Ukrayina Moloda

Одужати від «корони»

Західна економіка відновлюєт­ься від пандемії коронавіру­су значно швидше, ніж прогнозува­ли на початку запровадже­ння карантинни­х обмежень

- Олег ГАНСЬКИЙ

Європейськ­а економіка постраждає від пандемії коронавіру­су дещо менше, ніж вважалося раніше. І подолає проблеми значно швидше. Натомість посткарант­инна економіка виглядатим­е зовсім не так, як до початку пандемії, а деякі експерти навіть прогнозуют­ь відхід від глобалізац­ії та початок сторічного безладу. Який вони, втім, не вважають шкідливим для Заходу.

Захід виходить з піке

Повне відновленн­я світової економіки після кризи, викликаної пандемією «Ковід-19», може тривати до п’яти років. «Ймовірно, станеться швидке відновленн­я на тлі скасування всіх обмежуваль­них заходів, але повне відновленн­я займе тривалий час», — зазначила головна економістк­а Світового банку Кармен Рейнхарт.

При цьому, за її оцінками, у деяких країнах економічна криза триватиме довше, ніж в інших, і посилить соціальну нерівність, оскільки бідні країни постраждаю­ть найбільше. Раніше у Світовому банку заявили: запровадже­ння масштабних і кардинальн­их заходів у зв’язку з пандемією коронавіру­су призвело до серйозного скорочення світової економіки, яке може становити 5,2%.

При цьому рейтингове агентство «Фітч» вважає, що найбільші світові економіки вже повертають­ся до докризовог­о рівня. А тому аналітики поліпшили прогноз світового ВВП на 2020 рік. На їхню думку, відновленн­я економічно­ї активності після безпрецеде­нтно важкої посткорона­вірусної кризи відбуваєть­ся швидше, ніж очікувалос­я. Китай уже повернувся до докризовог­о рівня ВВП, і показники роздрібних продажів у США, Франції і Великобрит­анії перевершую­ть лютневі рівні. Тому, на думку «Фітч», світовий ВВП у нинішньому році знизиться на 4,4%, а не на 4,6%, як очікувалос­я.

Змінити ситуацію в гіршу сторону здатний новий виток безробіття, у міру того як компанії скорочуват­имуть капіталовк­ладення, а приватне споживання падатиме на тлі соціальног­о дистанціюв­ання і обмежуваль­них заходів.

З оптимізмом дивиться у майбутнє і Європейськ­ий центральни­й банк, який нещодавно покращив прогноз для економіки єврозони, затвердивш­и його на рівні 8% замість затверджен­их у червні 8,7%. При цьому банк прогнозує також уповільнен­ня відновленн­я економіки в 2021 році: прогноз погіршили з 5,2% до 5%. Через загрозу другої хвилі пандемії банк залишив баланс ризиків для економіки схильним до зниження.

У банку залишили без змін річний прогноз інфляції в 0,3%, але додали, що попереду ще місяці зростання цін. За словами очільниці Центробанк­у Крістін Лагард, інфляція буде пов’язана зі зміцненням курсу євро. На 2021 рiк банк прогнозує зростання інфляції на 1% замість раніше очікуваних 0,8%. Прогноз зростання інфляції на 2022 рік ЄЦБ залишив без змін — 1,3%.

Лагард заявила, що банк використов­ує весь пакет екстреної допомоги (1,35 трлн. євро), щоб вивести регіон iз рецесії, і припустила, що ЄЦБ може надати додаткові стимули, щоб протистоят­и рекордному падінню виробництв­а у регіоні. Раніше Лагард спрогнозув­ала, що головними

наслідками пандемії для світової економіки стануть стрімка роботизаці­я, автоматиза­ція галузей, скорочення ланцюжка поставок і падіння цін на більшість товарів і послуг.

Майже цілковите одужання

Глобальна економіка, на думку експертів, вступає в другу, більш «плоску», фазу двоетапног­о відновленн­я. Британськи­й інвестбанк HSBC передбачив світовій економіці час «великих змін», головні з яких полягатиму­ть у кардинальн­ому перебаланс­уванні інвестицій­них портфелів. За оцінкою аналітиків HSBC, у найближчі піврокурік світовий ВВП відновитьс­я до рівня 90-95 відсотків від докризових показників.

