Ки­тай­ці в су­тін­ках

Су­пу­тник з Пі­дне­бе­сної при­зем­лив­ся на тем­но­му бо­ці Мі­ся­ця

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Без­пі­ло­тний ки­тай­ський мі­ся­це­хід Chang’e-4 («Чан’е-4») здій­снив не­об­хі­дні ма­нев­ри і успі­шно при­зем­лив­ся на тем­но­му бо­ці Мі­ся­ця, по­ві­до­ми­ли 3 сі­чня дер­жав­ні те­ле­ка­на­ли Ки­таю CCTV і CGTN. Та­ким чи­ном Ки­тай став пер­шою кра­ї­ною, яка ви­са­ди­ла об’єкт на від­да­ле­но­му від Зем­лі бо­ці Мі­ся­ця.

Жо­дних де­та­лей по­сад­ки на­ра­зі не по­ві­дом­ля­ють. Ви­да­н­ня «Чай­на Дей­лі» (China Daily) ли­ше по­ін­фор­му­ва­ло, що ко­смі­чний апа­рат ви­йшов на мі­ся­чну ор­бі­ту впро­довж ви­хі­дних 29-30 гру­дня і про­ле­тів на від­ста­ні 15 кі­ло­ме­трів від по­верх­ні Мі­ся­ця.

Су­пу­тник був за­пу­ще­ний 8 гру­дня з мі­ся­це­хо­дом, при­зна­че­ним для ви­вче­н­ня мі­ся­чної по­верх­ні і про­ве­де­н­ня екс­пе­ри­мен­тів. Зонд обла­дна­ний па­но­рам­ною ка­ме­рою та ви­мі­рю­валь­ни­ми при­ла­да­ми. Він про­ве­де ра­діо­а­стро­но­мі­чні спо­сте­ре­же­н­ня і до­слі­дже­н­ня стру­кту­ри і скла­ду мі­ся­чної по­верх­ні.

Ці­ка­во, що ко­смі­чний апа­рат на­зва­ний на честь ки­тай­ської мі­фі­чної бо­ги­ні, що жи­ве на Мі­ся­ці. По­пе­ре­дник Chang’e-4, ко­смі­чний апа­рат «Чан’е-3», в гру­дні 2013 ро­ку був пер­шим, який ви­са­див­ся на Мі­сяць з 1976 ро­ку. Але те­хні­чні тру­дно­щі зму­си­ли той мі­ся­це­хід при­пи­ни­ти пе­ре­су­ва­н­ня при­бли­зно че­рез мі­сяць. За­пуск ко­смі­чно­го апа­ра­та Chang’e-4 став чер­го­вим кро­ком ко­смі­чної про­гра­ми Ки­таю. Ки­тай має ам­бі­цій­ні пла­ни в ко­смо­сі: до 2022 ро­ку кра­ї­на пла­нує збу­ду­ва­ти вла­сну ко­смі­чну стан­цію, а та­кож від­пра­ви­ти до 2029 ро­ку до­слі­дни­цьку мі­сію на Юпі­тер.

Спо­лу­че­ні Шта­ти, Ін­дія, Япо­нія і Ро­сія та­кож ма­ють пла­ни від­пра­ви­ти мі­ся­це­хо­ди на су­пу­тник Зем­лі в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му. Спо­лу­че­ні Шта­ти ви­са­ди­ли на Мі­ся­ці 12 астро­нав­тів у пе­рі­од із 1969 по 1972 ро­ки. Жо­дна з цих мі­сій не від­ві­да­ла від­да­ле­ний «тем­ний» бік Мі­ся­ця. Ко­смі­чні апа­ра­ти фо­то­гра­фу­ва­ли да­ле­кий бік, але жо­ден не при­зем­ляв­ся там. Роз­та­шу­ва­н­ня тем­но­го бо­ку Мі­ся­ця в ко­смі­чно­му про­сто­рі ро­бить не­мо­жли­вим пря­мий кон­такт із Зем­лею.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.