Як «ре­гіо­на­ли» ки­ну­ли Олек­сандра Єф­ре­мо­ва

Vlast Deneg - - ТОЧКА ЗОРУ - Ва­дим Денисенко

На по­чат­ку груд­ня від­бу­ла­ся подія, яку ніх­то май­же і не по­мітив. Ста­робільсь­кий рай­он­ний суд вчо­тир­на­дця­те про­до­в­жив аре­шт Олек­сан­дру Єф­ре­мо­ву. Ад­во­ка­ти ро­би­ли свою спра­ву, Єф­ре­мо­ву ви­кли­ка­ли швид­ку, тяг­ну­ли час, та суд­дя прий­няв те рі­шен­ня, яке він прий­няв.

Але ці­ка­во не це. Ці­ка­во те, що всі штат­ні і по­за­штат­ні путі­но­бо­ти про­сто цьо­го не по­міти­ли. Ніх­то з них не ко­мен­ту­вав у се­бе на «Фейс­бу­ку» пе­ред­смерт­ний стан Єф­ре­мо­ва і хун­ту, яка три­має та­ку хво­ру лю­ди­ну, ніх­то не на­пи­сав про фа­ши­ста-суд­дю. І най­го­лов­ні­ше — ніх­то на­віть не за­хо­тів пої­ха­ти на суд. Ну на­ві­що їха­ти в той Ста­робільськ?

Єф­ре­мо­ва про­сто за­бу­ли. Всі йо­го най­б­лиж­чі со­рат­ни­ки пре­крас­но се­бе по­чу­ва­ють на керів­них по­са­дах в ЛНР. «Друзі» в Києві ді­лять­ся між Ах­ме­то­вим і Льо­воч­кі­ним. А він про­сто собі си­дить у тюр­мі. Ну має ж хтось із «ре­гіо­налів» сидіти?

Ко­му він по­трі­бен на сво­боді? Бу­ти кон­ку­рен­том? Бу­ти єди­ним «політич­ним в’яз­нем»? Бу­ти до­ко­ром чий­о­гось сум­лін­ня? Єф­ре­мо­ва не спи­са­ли, йо­го про­сто ви­ки­ну­ли, як ган­чір­ку на уз­біч­чя. Мо­же, ко­лись, як­що не дай бо­же по­вер­нуть­ся до вла­ди, йо­го під­бе­руть. Мо­же, він на­ві­щось зна­до­бить­ся Мед­вед­чу­ку, і йо­го зно­ву під­ні­муть на щит. Але по­ки хай собі си­дить у тюр­мі, по­далі від пре­зи­дентсь­ких і пар­ла­ментсь­ких ба­талій.

Мо­раль: «ре­гіо­на­ли» своїх ки­да­ють. І ре­гу­ляр­но.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.