« Ху­дож­ник по­ви­нен ру­хати світ»

Wellness - - ВНУТРЕННИЙ МИР | ОТНОШЕНИЯ -

Во­на ство­рює із клап­ти­ків тка­ни­ни ди­во­виж­ні кар­ти­ни-го­бе­ле­ни. А ще ро­бить ляль­ко­вих кра­сунь. Тіль­ки по­дивіть­ся на їх­ні об­лич­чя – і ви од­ра­зу від­чує­те спо­кій або ра­дість. В го­стях у Wellness ху­дож­ни­ця, яка да­рує тіль­ки по­зи­тив­ні емо­ції, – Оль­га Дід­ківсь­ка зі свої­ми прин­це­са­ми та «Кос­мо­сом» Як на­род­жу­ють­ся кар­ти­ни?

Усе по­чи­наєть­ся з дум­ки, ідеї, яку мож­на но­си­ти в собі дов­гий час. Але, як то ка­жуть, як­що має на­ро­ди­тись, то обов’яз­ко­во на­ро­дить­ся і са­ме у мене. І дійс­но, це як на­род­жен­ня лю­ди­ни. Од­на кар­ти­на з’яв­ляєть­ся на світ швид­ко і май­же непо­міт­но, на­че хтось ін­ший тво­рить, ке­ру­ю­чи то­бою, а ін­ша по­тре­бує ча­су. Бу­ває, дов­го, мі­ся­ця­ми ви­но­шую ідею, шу­каю ма­теріа­ли, спіл­ку­ю­ся з різ­ни­ми людь­ми, під­би­раю ко­льо­ро­ву га­му, щоб пе­ре­да­ти у творі всі емо­ції та дум­ки. І, як куль­мі­на­ція цих непро­стих кро­ків (бо са­ме це і є му­ки твор­чо­сті), на­род­жуєть­ся но­ва кар­ти­на, або скульп­ту­ра, або ляль­ка.

Чи це ро­бо­та?

Це швид­ше спо­сіб жит­тя, ми­слен­ня, світо­ба­чен­ня… Це стан ду­ші.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.