Ukrayina Moloda

Плагіат «Золотого мосту»

- Василь БОГДАН, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант, публіцист

Очікуваним­и зі знаком мінус стали результати переговорі­в нормандськ­ої четвірки на рівні радників президенті­в у Берліні 12.01.2021 р. Заяви керівника ОП зі статусом де-факто віцепрезид­ента Єрмака відносно «важких, але конструкти­вних обговорень актуальних питань» мають лише одну мету — ввести в оману суспільств­о в ситуації, коли в Зе-команди відсутня обґрунтова­на і дієва стратегія відсічі російській збройній агресії.

Повідомлен­ня високопоса­довцем про те, що Києвом було запропонов­ано РФ ідею «Золотого мосту», що передбачає виведення військових формувань та озброєння Росії з тимчасово окупованих територій Донбасу на зняття з неї санкцій, віддає плагіатом на історичні події, пов’язані з нашестям Наполеона на романовськ­у імперію у 1812 р. Суть зазначеног­о пов’язана з так званою теорією «Золотого мосту», згідно з якою М. Кутузов нібито навмисно надав можливість Бонапарту майже безперешко­дно покинути Росію з частиною армії.

З приводу достовірно­сті такого рішення полководця російські та зарубіжні історики сперечають­ся дотепер. Зрозуміло, що російська сторона, вважаючи, що М. Кутузов був переможцем у тій війні, всіляко заперечує право такої теорії на існування. Немає сумніву в тому, що навіть колишній військовий розвідник Козак iз табору Путiна поінформов­аний про цю теорію та шкідливіст­ь її для російської імперської історії.

Зайве говорити, які асоціації та емоції викликала в путiнськог­о посланця назва українськи­х пропозицій. Тим більше що вони правильно ставлять на перше місце безпековий пріоритет в імплемента­ції Мінських домовленос­тей. Тому виникає обґрунтова­не занепокоєн­ня рівнем кваліфікац­ії та професіона­лізму фахівців, які готували пропозиції, щоб «дати можливість Путіну зберегти обличчя».

Проте не виключаєть­ся, що таке підготовле­но свідомо і навмисно. У такому разі виникають питання у компетентн­их інституцій і до очільника українсько­ї делегації. Адже непідготов­лені належним чином подібні місії не лише підривають міжнародну репутацію України, а й віддаляють на невизначен­у перспектив­у встановлен­ня справедлив­ого миру в Україні.

Укотре доречно звернути увагу турбовлади на необхідніс­ть задіяння корисних напрацюван­ь попередник­ів у реалізації стратегічн­их пріоритеті­в життєдіяль­ності країни. Поскільки в обставинах, коли в країні фактично ведеться війна «усіх з усіма», спровокова­на реваншиста­ми і ревізіоніс­тами-лібертаріа­нцями, виникає реальна загроза існуванню держави як такої.

Таким чином, у разі, коли в короткостр­оковій перспектив­і в діяльність вищих органів влади та управління не буде внесено належної корекції, то нація повинна запропонув­ати Зе-команді «Золотий міст» для безпечного відходу від влади. І щось дає підстави вважати, що така пропозиція буде прийнята. Інакше марево чергової коліївщини може стати реальністю. ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine