Сер­гій СВИРИБА:

На сьо­го­дні є ре­аль­на мо­жли­вість для ам­бі­тних юри­стів роз­по­ча­ти свій бі­знес

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - , – Сер­гій Свириба Сер­гій Свириба

– Які під­сум­ки ро­бо­ти юри­ди­чно­го бі­зне­су Укра­ї­ни в 2014 р. мо­жна зро­би­ти на сьо­го­дні?

– Вла­сне, вар­то по­ча­ти з то­го, що юри­ди­чні фір­ми ті­сно пов’яза­ні з клі­єн­та­ми, яких во­ни об­слу­го­ву­ють. Тож від­слід­ко­ву­ва­ти юри­ди­чний бі­знес у 2014 р. слід крізь при­зму то­го, що від­бу­лось з бі­зне­сом вза­га­лі. Оче­ви­дно, що остан­ній пра­кти­чно не роз­ви­вав­ся. Так, у ло­каль­них та іно­зем­них ком­па­ній бу­ли пев­ні очі­ку­ва­н­ня і від­кла­де­ні ін­ве­сти­ції для їхньої ре­а­лі­за­ції. Во­дно­час бу­ли й за­ли­ша­ю­ться об­ста­ви­ни, що не­га­тив­но впли­ва­ють на їхню ді­ло­ву актив­ність: від вій­ни до по­лі­ти­чних по­тря­сінь. Осо­би­сто я ба­чу пря­ме від­обра­же­н­ня цих по­дій в юри­ди­чно­му бі­зне­сі. Іна­кше ка­жу­чи, юр­бі­знес йшов за ти­ми са­мим тен­ден­ці­я­ми, що й бі­знес вза­га­лі.

З по­гля­ду роз­ви­тку юр­бі­зне­су, не ду­маю, що хтось із ко­лег мо­же по­хи­зу­ва­ти­ся на­дмір­ною за­ван­та­же­ні­стю. Йде­ться про за­лу­че­н­ня до­да­тко­во­го пер­со­на­лу, ве­ли­ку кіль­кість справ і тран­за­кцій. У 2014 р. не від­бу­ло­ся жо­дних по­зи­тив­них зру­шень. Якщо й бу­ли пев­ні спа­ла­хи актив­но­сті, то во­ни ма­ли більш спон­тан­ний ха­ра­ктер і ви­ни­ка­ли як на­слід­ки по­дій у Кри­му: пе­ре­хід бі­зне­су з пів­остро­ва, йо­го пе­ре­ре­є­стра­ція, про­даж. Це не мо­жна на­зва­ти роз­ви­тком еко­но­мі­ки, який спри­чи­нить роз­квіт юри­ди­чно­го бі­зне­су. Ні­чо­го цьо­го не бу­ло.

Швид­ше нав­па­ки. Юри­ди­чний бі­знес у 2014 р. опи­нив­ся в си­ту­а­ції, ко­ли ви­тра­тна йо­го ча­сти­на за­ли­ши­лась та­кою ж як бу­ла три­ва­лий час, а до­хі­дна ча­сти­на стрім­ко по­ко­ти­лась до­ни­зу. Об­сяг ро­біт май­же у всіх пра­кти­ках змен­шив­ся, пер­со­нал фа­кти­чно не на­йма­ють. В якийсь мо­мент ри­нок по­ба­чив, що зви­чні для всіх ви­тра­ти вже не від­по­від­а­ють до­хі­дній ча­сти­ні. У 2014 р. юри­ди­чна спіль­но­та за­ми­сли­лась як на це все ре­а­гу­ва­ти.

Ло­гі­чним на­слід­ком цьо­го ста­ло те, що ми­ну­ло­го ро­ку ми по­ба­чи­ли звіль­не­н­ня. Це зви­чай­но не афі­шу­ва­ло­ся, але ско­ро­че­н­ня пер­со­на­лу бу­ли й три­ва­ють ни­ні.

– Чи не мо­гли б Ви біль­ше де­таль­но зу­пи­ни­тись на пи­тан­ні ско­ро­че­н­ня юри­ди­чно­го пер­со­на­лу?

– У ко­жній ком­па­нії по-рі­зно­му. Я би оці­нив рі­вень ско­ро­че­н­ня пер­со­на­лу в юр­фір­мах від 15 % до 40%. Во­дно­час сліж за­зна­чи­ти й змен­ше­н­ня вар­то­сті юри­ди­чних по­слуг. Бі­знес ви­ма­гає від­мо­ви­тись від прив’яз­ки до до­ла­ра чи єв­ро, твер­дої ва­лю­ти, на що ра­ні­ше май­же не звер­та­ли ува­ги. Тоб­то тен­ден­ція 2015 ро­ку – клі­єнт хо­че більш де­ше­ву по­слу­гу, оскіль­ки йо­го до­хо­ди теж змен­шу­ю­ться. У най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му це не­ми­ну­че при­зве­де до дем­пін­гу на рин­ку юри­ди­чних по­слуг Укра­ї­ни. І вже при­зве­ло. Ми спо­сте­рі­га­є­мо різ­ке па­ді­н­ня вар­то­сті юри­ди­чних по­слуг – там, де ра­ні­ше за ро­бо­ту бра­ли су­му х, те­пер бе­руть х – 50%. Так, вчо­ра я ба­чив про­по­зи­цію одні­єї ві­до­мої ком­па­нії клі­єн­ту, в якій за ро­бо­ту, яка пів­то­ра ро­ку на­зад ко­шту­ва­ла б не мен­ше, ніж 200 тис. єв­ро, про­по­ну­є­ться тро­хи біль­ше 80 тис. до­ла­рів.

