гів­лі та де­пар­та­мен­тів вну­трі­шньої без­пе­ки, юсти­ції, сіль­сько­го го­спо­дар­ства. На­ціо­наль­ні пар­ки за- ли­ша­ться від­кри­ти­ми, але біль­шість їхніх спів­ро­бі­тни­ків від­прав­ле­ні у від­пус­тки. Во­дно­час близь­ко трьох чвер­тей уря­до­вих уста­нов, вклю­ча­ю­чи вій­сько­вих, де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’я та со­ці­аль­ні слу­жби|, ма­ють пов­не фі­нан­су­ва­н­ня до ве­ре­сня 2019 ро­ку.

У се­ре­ду, 3 сі­чня, бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но «кри­зо­ву» зу­стріч із пре­зи­ден­том США, але Трамп на ній не від­мо­вив­ся від сво­єї ви­мо­ги про п’ять мі­льяр­дів до­ла­рів на бу­дів­ни­цтво сті­ни, а де­мо­кра­ти не по­го­ди­лись роз­бло­ку­ва­ти фі­нан­су­ва­н­ня ро­бо­ти дер­ж­уста­нов. На Трам­па на­віть не по­ді­я­ли вмов­ля­н­ня окре­мих чле­нів йо­го вла­сної Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії, що на­ра­зі він міг би за­до­воль­ни­ти­ся мен­шою су- мою, а ре­шту узго­ди­ти пі­зні­ше.

У ра­зі не­зго­ди де­мо­кра­тів ви­ді­ли­ти не­об­хі­дну су­му на спо­ру­дже­н­ня му­ру на кор­до­ні з Ме­кси­кою фе­де­раль­ні ор­га­ни мо­жуть ще дов­го не пра­цю­ва­ти, за­сте­ріг пі­сля зу­стрі­чі пре­зи­дент Трамп. Він зно­ву на­го­ло­сив, що не зби­ра­є­ться йти на по­сту­пки ні на цент. «5,6 мі­льяр­да до­ла­рів — зов­сім не­зна­чна су­ма з огля­ду на те, що ми го­во­ри­мо про на­ціо­наль­ну без­пе­ку», — ци­тує аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та аген­ція но­вин «Франс Пресс». За­я­ва Трам­па про­лу­на­ла за день до пер­шо­го за­сі­да­н­ня Кон­гре­су пі­сля про­мі­жних ви­бо­рів, де в Па­ла­ті пред­став­ни­ків біль­шість ма­ти­ме Де­мо­кра­ти­чна пар­тія.

«Кри­зо­ва» зу­стріч Трам­па з лі­де­ра­ми де­мо­кра­тів не да­ла ре­зуль­та­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.