НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Світ -

Чи­сло жертв у Ма­гні­то­гор­ську зро­сло до 38

Ста­ном на вчо­ра­шній день зпід улам­ків бу­дин­ку в Че­ля­бін­ській обла­сті Ро­сії вже ви­тя­гли по­над 38 за­ги­блих. Справ­жнім ди­вом став по­рят унок 11-мі­ся­чно­го ма­лю­ка, яко­го ді­ста­ли з-під за­ва­лів жи­вим. Руй­на­ція одно­го з під’їздів па­нель­но­го де­ся­ти­по­вер­хо­во­го бу­дин­ку на ву­ли­ці Кар­ла Мар­кса ста­ла­ся вран­ці 31 гру­дня вна­слі­док ви­бу­ху по­бу то­во­го га­зу, по­ві­до­ми­ли аген­ції «Ін­тер­факс» у прес-слу­жбі мі­ні­стер­ства з над­зви­чай­них сит уа­цій Ро­сії. За да­ни­ми слу­жби, з-під за­ва­лів вда­ло­ся жи­ви­ми ви­тя­гну­ти ші­стьох лю­дей. За­ли­ша­є­ться не­ві­до­мою до­ля во­сьми лю­дей.

Во­сьме­ро за­ги­блих у за­лі­зни­чній ка­та­стро­фі в Да­нії

Що­най­мен­ше 8 осіб за­ги­ну­ли та 10 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня в за­лі­зни­чній ка­та­стро­фі в Да­нії. Тра­ге­дія ста­ла­ся 2 сі­чня на мо­сті Ве­ли­кий Бельт, який з’єд­нує два остро­ви — Зе­лан­дію та Фюн. По па­ра­лель­них ко­лі­ям ру­ха­лись два по­тя­ги: па­са­жир­ський у на­прям­ку Ко­пен­га­ге­на та ван­та­жний у зво­ро­тно­му на­прям­ку від дан­ської столиці. Ко­ли во­ни зрів­ня­лись, силь­ним ві­тром зір­ва­ло ча­сти­ну да­ху ван­та­жно­го по­тя­га, яка по­ле­ті­ла в зу­стрі­чний па­са­жир­ський по­тяг. Пі­сля ава­рії міст пов­ні­стю за­кри­ли для за­лі­зни­чно­го та ав­то­мо­біль­но­го спо­лу­че­н­ня. З огля­ду на силь­ний ві­тер та шторм, ря­ту­валь­ни­кам бу­ло ду­же скла­дно ді­ста­ти­ся до мі­сця ава­рії.

Близь­ко 270 кон­тей­не­рів iз то­ва­ра­ми упа­ли в мо­ре

До бе­ре­гів двох остро­вів, що на­ле­жать Ні­дер­лан­дам, при­би­ло де­ся­тки кон­тей­не­рів, ко­трі впа­ли в Пів­ні­чне мо­ре з одно­го з ван­та­жних су­ден. За­га­лом бу­ло втра­че­но близь­ко 270 кон­тей­не­рів. Ін­ци­дент став­ся в се­ре­ду, 2 сі­чня, по­бли­зу ні­ме­цько­го остро­ва Бор­кум че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви, по­ві­до­ми­ли в прес­слу­жбі бе­ре­го­вої охо­ро­ни Ні­дер­лан­дів. Кон­тей­не­ри транс­пор­ту­ва­ло ван­та­жне су­дно MSC ZOE, ко­тре йшло під па­нам­ським пра­по­ром з бель­гій­сько­го Ан­твер­пе­на у ні­ме­цький порт Бре­мер­га­фен. Ві­до­мо, що в де­яких кон­тей­не­рах пе­ре­во­зи­ли те­хні­ку (те­ле­ві­зо­ри). На ка­драх мі­сце­вих ЗМІ та на фо­то­гра­фі­ях у со­цме­ре­жах ви­дно, як мі­сце­ві «ми­слив­ці за скар­ба­ми» не­суть «тро­феї» з тих кон­тей­не­рів, ко­трі ви­ми­ло хви­лею на узбе­реж­жя остро­вів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.