По­шук Гон­гад­зе-2. В яку гру гра­ють росія­ни?

Vlast Deneg - - ТОЧКА ЗОРУ - Ва­дим Де­ни­сен­ко

На­пад на Ми­хай­ли­ка в Одесі, об­ли­та кис­ло­тою Ган­дзюк в Хер­соні, уби­тий в Бер­дянсь­ку Сар­мат…

Усі ці історії поєд­ну­ють дві речі: від­сут­ність ло­гіч­но­го по­яс­нен­ня, ко­му це бу­ло по­тріб­но, і те, що всі ці лю­ди ві­до­мі у своїх ре­гіо­нах. Мож­на ба­га­то го­во­ри­ти про те, що це ло­каль­ні роз­бір­ки, що це по­бу­то­ві кон­флік­ти чи щось іще, але скла­даєть­ся вра­жен­ня, що хтось на­стир­ли­во шу­кає якусь історію, яку мож­на бу­ло б роз­кру­ти­ти на все­українсь­ко­му рів­ні в ма­со­ві ак­ції про­те­сту про­ти ді­ю­чої вла­ди.

Зви­чай­но, мож­на ска­за­ти, що ця вер­сія по­па­хує кон­спіро­ло­гією, але за­над­то ча­сто трап­ля­ють­ся подіб­ні ви­пад­ки, щоб не за­ду­ма­ти­ся над пи­тан­ням, а чи на­справ­ді все це ви­пад­ко­ві збі­ги об­ста­вин.

Ко­лись один ві­до­мий бри­тансь­кий до­слід­ник су­час­ної Росії ска­зав, що ха­рак­тер­ною ри­сою російсь­ких спец­служб є гли­бинне неба­жан­ня ви­га­ду­ва­ти щось но­ве. Росія­ни за­вжди по­вто­рю­ють ті історії, які ко­лись ви­стрі­ли­ли. За­раз ду­же схо­же на те, що йде спро­ба знай­ти дру­го­го Гон­гад­зе, який міг би ста­ти та­ким собі ка­талі­за­то­ром про­тестних подій.

Чи вдасть­ся це зро­би­ти? Ска­за­ти ду­же склад­но, ад­же за­раз вся со­ціо­ло­гія го­во­рить про спад про­тестних на­строїв (лю­ди вва­жа­ють, що про­тест мож­на бу­де вис­ло­ви­ти на ви­бо­рах). Але ви­клю­ча­ти щось немож­ли­во (да­вай­те зга­дає­мо Вра­діїв­ку, яка де-фа­кто ста­ла про­ло­гом Ре­во­лю­ції гід­но­сті).

На жаль, вигля­дає так, що російсь­кі спец­служ­би по­ча­ли ата­ку на ві­до­мих ак­тивістів, з тим щоб спро­бу­ва­ти розі­гріти про­тестні на­строї. І, ще раз на жаль, з цим ней­мо­вір­но склад­но бо­ро­ти­ся.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.