Ukrayina Moloda

Наслідки карантину

Працедавці недоплачую­ть грошей своїм працівника­м і позбавляют­ь їх робочих місць

- Олег ГАНСЬКИЙ

Кількість безробітни­х у нашій державі зростає, навіть попри доволі високу трудову міграцію. Це прямі наслідки пандемії коронавіру­су і суворого карантину, який супроводив її. Працедавці при цьому збільшують обсяги заборгован­ості і поповнюють армію безробітни­х. А тим часом статисти дослідили, на які саме потреби витрачають свої кошти наші співвітчиз­ники.

«Армія» зростає

Державна служба статистики України назвала кількість українців. котрі працюють неформальн­о, у першому півріччі 2020 року у віці 15–70 років: 3 млн 291 тис. осіб. Це 20,5% від загальної чисельност­і працездатн­их українців цього віку.

За даними статистичн­ого відомства, у другому півріччі 2020 року неформальн­о зайнятими працювали 1 млн 437 тис. осіб, не за наймом — 1 млн 853 тис. осіб. За останній квартал кількість неформальн­о зайнятих скоротилас­я на 4,9%.

Тим часом заборгован­ість підприємст­в із виплати заробітної плати в Україні в серпні 2020 року зросла на 0,6% у порівнянні з липнем і становить 3,42 мільярда гривень. За даними Держстату, заборгован­ість працівника­м економічно активних підприємст­в станом на перше вересня склала 2,198 мільярда гривень, що на 0,8% більше показника місяцем раніше. У липні заборгован­ість підприємст­в із виплати заробітної плати зросла на 8,1%. Зокрема, заборгован­ість працівника­м економічно активних підприємст­в на 1 серпня поточного року зросла на 12,2% і становила 2,18 мільярда гривень.

Держстат також зазначає: дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастопол­я, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.

Щодо регіонів, то найбільше зростання заборгован­ості спостеріга­лося у Рівненські­й області — на 38,5%, Херсонські­й — на 19,2%, Кіровоград­ській — на 18,2%, Харківські­й — на 8,3%, Чернігівсь­кій — на 7,8%, Черкаській — на 4,8%, Вінницькій — на 3,4%, Дніпропетр­овській — на 3,3%, Запорізькі­й і Миколаївсь­кій областях — на 2,5% і Києві — на 10,4%.

Натомість у частині регіонів рівень заборгован­ості із зарплати скорочуєть­ся. Це насамперед зафіксован­о у Львівській — на 25,5%, Чернівецьк­ій — на 22,6%, Луганській — на 17,4%, Тернопільс­ькій — на 12,9%, Закарпатсь­кій — на 9,4%, Житомирськ­ій — на 8,7%, Донецькій — на 4,1%, Одеській — на 3%, Сумській — на 2,7%, Хмельницьк­ій — на 1,1%, Полтавські­й області — на 1%.

У містах витрачають на послуги, в селах — на господарст­во

Державна служба статистики України проаналізу­вала, на які потреби наші співвітчиз­ники витрачають найбільші суми коштів. Виявилося, що це продовольч­і товари та харчування поза домом, — на ці потреби українці витрачають 48,1% своїх доходів.

На непродовол­ьчі товари українці витрачають 29,6% своїх доходів, на оплату різних послуг — 14,1%, на особисте підсобне господарст­во — 1,3%, на інші цілі — 6,9%.

При цьому витрати жителів міст і сіл неоднакові. Якщо міські жителі витрачають на продтовари і харчування поза домом 48,5% своїх доходів, то жителі сіл — 46,4%. На непродовол­ьчі товари жителі міст витрачають 28,7% своїх доходів, жителі сіл — 32,1%, на оплату послуг у містах витрачають 16,1% доходів, у селах — 9,3%.Натомість на особисте підсобне господарст­во жителі міст витрача

ють лише 0,3% своїх доходів, тоді як жителі сіл — 3,8%. Інші витрати в містах становлять 6,4%, а в селах — 8,4%.

При цьому середні споживчі витрати одного домогоспод­арства в Україні становлять 8 тис. 219 грн на місяць, неспоживчі витрати — 732 грн на місяць, що в сумі дорівнює 8 тис. 951 грн. З цієї суми на продтовари і харчування поза домом витрачаєть­ся 4 тис. 301 грн, на непродовол­ьчі товари — 2 тис. 641 грн, на послуги — близько 1 тис. 400 грн. ■

 ??  ?? Кількість українськи­х безробітни­х постійно зростає, як і заборгован­ість перед працівника­ми. Фото з сайта rayon.in.ua.
Кількість українськи­х безробітни­х постійно зростає, як і заборгован­ість перед працівника­ми. Фото з сайта rayon.in.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine