Три мі­фи про ан­ти­ко­руп­цій­ний суд

Vlast Deneg - - ТОЧКА ЗОРУ - Ва­дим Де­ни­сен­ко

Ан­ти­ко­руп­цій­ний суд — це по­тріб­на і пра­виль­на річ. Але очіку­ван­ня від ньо­го на­стіль­ки за­ви­щені, що ми має­мо всі шан­си от­ри­ма­ти зво­рот­ний ефект, ко­ли стане яс­но, що до ви­корі­нен­ня ко­руп­ції він має міні­мальне від­но­шен­ня. Україн­ці ма­ють од­ну страш­ну пси­хо­ло­гіч­ну про­бле­му, яку я для се­бе на­зи­ваю «ефек­том таб­лет­ки». Ми вва­жає­мо, що, ви­пив­ши таб­лет­ку від го­лов­но­го бо­лю, ми на­віки ви­рі­шує­мо всі про­бле­ми. Са­ме то­му у нас весь час за­ви­щені очіку­ван­ня що­до тих чи ін­ших роз­піа­ре­них ре­чей.

Са­ме та­кою таб­лет­кою від ко­руп­ції ми за­раз вва­жає­мо ан­ти­ко­руп­цій­ний суд (рік то­му це бу­ли елек­трон­ні де­кла­ра­ції). Чи стане цей суд па­на­цеєю? Бе­з­умов­но, ні. Але нам так хо­четь­ся віри­ти в каз­ку, що на­віть най­а­дек­ват­ні­ші екс­пер­ти вже ка­жуть про те, що ан­ти­ко­руп­цій­ний суд відра­зу зни­щить усе зло. Я зібрав три най­більш роз­по­всюд­же­них мі­фи про цей суд для то­го, щоб бо­дай якась ча­сти­на чи­та­чів по­ча­ла більш тве­ре­зо ди­ви­ти­ся на речі. Пер­ший міф: іно­зем­ці від­бе­руть най­чес­ні­ших суд­дів. Це ли­ше част­ко­во прав­да, бо іно­зем­ці — це лю­ди, які не зна­ють мо­ви і на­вряд чи ма­ють подіб­ний до­свід ро­бо­ти. Суд­ді бу­дуть різ­ни­ми — і ду­же ком­пе­тент­ни­ми, і не ду­же. Чи бу­дуть се­ред них та­кі, на яких мож­на по­впли­ва­ти? Без сум­ніву, так. І тут тіль­ки пи­тан­ня в то­му, хто на них бу­де впли­ва­ти біль­ше: умов­на вла­да чи НАБУ. Оби­д­ва варіан­ти є ду­же по­га­ни­ми для сус­піль­ства. Дру­гий міф: суд по­до­лає ко­руп­цію в ви­щих еше­ло­нах вла­ди. Суд є ли­ше про­до­в­жен­ням ро­бо­ти НАБУ, і па­тро­ни має під­но­си­ти са­ме це ві­дом­ство. По­ки ро­бо­та НАБУ не відріз­ня­ла­ся ви­со­кою юри­дич­ною якістю. Біль­ше то­го, по­ки НАБУ зай­маєть­ся не стіль­ки бо­роть­бою з ко­руп­цією, скіль­ки збо­ром ін­фор­ма­ції для «підві­шу­ван­ня» тих чи ін­ших політи­ків та влас­ним піа­ром.

Чи мож­на очіку­ва­ти, що щось змі­нить­ся з по­явою су­ду? Я впев­не­ний, що на­вряд. Є про­сто споді­ван­ня, що ан­ти­ко­руп­цій­ний суд бу­де ло­яль­но ста­ви­ти­ся до юри­дич­них неточ­но­стей НАБУ.

Уже за­раз НАБУ го­тує кіль­ка піар­них кей­сів для пер­ших справ су­ду. Але мож­на не сум­ні­ва­ти­ся, що в цих кей­сах не бу­де Гон­та­ре­вої чи ін­ших одіоз­них осіб. Го­лов­на за­да­ча НАБУ — за­пу­сти­ти про­цес так, щоб бу­ли кра­сиві кей­си для сус­піль­ства. Чи є во­ни ре­алі­стич­ни­ми і юри­дич­но чи­сти­ми? У ві­дом­стві до цьо­го став­лять­ся до­волі про­сто: піар важ­ливі­ший за юри­дич­ні тон­ко­щі. Третій міф: ан­ти­ко­руп­цій­ний суд це те, чо­го не ви­ста­чає для бо­роть­би з ко­руп­цією. Це один із са­мих жи­ву­чих і без­глуз­дих мі­фів. Спра­ва в то­му, що вся на­ша ан­ти­ко­руп­цій­на док­три­на остан­ніх ро­ків ба­зу­ва­ла­ся на хиб­но­му по­сту­латі, що для бо­роть­би з ко­руп­цією по­тріб­но ство­ри­ти но­ві ор­га­ни з но­ви­ми по­в­но­ва­жен­ня­ми. Нас­прав­ді ос­но­ва ко­руп­ції за­кла­де­на в Кон­сти­ту­ції, яка пе­ред­ба­чає ду­алізм вла­ди і аб­со­лют­но непо­тріб­ні ор­га­ни вла­ди по ти­пу управ­лінь про­ми­сло­во­сті в об­лад­міністра­ціях.

Та­кож гли­бин­ною по­мил­кою, на якій на­по­ля­га­ли на­ші вчи­телі-ан­ти­ко­руп­ціо­не­ри із ЄС, бу­ло те, що ми не звіль­ни­ли всіх суд­дів в 2014 р. Подіб­них по­ми­лок є без­ліч, і то­му го­во­ри­ти, що ан­ти­ко­руп­цій­ний суд гло­баль­но змі­нить стан ко­руп­ції — це міф. Він змо­же да­ти лю­дям ви­до­ви­ща у вигляді по­са­док кіль­кох лю­дей. Але він не змі­нить за­галь­ну тем­пе­ра­ту­ру по лікар­ні.

Нас­прав­ді ми ство­ри­ли дра­конівсь­ке за­ко­но­дав­ство, яко­го нема ні­де у світі, але ми де­фа­кто ще не при­сту­пи­ли до бо­роть­би з ко­руп­цією. І, я по­вто­рю­ся, по­чи­на­ти по­тріб­но зі змі­ни кон­струк­ції всієї вла­ди в країні. Без цьо­го всі на­ші по­ту­ги бу­дуть мар­ни­ми.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.