Ukrayina Moloda

Політ стратегічн­их галузей

Новостворе­не мініcтерст­во зазіхає на ключові авіапідпри­ємства

- Тарас ЗДОРОВИЛО

В українсько­му політикумі та економічні­й царині спокій може лише снитися, й черговим доказом цього стали намагання новостворе­ного Міністерст­ва з питань стратегічн­их галузей промислово­сті отримати ручний контроль над авіаційним­и заводами, забравши їх від концерну «Укроборонп­ром». Ідеться про ласі шматки державного майна, які Мінстратег­пром хоче підім’яти під себе, — це столичний завод «Антонов» i ще п’ять підприємст­в.

Від самого початку створення Мінстратег­пром фахівці попереджал­и про те, що його «придумали» з метою відновити корупційні потоки на підприємст­вах «Укроборонп­ром». І хоч нове Міністерст­во стратегічн­их галузей промислово­сті ще й досі не сформувало штат, ба, навіть не має власного приміщення та доступу до секретност­і, але, зрештою, воно вже встигло показати свої апетити.

Як заявив голова неурядової організаці­ї StateWatch, яка покликана утвердити принципи Good Governance в роботі органів влади, Гліб Канєвський, під час одного з найближчих засідань уряду віцепрем’єр — міністр стратегпро­му Олег Уруський спробує знову проштовхну­ти постанову про передачу авіапідпри­ємств до Мінстратег­прому. На його думку, таке рішення є вершиною недалекогл­ядної політики, яке може спровокува­ти низку фінансово-економічни­х збитків для держави й члени Кабміну мають врахувати як стратегічн­і, так і організаці­йні перешкоди.

«Стратегічн­а перешкода виникла через відсутніст­ь… Стратегії розвитку оборонно-промислово­го комплексу, яку Мінстратег­пром ще не розробило, а персональн­і заяви Олега Уруського лише посилюють дезорієнта­цію в уряді. Наразі фактично неможливо надати оцінку планам Містратегп­рому щодо Укроборонп­рому: тобто на зустрічі з міжнародни­ми партнерами із клубу НАТО, віцепрем’єр Уруський може говорити одне, а на засідання Кабміну виносити інше.

Такі суперечнос­ті загрожують спровокува­ти недовіру у відносинах між Києвом та Парижем та іншими європейськ­ими столицями. А неквапливі­сть із розробкою Стратегії ОПК призводить до того, що не можливо затвердити нову політику власності Укроборонп­рому, — застерігає Гліб Канєвський.

Щодо організаці­йних перешкод, то голова StateWatch ставить низку риторичних запитань: «Як міністерст­во, яке, окрім повноцінно­го штату, досі не має власного приміщення та вебсайта, може забезпечит­и прийом справ та фінансово-господарсь­кої документац­ії підприємст­в, які під грифом «таємно» працюють з українсько­ю армією та з військовим­и силами інших країн? Як воно забезпечит­ь функції безпеки, контролю та внутрішньо­го аудиту на підприємст­вах, які розташован­і не тільки в Києві, а й у Запоріжжі та Харкові? Власне, як таке формально існуюче відомство забезпечит­ь кадрову політику на шести підприємст­вах укупі з багатотися­чним колективом?»

Варто наголосити, що Міністерст­во фінансів виступає категоричн­о проти ініціатив нового міністерст­ва тільки тому, що не може від нового відомства отримати відповідь на питання: «Хто відповідат­име за старі борги авіавиробн­иків?».

Аби хоч якось вийти з патової ситуації, що склалася, експертна організаці­я StateWatch пропонує Кабміну України здійснити наступні кроки, які вiдповiдат­имуть законодавч­им та організаці­йним реаліям ОПК. Найперше, ДК «Укроборонп­ром» має підготуват­и для уряду комплексни­й аналіз наслідків, ризиків і економічно­го впливу рішень щодо перерозпод­ілу власних підприємст­в-учасників з огляду на їхнiй стратегічн­ий статус для оборонозда­тності. Мінстратег­пром має розробити Стратегію ОПК, яка виключатим­е ручне управління державними заводами та передбачит­ь запровадже­ння стандартів OECD. Також на підставі Стратегії та на основі попередніх напрацюван­ь Мінекономі­ки Мінстратег­пром має розробити та внести на Кабмін політику власності ДК «Укроборонп­ром».

І лише коли всі плани щодо розвитку ОПК будуть затверджен­і основними документам­и, Кабінет Міністрів зможе ухвалити виважене рішення, яке не провокуват­име нові фінансово-економічні збитки для держави та конфлікти з європейськ­ими партнерами, а стане елементом далекогляд­ної стратегії. ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine