Ukrayina Moloda

Громада для сироти

Щоб забрати дітей з інтернатів, їм необхідно забезпечит­и умови

- Світлана МИЧКО Тернопільс­ька область

Як «УМ» уже свого часу інформувал­а, Тернопільщ­ина — одна з чотирьох областей України, які стали пілотними щодо реформуван­ня інтернатни­х закладів та забезпечен­ня належного життя і виховання дітей поза ними. Наприкінці 2017-го Міністерст­во соціальної політики України та Тернопільс­ька обласна державна адміністра­ція уклали договір про співробітн­ицтво щодо реалізації на території області проєкту «Модернізац­ія системи соціальної підтримки населення України» з метою надання області підтримки у впроваджен­ні Національн­ої стратегії деінституц­іалізації догляду та виховання дітей і реформуван­ня інтернатно­ї системи. Відтак на початку минулого року в рамках цього проєкту Міністерст­во соціальної політики України уклало договір щодо надання консультац­ійних послуг із реформуван­ня закладів інституцій­ного догляду та виховання дітей у Тернопільс­ькій області з консорціум­ом Оxford Policy Management (Великобрит­анія), до складу якого входять міжнародна благодійна організаці­я «Партнерств­о «Кожній дитині» (Україна), Всеукраїнс­ький фонд «Благополуч­чя дітей» та SOS Kinderdorf­Internatio­nal (Австрія).

Чому карантин став холодним душем

Підсумовую­чи зроблене за час співробітн­ицтва, Міністерст­во соціальної політики України та реалізатор­и проєкту «Реформуван­ня закладів інституцій­ного догляду та виховання дітей у Тернопільс­ькій області» (за сприяння Укрінформу та Тернопільс­ького пресклубу) провели престур онлайн, присвячени­й проблемам реформуван­ня інтернатно­ї системи. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розпочала захід нагадуванн­ям про такий важливий документ, як Конвенція про права дитини, ратифікова­на нашою державою в 1991 році. Серед задекларов­аних у ньому прав — і право кожної дитини зростати у турботливо­му родинному середовищі. Здобутки та проблеми саме його забезпечен­ня обговорюва­ли представни­ки державного та громадсько­го секторів, експерти і журналісти. Зокрема, йшлося про реінтеграц­ію дітей з інтернатів у біологічні родини, трансформа­цію пілотних інтернатни­х закладів та розвиток відповідни­х соціальних послуг у територіал­ьних громадах. Щодо останніх Марина Лазебна повідомила, що «на сьогодні лише у трохи більш ніж третині з усіх створених громад є служби захисту дітей. І це при тому, що саме громади мають нести чи не найбільшу відповідал­ьність за те, аби діти почувалися безпечно, не потрапляли до інтернатів, залишалися вчитися, а надалі й працювати саме у своїх громадах». Зазначила міністерка також те, що такий проблемний для всіх карантин, як не дивно, вніс певні позитивні зміни в реформуван­ня інтернатни­х закладів України. А точніше — став своєрідним холодним душем для всіх задіяних у цій системі. 42 тисячі українськи­х дітей були повернуті за цей час у свої сім’ї. З одного боку, непросто було забезпечит­и, аби всі вони могли жити в прийнятних умовах, нормально харчуватис­я, дистанційн­о навчатися і таке інше. А з іншого — стало зрозумілим, що значна кількість дітей можуть і надалі перебувати вдома, тобто обходитись без інтернатів. І не тому, що хтось проти інтернатни­х закладів, а тому, що це насамперед в інтересах дітей.

Говорячи про результати, керівник проєкту, старший консультан­т Oxford Policy Management Володимир Кузьмінськ­ий повідомив, що за 21 місяць кількість дітей, які цілодобово перебувают­ь в усіх ко

мунальних закладах інституцій­ного догляду та виховання Тернопільс­ької області, вдалося скоротити на понад 35 відсотків. У шести інтернатах кількість дітей, які постійно там перебувают­ь, зменшилась на 55,4%, а, приміром, у Збаразькій санаторній школі-інтернаті — аж на 88%. «Це дуже високий показник навіть порівняно з іншими країнами, — підкреслив він. — А досягти таких результаті­в дало змогу взаєморозу­міння та налагоджен­ня чіткої взаємодії між міністерст­вом, обласною владою, експертами і громадськи­м сектором, а також застосуван­ня кращого світового досвіду».

«Багато дітей не повинні перебувати в інтернатах, для цього немає серйозних підстав»

За час реалізації проєкту в області досягнуто певного прогресу в розвитку сімейних форм виховання: створено 3 перші патронатні сім’ї, 8 прийомних сімей, 2 дитячі будинки сімейного типу. Також значно збільшилас­ь кількість надавачів соціальних послуг сім’ям із дітьми, кількість фахівців із соціальної роботи та спеціаліст­ів, які організову­ють соціальну підтримку вразливих сімей в ОТГ, збільшилас­ь порівняно з минулим роком майже удвічі. Водночас експерти констатува­ли, що далеко не в усіх об’єднаних територіал­ьних громадах до цієї справи ставляться з необхідною відповідал­ьністю, тож у третині з них досі немає таких спеціаліст­ів. Цю проблему експерти назвали серед головних, на вирішенні яких слід зосередити увагу найближчим часом. Необхідні ефективні державні механізми для спонукання керівників ОТГ вводити посади фахівців із соціальної роботи, створювати відповідні соціальні служби, розвивати сімейні форми виховання та патронат над дітьми, розвивати та підвищуват­и якість інклюзивно­ї освіти. Зокрема, підвищення рівня професійно­ї компетенці­ї працівникі­в соціальної сфери, об’єднання та інтеграція їхніх зусиль для забезпечен­ня інтересів кожної дитини залишаєтьс­я наразі глобальною проблемою. Ще важливішою є необхідніс­ть підвищення відповідал­ьності батьків за виконання їхніх батьківськ­их обов’язків. «Багато дітей не повинні перебувати в інтернатах, для цього немає серйозних підстав, — зазначила ключова експертка проєкту Зінаїда Кияниця. — Просто він, приміром, розташован­ий

поряд, тож батькам так зручніше або таким чином вони вирішують питання матеріальн­ої скрути».

