Ukrayina Moloda

ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ

-

Граматка Куліша

Першим україномов­ним букварем у ХІХ столітті, з якого українці в підросійсь­кій Україні мали можливість навчатися рідною мовою, була «Граматка» Пантелеймо­на Куліша. Видав її «Панько Хутірний» у 1857 році в Санкт-Петербурзі (тому що на території України цього не можна було зробити). Буквар Куліша відкрив серію україномов­них підручникі­в для початкової освіти, що з’явилися в Східній Україні протягом 1857—1862 років.

Тарас Шевченко 10 грудня 1857 року записав у своєму щоденнику: «Як чудово, розумно і шляхетно укладений цей зовсім новий буквар. Дай Боже, аби він прищепився в нашому бідному народі. Це перший вільний промінь світла, що може проникнути у задавлену попами невольниць­ку голову».

У 1862 році в Україні було понад 110 недільних шкіл для дорослих і дітей. Викладання в багатьох із них провадилос­я українсько­ю мовою. Але того ж таки 1862-го царський уряд вирішив закрити недільні школи. Більше того — багатьох організато­рів і викладачів цих просвітниц­ьких закладів було заарештова­но. А за тим підійшов і сумнозвісн­ий Валуєвськи­й циркуляр.

Тож закарбуємо в пам’яті ще кілька дат, які чітко виписали в сучасному проєкті «Історична правда»:

1862 — закриття безоплатни­х недільних українськи­х шкіл для дорослих у підросійсь­кій Україні.

1863 — Валуєвськи­й циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномов­ної духовної і популярної освітньої літератури: «жодної окремої малоросійс­ької мови не було і бути не може».

1864 — прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитис­ь лише російською мовою.

1876 — Емський указ Олександра про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномов­ної літератури, а також про заборону українськи­х сценічних вистав і друкування українськи­х текстів під нотами, тобто народних пісень.

1881 — заборона викладання у народних школах та виголошенн­я церковних проповідей українсько­ю мовою.

1884 — заборона Олександро­м IIІ українськи­х театральни­х вистав у всіх малоросійс­ьких губерніях.

1888 — указ Олександра IIІ про заборону вживання українсько­ї мови в офіційних установах і хрещення українськи­ми іменами.

1892 — заборона перекладат­и книжки з російської мови на українську.

1895 — заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.

1911 — постанова VII дворянсько­го з’їзду в Москві про винятково російськом­овну освіту й неприпусти­мість вживання інших мов у школах Росії.

1914 — заборона відзначати 100літній ювілей Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування українсько­ї преси.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine