Чо­му тре­ба під­ні­ма­ти зар­пла­ту чи­нов­ни­кам

Vlast Deneg - - ПОЛИТИКА ОЛЕГ ПОЛИЩУК - Ва­дим Де­ни­сен­ко

стан­ні­ми дня­ми, ко­ли ба­га­то го­во­ри­ло­ся про Май­дан і мож­ливість чи немож­ливість ре­ван­ша, ба­га­то хто за­да­вав про­сте ло­гічне пи­тан­ня: «Чо­му піс­ля 2010 ро­ку так лег­ко всі зда­ли­ся і Яну­ко­вич от­ри­мав по­в­но­ва­жен­ня дик­та­то­ра?»

Я теж до­волі ба­га­то ду­мав над цим, і у мене є ли­ше од­на ло­гіч­на від­по­відь: «В усьо­му вин­на на­ша бю­ро­кратія, а точ­ні­ше, її від­сут­ність». Ми звик­ли ха­я­ти чи­нов­ни­ків, го­во­ри­ти про те, що во­ни про­даж­ні, ту­пі та неда­лекі. Ми всі ап­ло­дує­мо, ко­ли чер­го­вий політик кри­чить, що тре­ба ско­ро­ти­ти дер­жа­па­рат і за­бра­ти у чи­нов­ни­ка пре­мії.

Але на­справ­ді ми са­мі за­га­няє­мо се­бе в глу­хий кут. Бо чи­нов­ник — це хре­бет де­мо­кратії, це єди­ний за­по­біж­ник від дик­та­ту­ри і ре­во­лю­цій. Хо­ро­ший чи­нов­ник — го­лов­ний во­рог по­га­но­го політи­ка.

В Японії є при­каз­ка: «Не страш­но, ко­го обе­ре на­род, го­ловне, як за політи­ка йо­го ро­бо­ту зро­бить чи­нов­ник». Для то­го, щоб по­ча­ти змі­ни в держ­служ­бі, тре­ба по­ча­ти нам са­мим ро­зу­міти, що чи­нов­ник — це ос­но­ва на­шої ста­біль­но­сті. Не пре­зи­дент, прем‘єр чи де­пу­тат, а са­ме чи­нов­ник. Нам по­тріб­но ска­за­ти са­мим собі, що чи­нов­ник має пра­во на хо­ро­шу зар­пла­ту і на якіс­ний соц­па­кет. Інак­ше він про­дасть­ся по­га­но­му політи­ку. А по­га­ний політик на усіх ефірах бу­де го­во­ри­ти, що чи­нов­ник кра­де.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.