І до­го­ри­дриж­ка

Най­ві­до­мі­ша бри­тан­ська ня­ня зу­пи­няє стріл­ки Біг-Бе­на

Ukrayina Moloda - - Історія. Культура - Ва­лен­ти­на ГРИГОРЕНКО

Сту­дія Disney про­дов­жує че­рез кі­но на ве­ли­ких екра­нах по­ка­зу­ва­ти не­зви­чай­ний Лон­дон. Пі­сля не­дав­ньо­го «Лу­скун­чи­ка і чо­ти­рьох ко­ро­лівств», де ге­рої по­чи­на­ють дії у мі­сті Ві­кто­рі­ан­ської епо­хи, лю­би­те­лям каз­ко­во­го кі­но у но­во­му філь­мі ре­жи­се­ра Ро­ба Мар­шал­ла «Ме­рі Поп­пінс по­вер­та­є­ться» про­по­ну­ють за­ну­ри­ти­ся у жи­т­тя бри­тан­ської столиці 30-х ро­ків ХХ сто­лі­т­тя, у ча­си Ве­ли­кої де­пре­сії. Утім вже на по­ча­тку пі­снею гля­да­чів пе­ре­ко­ну­ють: «Лю­бов три­має світ увесь».

На­пов­не­на му­зи­кою й ані­ма­цій­ни­ми ка­дра­ми но­ва стрі­чка — це си­квел одно­ймен­но­го мю­зи­кла «Мі­рі Поп­пінс», зня­то­го у 1964-му, в яко­му не­зви­чай­на ня­ня ви­хо­ву­ва­ла бра­та і се­стру сі­мей­ства Бенкс: Джейн та Май­кла. У су­ча­сно­му про­дов­жен­ні во­ни по­до­ро­слі­ша­ли ро­ків на 25. Джейн те­пер су­фра­жис­тка, її тур­бо­ти про ро­бі­тни­чу ра­ду і ку­хню без­ко­штов­них обі­дів. Майкл — за­га­лом ху­до­жник, пра­цює на пів­став­ки ка­си­ром у бан­ку, ба­тько трьох ді­тей. Дру­жи­на хво­рі­ла, до­ве­ло- ся під за­ста­ву за­кла­сти ро­дин­ний бу­ди­нок. Уря­ту­ва­ти ко­ха­ну так і не вда­ло­ся, але, ви­яви­ло­ся, на по­га­ше­н­ня три­мі­ся­чно­го бор­гу є ли­ше кіль­ка днів. До­ре­чно зга­да­ли про спад­ко­ві акції в бан­ку, про­те не ві­до­мо, де на них сер­ти­фі­кат…

Ме­рі Поп­пінс з’яв­ля­є­ться, зро­зумі­ло, не­спо­ді­ва­но, як зав­жди, вча­сно. Во­на зно­ву до­дає у бу­ден­не жи­т­тя ма­гії і ча­рів­но­сті. До­по­ма­гає їй один з дав­ніх зна­йо­мих — Джек, жит­тє­ра­ді­сний лі­хтар­ник, яко­го зі­грав Лін-Ма­ну­ель Мі­ран­да. Роль ня­ні ді­ста­ла­ся Емі­лі Блант. Та­кож се­ред яскра­вих пер­со­на­жів, хоч й епі­зо­ди­чних, — ча­рів­ни­ця То­псі-До­го­ри­дриж­ка з ру­дим во­лос­сям і бу­са­ми з олів­ців, яку зі­гра­ла 69-рі­чна Ме­ріл Стріп. Ще одна зір­ка — Ко­лін Ферт у ро­лі під­сту­пно­го бан­кі­ра, який будь-що хо­че со­бі ма­ти яко­мо­га біль­ше гро­шей і май­на.

Фільм «Ме­рі Поп­пінс по­вер­та­є­ться» по­ка­зує, що ін­ко­ли, щоб пе­ре­мо­гло до­бро, мо­жна на­віть за­три­ма­ти на хвиль­ку стріл­ки Біг-Бе­на на ве­жі Ве­стмін­стер­сько­го па­ла­цу.

На­га­да­є­мо, ня­ня-ча­рів­ни­ця — ге­ро­ї­ня каз­ко­вих по­ві­стей уро­джен­ки Ав­стра­лії, бри­тан­ської ди­тя­чої пи­сьмен­ни­ці Па­ме­ли Тре­верс. Пер­ша книж­ка про Ме­рі Поп­пінс ви­йшла у 1934 ро­ці.

У Ме­рі Поп­пінс не пи­та­ють про вік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.