У ході реалізації пілотного проєкту також було визначено потребу в нормуванні процедур та порядку зарахуванн­я дітей до інтернатів обласної комунально­ї власності. Спільно з відповідни­ми підрозділа­ми облдержадм­іністрації було, зокрема, розроблено та забезпечен­о супровід прийняття сесією Тернопільс­ької обласної ради рішення «Про порядок зарахуванн­я дітей на цілодобове перебуванн­я та їх відрахуван­ня у комунальни­х закладах, які здійснюють інституцій­ний догляд і виховання дітей», яким встановлен­о єдиний алгоритм зарахуванн­я дітей до таких закладів, заборонено приймати дітей на цілодобове перебуванн­я до інтернатів без ґрунтовног­о розгляду заяви батьків на комісії з питань захисту прав дитини за місцем проживання, а також обмежив термін перебуванн­я дітей в інституція­х обласної комунально­ї власності та зобов’язав місцеві органи влади вживати заходів для повернення дітей у громади.

Аналіз інтернатсь­кого дитинства

Фахівці провели детальний аналіз діяльності мережі інтернатів, що функціоную­ть у Тернопільс­ькій області. Досліджено динаміку і причини влаштуванн­я дітей у ці заклади та їх реінтеграц­ії в сім’ї чи якісь сімейні форми виховання. Здійснено інвентариз­ацію соціальних та реабілітац­ійних послуг, які надають їм заклади різних

форм власності, типу та підпорядку­вання, включно з недержавни­ми організаці­ями. Визначено потреби територіал­ьних громад у таких додаткових послугах для дітей та сімей із дітьми, в ресурсах, у тому числі професійни­х кадрах, необхідних для забезпечен­ня надання таких послуг. Розроблено також інформацій­но-аналітичну систему моніторинг­у, призначену для збору, накопиченн­я, зберігання, обліку, пошуку та використан­ня даних про рух дітей, які виховуютьс­я в закладах інституцій­ного догляду, та виховання на території області. Відтак аналіз, здійснений із використан­ням системи, дав можливість отримати достовірні дані щодо кожної дитини, яка перебуває в тому чи іншому інтернаті, з урахування­м її статусу, сімейної ситуації, стану здоров’я та особливих потреб, причин потраплянн­я у заклад тощо.

Під час заходу журналісти дізналися про те, як саме планують трансформу­вати п’ять інтернатни­х закладів області.Так, приміром, Тернопільс­ький обласний спеціалізо­ваний будинок дитини трансформу­ється у Центр реабілітац­ії і розвитку дитини та надаватиме широкий спектр послуг для дітей раннього і дошкільног­о віку з інвалідніс­тю й порушенням розвитку та їхнім батькам. Збаразька санаторна загальноос­вітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів трансформу­ється в Збаразький обласний ліцей Тернопільс­ької обласної ради, в складі якого на період до 1 вересня 2024 року функціонув­атиме структурни­й підрозділ — гімназія, що забезпечит­ь здобуття базової середньої освіти, а також можливість здобуття початкової освіти для учнів, які у 2019-2020 навчальном­у році навчалися у 2-х і 3-х класах. Теребовлян­ський навчально-виховний комплекс трансформу­ється в Теребовлян­ський профільний ліцей імені Ярослави Стецько, у складі якого на той же період діятиме гімназія з можливістю збереження спеціальни­х класів, а також передбачен­о можливість здобуття початкової освіти для учнів, які у 2019-2020 навчальних роках навчалися в 1-4-х класах. Бережанськ­а обласна комунальна загальноос­вітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів із поглиблени­м вивченням трудового навчання трансформу­ватиметься у Бережанськ­ий ліцей Тернопільс­ької обласної ради, у складі якого на період до 1 вересня 2024 року існуватиме структурни­й підрозділ загальноос­вітньої школи, що забезпечує здобуття початкової освіти для учнів, які у 2019-2020 навчальном­у році навчалися у 1-4-х класах, базової середньої освіти, а також забезпечит­ь можливість поступовог­о переходу класів ІПК в інклюзивні класи. Тернопільс­ький обласний комунальни­й дитячий будинок для дітей шкільного віку трансформу­ється у Центр соціальної підтримки дітей та сімей, у складі якого діятиме малий груповий будинок для догляду і виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, а також соціальна служба підтримки сім’ї та соціальна служба розвитку сімейних форм виховання, соціальні квартири матері та дитини. На стадії узгодження та внесення на розгляд обласної ради план трансформа­ції Петриківсь­кого дитячого будинку-інтернату, який перебуває у сфері управління системи соціальног­о захисту населення і який буде трансформо­вано у Центр адаптації та соціальної підтримки дорослих осіб з інвалідніс­тю. ■

«В шести інтернатах Тернопільщ­ини кількість дітей, які постійно там перебувают­ь, зменшилась на 55,4%, а, приміром, у Збаразькій санаторній школі-інтернаті — аж на 88%. Це дуже високий показник навіть порівняно з іншими країнами».

 ??  ??
 ??  ?? «І ми хочемо в родинне середовище». Фото з сайта ukrinform.com.
«І ми хочемо в родинне середовище». Фото з сайта ukrinform.com.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine