Кім при на­дії

Че­твер­ту ди­ти­ну для Кар­даш'ян ви­но­шує су­ро­га­тна ма­ти

Ukrayina Moloda - - Спорт - Адре­на­лі­на ШУГАЙ

У зір­ко­вій ро­ди­ні світ­ської ле­ви­ці Кім Кар­даш’ян та ре­пе­ра Ка­ньє Ве­ста очі­ку­ють на по­пов­не­н­ня: уже в трав­ні в па­ри на­ро­ди­ться че­твер­та ди­ти­на. Про це по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня US Magazine. Що­прав­да, жо­дних ознак ва­гі­тно­сті в 38-рі­чної Кім ви не по­ба­чи­те. Адже май­бу­тнє ма­ля ви­но­шує су­ро­га­тна ма­ти.

Як ві­до­мо, Кім із Ка­ньє вже ви­хо­ву­ють трьох ді­тей: п’яти­рі­чну Норт, три­рі­чно­го Сейн­та та 11-мі­ся­чну Чи­ка­го Но­ель. Двох стар­ших ді­тей Кар­даш’ян на­ро­ди­ла са­ма, а от ва­гі­тні­ти втре­тє її від­мо­ви­ли лі­ка­рі, оскіль­ки над­то ве­ли­ким був ри­зик ускла­днень. Тож ма­лень­ку Чи­ка­го ви­но­шу­ва­ла су­ро­га­тна ма­ти, а Кім із чо­ло­ві­ком бу­ли при­су­тні на по­ло­гах. По­дей­ку­ють, що під час під­го­тов­ки до остан­ньої «ва­гі­тно­сті», па­ра «під­го­ту­ва­ла» де­кіль­ка ем­бріо­нів. І ось, пі­сля на­ро­дже­н­ня най­мо­лод­шої донь­ки,

з 7 до 13 сiчня

зір­ко­ві ба­тьки ви­рі­ши­ли да­ти шанс ще одно­му ем­бріон­чи­ку.

Що ж, су­ро­га­тне ма­те­рин­ство на­би­рає де­да­лі біль­ших обер­тів у сві­ті шоу-бі­зне­су. Так, щой­но ста­ло ві­до­мо про те, що ба­тьком вко­тре став ві­до­мий пу­ер­то­ри­кан­ський спів­ак Рі­кі Мар­тін. В пер­ші дні но­во­го 2019 ро­ку він та йо­го (не ди­вуй­те­ся!) чо­ло­вік Джван Йо­сеф ста­ли ба­тька­ми ма­лень­кої дів­чин­ки. Про це 47-рі­чний Рі­кі по­ві­до­мив у «Ін­ста­гра­мі». Ма­лень­ку на­зва­ли Лю­сі­єю, а прі­зви­ще во­на отри­ма­ла по­двій­не Мар­тін-Йо­сеф. На­га­да­є­мо, ця не­тра­ди­цій­на па­ра вже ви­хо­вує де­ся­ти­рі­чних си­нів Ма­тео та Ва­лен­ти­но, яких їм на­ро­ди­ла су­ро­га­тна ма­ти. Те­пер у су то чо­ло­ві­чій ком­па­нії з’яви­ла­ся ма­лень­ка прин­це­са. Мо­жна не сум­ні­ва­ти­ся, що ці ді­ти ма­ти­му ть усе не­об­хі­дне для жит тя. Але сум­но, що ма­те­рин­сько­го те­пла во­ни так і не пі­зна­ють...

Овен (21.03—20.04). Цей ти­ждень ду­хов­но­го зро­ста­н­ня і са­мов­до­ско­нал е н н я . Я к що у в а с п о г а н е с а м о п о ч у т т я , в цей пе­рі­од ви від­чу­є­те зна­чне по­лег­ше н н я . Дн і : с п р . — 7 ; н е с п р . — 8 . Те л е ц ь ( 2 1 . 0 4 — 2 1 . 0 5 ) . В а м уд а с т ь - с я в з я т и к р ед и т . З а в д я к и ц ь о м у в и з м о - же­те до­би­ти­ся про­цві­та­н­ня для сво­єї фі р м и і с а м о г о с е б е . Дн і : с п р . — 1 2 ; н е с п р . — 1 3 . Б л и з н юк и ( 2 2 . 0 5 — 2 1 . 0 6 ) . В а шо м у з д о р о в ’ ю н і ч о г о н е з а г р о ж у в а т и м е . Я к що сте­жи­ти­ме­те за со­бою, ти­ждень прой­де д л я в а с у с п і шн о і п р о д у к т и в н о . Дн і : с п р . — 1 1 ; н е с п р . — 1 2 . Рак (22.06—23.07). Пе­ре­го­во­ри з п а р т н е р а м и б уд у т ь у с п і шн и м и . Н е б і й - те­ся кар­ди­наль­них змін, во­ни не­об­хідн і , що б з м і н и т и ж и т т я н а к р а ще .

Дн і : с п р . — 9 ; н е с п р . — 1 0 .

Лев ( 24. 07— 23. 08) . У вас скла­дат и ме т ь с я в р а жен н я , що в а с н ед о о ц і н юют ь . А л е н е в а р т о д р а ма т и з у в а т и с и т у а - ц і ю. В і р т е у с в о ї с и л и , і в с е б уд е д о б р е . Дні : с п р . — 1 2; н е с п р . — 1 3. Ді в а ( 24. 08— 23. 09) . На б е р і т ь с я тер­пі­н­ня — і в с і п р о бл е ми в и р і шат ь - с я с а мі п о с о б і . Р е к о ме н д у є мо н а п р а в и - т и з у с и л л я н а т е , щоб з б е р е г т и д р у жбу і д о в і р у к ол е г . Дні : с п р . — 1 1 ; н е с п р . — 1 2. Те р е з и ( 24. 09— 23. 1 0) . В и б уд е - т е с п о в н е н і о п т и мі з му і д о с я г н е т е п о с - т а в л е н о ї ме т и . Я к що ма т и ме т е п о т р е б у в д од а т к о в о му фі н а н с у в а н н і , б е з п р о бл е м з мо­жет е о т р и ма т и б а н к і в с ь к у п о з и к у . Дні : с п р . — 9 ; н е с п р . — 1 1 . Скор­пі о н ( 24. 1 0— 22. 1 1 ) . У то­го, хто п р а ц ює у с фе­рі мис т е ц т в а , к а р ’ є р а с т р і мк о п і д е в г о р у . Ус п і х і в и з н а н н я п у бл і к и вам за­без­пе­че­ні.

Дні : с п р . — 1 2; н е с п р . — 1 3.

5—6 сiчня за про­гно­за­ми си­но­пти­ків

Ки­їв: хмар­но, ча­сом не­ве­ли­кий снiг. На до­ро­гах оже­ле­ди­ця. Вiтер пiв­ден­но-за­хiдний, 5-10 м/с. Тем­пе­ра­ту­ра вно­чi -6...-8, удень -3...-5. Пiсля­зав­тра тем­пе­ра­ту­ра вно­чi -6...-8, удень -3...-5.

Ку­рор­ти Кар­пат: хмар­но, ча­сом снiг. Слав­ське: вно­чi -5... -7, удень -1...-3. Ярем­че: вно­чi -7...-9, удень -2...-4. Мiжгiр’я: вно­чi -8...-10, удень -3...-5. Ра­хiв: уно­чi -6...-8, удень -2...-4.

3 сiчня ви­со­та сні­го­во­го по­кри­ву ста­но­ви­ла: Дро­го­бич — 4 см, Стрий — 4 см, Слав­ське — 27 см, Плай — 26 см, Мiжгiр’я — 22 см, Ра­хiв — 30 см, До­ли­на — 5 см, Іва­но-Фран­кiвськ — 3 см, Ярем­че — 2 см, Ко­ло­мия — 1 см, По­же­жев­ська — 36 см.

Ст р і л е ц ь ( 23. 1 1 — 21. 1 2) . В и б уд е - т е о с л а бл е н і фі з и ч н о , а л е с е р й о з н і з а - х в о р юва н н я в а м н е з а г р о жу ют ь . Ун и к а й - т е п е р е в а н т а жен ь н а р о б о т і . Дні : с п р . — 7 ; н е с п р . — 8. Ко­зе­рі г ( 22. 1 2— 20. 01) . Збе­рі­гай­те с п о к і й у в а жк і п е р і од и . Па м’ я т а й т е , що с а ме д р у з і п і д т р и му ют ь од и н од н о г о у в а жк у х в и л и н у . Дні : с п р . — 9 ; н е с п р . — 1 0. Во­до­лій (21.01—19.02). В и б уд е - те схиль­ні до сум­ні­вів, роз­ри­ва­ти­ме­тес я м і ж б а ж а н н я м що с ь з м і н и т и в о с о - б и с т о м у ж и т т і т а б а ж а н н я м з а л и ши т и все як є. Дні : с п р . — 1 2; н е с п р . — 1 3. Ри­би ( 20. 02— 20. 03) . У вас ви­ни­кне б а жан н я р о з і р в а т и п р и с т р а с н і , а л е в и с - н а жлив і с т о с у н к и . З б е р і г а й т е с п о к і й у б уд ь - я к і й с и т у а ц і ї , н е х а й р о з у м д о п о мо­же с е р ц ю п р и й н я т и п р а в и л ь н е р і ше­н­ня .

Дні : с п р . — 7 ; н е с п р . — 9 .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.