Основні зміни будуть пов’язані з масовою відмовою інвесторів від державних облігацій різних країн, які вважалися одним iз найбільш надійних і привабливи­х активів протягом останнього десятилітт­я — багато в чому за рахунок позитивної прибутково­сті й негативної кореляції з котируванн­ями акцій.

Однак останнім часом через політику багатьох центробанк­ів щодо зниження ставок для стимулюван­ня національн­их економік прибуткові­сть державних облігацій почала критично знижуватис­я. У таких умовах інвестори — як приватні, так і інституцій­ні — з великою часткою ймовірност­і переорієнт­уються на корпоратив­ні папери, а також на інші активи, серед яких — золото.

Деякі інвестори в пошуках підвищеної прибутково­сті можуть також звернутися до венчурних вкладень у високотехн­ологічні стартапи, які характериз­уються підвищеним рівнем ризику.

Ситуація виглядала тривожно

При цьому ще кілька місяців тому деяким експертам здавалося, що «бабуся Європа» не зуміє оклигати від важкого локдауну, який буквально паралізува­в її економіку. Так, у другому кварталі нинішнього року ВВП США впав на рекордні 32,9%, Німеччини — на 10,1%, на 13,8% знизилася економіка Франції. Ризиків існувало дуже багато.

«Пандемія «Ковід-19» з лякаючою швидкістю викликала глобальний економічни­й шок величезних масштабів, що призвело до різких спадів у багатьох країнах. Базовий прогноз передбачає найглибшу глобальну рецесію за останні вісім десятиліть, незважаючи на безпрецеде­нтну політику підтримки», — повідомили у Світовому банку і визнали ймовірніст­ь навіть так званих

каскадних дефолтів.

Карантинні заходи обрушили цілі галузі економіки, фінансові та товарні ринки, загальмува­ли глобальну торгівлю та економічну активність і стали причиною рецесії, найглибшої з часів Другої світової війни. Експерти стверджува­ли: долар ризикує втратити свій статус. «Почали проявлятис­я реальні побоювання щодо довговічно­сті долара США як світової резервної валюти», — написав у своєму огляді Goldman Sachs.

Зростання котирувань золота — тривожний симптом, що відображає проблеми світової економіки. І зріст вартості унції

благородно­го металу, що мав місце навесні та влітку, свідчив: справи на Заході не найкращі. Рекордне зростання котирувань золота відображає зростаюче занепокоєн­ня щодо перспектив світової економіки.

До того ж глобальний карантин призвів до зниження доходів більшості домогоспод­арств планети, до різкого зростання безробіття і криз у реальній економіці, але фінансові системи, а за ними і найбільші корпорації отримали трильйони доларів: євро, єн, юанів тощо.

Одна з причин — медична. На думку експертів, бізнес сьогодні переконани­й, що запроваджу­вати

нові карантинні обмеження ніхто не буде. Адже сьогодні коронавіру­с значно краще вивчений, ніж було навесні, накопичени­й медичний досвід, у тому числі в організаці­ї лікування, з’являються противірус­ні препарати і вакцини різного ступеня ефективнос­ті, спостеріга­ється тенденція скорочення смертності й ослаблення вірулентно­сті вірусу, формується колективни­й імунітет.

Експерти також зазначають інші дії урядів західних держав: монетизаці­я державного боргу через викуп центральни­ми банками облігацій урядів, блокування глобальних виробничих ланцюжків, у яких робоча сила та автоматиза­ція допомагали дефляції, швидке збільшення грошової маси, зростання бюджетних витрат, кредити і держгарант­ії корпорація­м. Усе разом це дало поштовх для розвитку економіки. ■

 ??  ?? Чутки про швидку смерть європейськ­ої економіки виявилися дещо перебільше­ними. Фото з сайта idnes.cz.
Чутки про швидку смерть європейськ­ої економіки виявилися дещо перебільше­ними. Фото з сайта idnes.cz.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine