КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. Тра­ди­цій­на рі­здвя­на стра­ва. 3. Мер мі­ста в ча­си Ма­где­бурзь­ко­го права. 9. Укра­їн­ське на­ро­дне і цер­ков­не свя­то, що при­па­дає на Ще­дрий Ве­чір. 10. Ви­да­тний поль­ський ком­по­зи­тор та пі­а­ніст, на­ціо­наль­ний ге­рой Поль­щі. 11. Зе­лень, яка ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як са­лат. 13. Граф, фа­во­рит Ка­те­ри­ни ІІ, який ви­крав із Лі­вор­но кня­жну Та­ра­ка­но­ву і при­віз до Ро­сії. 14. Образ із ли­ка­ми свя­тих чи бі­блій­ни­ми кар­ти­на­ми. 16. Три­а­том­на мо­ди­фі­ка­ція ки­сню, що з’яв­ля­є­ться в по­ві­трі пі­сля гро­зи. 17. Ім’я міс Гар­рінг­тон, ті­тонь­ки По­лі­ан­ни із одно­ймен­ної по­ві­сті Еле­о­нор Пор­тер. 19. Сто­ли­ця Че­хії. 21. Один із го­лов­них ін­гре­ді­єн­тів при при­го­ту­ван­ні пи­ва. 23. По­е­ти­чна на­зва ягня­ти. 26. Хи­жак із ро­ди­ни со­ба­чих, який не гре­бує па­да­л­лю. 27. Укра­їн­ський на­ціо­наль­ний ге­рой, чий день на­ро­дже­н­ня від­зна­ча­є­ться 1 сі­чня. 28. Зна­ме­ни­тий ар­ген­тин­ський фут­бо­ліст. 29. Ви­со­ка ко­ло­на з по­ту­жним лі­хта­рем, яка вка­зує ко­ра­блям шлях у порт. По вер­ти­ка­лі:

1. При­лад для на­стро­ю­ва­н­ня му­зи­чних ін­стру­мен­тів. 2. Тов­че­не або гру­бо­го по­ме­лу бо­ро­шно, ви­го­тов­ле­не з по­пе­ре­дньо про­па­ре­них, ви­су­ше­них, об­сма­же­них і очи­ще­них зе­рен зла­ків. 4. Ім’я укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка, ав­то­ра ро­ма­ну про Го­ло­до­мор «Ма­рія». 5. Ялин­ко­ва при­кра­са, зро­бле­на з по­срі­бле­них або по­зо­ло- че­них ни­ток. 6. Зву­же­ний до­ни­зу кі­нець труб­ки для під­ви­ще­н­ня ти­ску – на кін­ці по­же­жно­го шлан­га чи в ра­ке­ті. 7. По­е­ти­чна збір­ка Оле­га Оль­жи­ча. 8. Стра­ва у ви­гля­ді ку­льок з ме­ле­ної ри­би, зби­тої з вер­шка­ми і яй­цем. 12. Кіль­ка зву­ків, які зву­чать одно­ча­сно. 13. Рі­чка в Ар­хан­гель­ській обла­сті, яка да­ла ім’я одно­му з най­ві­до­мі­ших ге­ро­їв ро­сій­ської лі­те­ра­ту­ри. 15. Пан­ський ма­є­ток із го­спо­дар­чи­ми бу­дів­ля­ми у Поль­щі. 18. Те­а­траль­ний жанр, де всі тан­цю­ють і спів­а­ють. 19. Укра­їн­ський ком­по­зи­тор, ав­тор пі­сень «Ой ле­ті­ли ди­кі гу­си» та «Ча­рів­на скри­пка». 20. «Про­фе­сія» Джейм­са Бон­да. 22. Най­пре­сти­жні­ша на­го­ро­да Аме­ри­кан­ської кі­но­а­ка­де­мії. 24. Рі­чка в Ро­сії та Ка­зах­ста­ні. 25. Гле­ко­по­ді­бний гли­ня­ний, де­рев’яний або ме­та­ле­вий по­суд для во­ди, мо­ло­ка, ква­су то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.