У 2014 ро­ці ми на­ре­шті усві­до­ми­ли не­об­хі­дність змін. Іна­кше ка­жу­чи, юр­бі­знес зро­зу­мів, що тре­ба щось ро­би­ти з ви­тра­та­ми, не­об­хі­дно ре­а­гу­ва­ти на змі­ну вар­то­сті по­слуг і все це має спів­від­но­си­ти­ся з зо­бов’яза­н­ня­ми, що бу­ду­ва­лись на очі­ку­ва­н­нях пер­со­на­лу що­до кар’єр­но­го зро­ста­н­ня, роз­ви­тку, рів­ня зар­плат, бо­ну­су­ва­н­ня то­що.

– На­скіль­ки змі­ни­лись до­хо­ди юр­фірм у 2014 р. по­рів­няо з 2013 р.?

Спіл­ку­ю­чись з ко­ле­га­ми, я ро­зу­мію, що па­ді­н­ня до­хі­дно­сті від­бу­лось мі­ні­мум на 30%.

– А яка ситуація з іно­зем­ни­ми клі­єн­та­ми?

– На сьо­го­дні ми спо­сте­рі­га­є­мо, що всі за­ли­ши­лись. На­ра­зі ні­якої па­ні­ки з бо­ку іно­зем­них клі­єн­тів і рі­шень пі­ти з Укра­ї­ни не­має. Па­ні­ка бу­ла. Во­на ви­ни­кла на по­ча­тку 2014 р., але про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли від­бу­ло­ся ряд по­лі­ти­чних по­дій, зокре­ма ви­бо­ри, і з’яви­лась якась ви­зна­че­ність, все де­що за­спо­ко­ї­лось. Во­дно­час я не чув про якісь ве­ли­кі ін­ве­сти­цій­ні про­е­кти. Я ска­жу так: іно­зем­ні ком­па­нії пе­ре­бу­ва­ють у ре­жи­мі очі­ку­ва­н­ня. Одна із по­зи­цій Пре­зи­ден­та, з якою мо­жна по­го­ди­тись: до­ки не ви­рі­ши­ться пи­та­н­ня на схо­ді на­шої кра­ї­ни – бі­знес бу­де че­ка­ти.

– Які тенденції роз­ви­тку юри­ди­чно­го рин­ку в Укра­ї­ні ви про­гно­зу­є­те у 2015 р.?

– По-пер­ше, у 2015 ро­ці всі юри­ди­чні фір­ми бо­ро­ти­му­ться за по­си­ле­н­ня ефе­ктив­но­сті. Іна­кше я б на­звав це ско­ро­че­н­ням ви­трат. Не­ми­ну­че три­ва­ти­ме змен­ше­н­ня рів­ня за­ро­бі­тних плат юри­стів. Юр­фір­ми по­чнуть бо­ро­тись за зни­же­н­ня будь-яких ін­ших ви­трат, що на­ле­жать вар­то­сті юри­ди­чних по­слуг (на­при­клад, змен­ше­н­ня ви­трат на орен­ду офі­су). Мо­жли­во, з’яв­ля­ться но­ві ме­ха­ні­зми за­охо­че­н­ня пра­ців­ни­ків юр­фірм. Тоб­то ті очі­ку­ва­н­ня, які ра­ні­ше бу­ли по­бу­до­ва­ні на схе­мах бо­ну­су­ва­н­ня, на­пев­но, до­ве­де­ться змі­ню­ва­ти. Че­рез змен­ше­н­ня об­ся­гу ро­бо­ти, мо­жли­во, до­ве­де­ться ви­на­хо­ди­ти якісь но­ві си­сте­ми за­охо­че­н­ня стар­шо­го юри­ди­чно­го пер­со­на­лу.

По-дру­ге, три­ва­ти­ме за­галь­на тен­ден­ція до змен­ше­н­ня на­ван­та­же­н­ня. Ро­бо­ти ста­не мен­ше, її вар­тість бу­де ниж­чою і це все су­про­во­джу­ва­ти­ме­ться ско­ро­че­н­ням пер­со­на­лу, урі­за­н­ням зар­плат, по­си­ле­н­ням зов­ні­шньої і вну­трі­шньої кон­ку­рен­ції, зро­ста­н­ням кіль­ко­сті пре­тен­ден­тів на одне ро­бо­че мі­сце... Здо­ро­вою цю си­ту­а­цію не на­звеш.

По-тре­тє, ско­ро­че­н­ня ви­трат не­ми­ну­че при­зве­де до та­ко­го: змен­ша­ться зар­пла­ти, збіль­ши­ться на­ван­та­же­н­ня на одно­го юри­ста, як ре­зуль­тат – по­гір­ше­н­ня яко­сті юри­ди­чних по­слуг. І це не то­му, що юри­сти ста­нуть пра­цю­ва­ти гірше, а то­му що бі­знес бу­де при­йма­ти та­кий стан ре­чей. Мо­жли­во, бі­знес і хо­тів би отри­му­ва­ти більш які­сні по­слу­ги, про­те він вже не змо­же їх опла­чу­ва­ти. Про це ні­хто від­кри­то не бу­де за­яв­ля­ти, але це так.

А за по­гір­ше­н­ням яко­сті ро­бо­ти сто­їть та­ке. На­при­клад, є пев­ний клі­єнт, про­ект яко­го у кла­си­чній си­ту­а­ції ве- дуть: пар­тнер, стар­ший юрист і мо­лод­ший юрист. Цим об­умов­лю­є­ться ви­со­ка вар­тість юри­ди­чної по­слу­ги. І спра­ва не у роз­мі­рі по­го­дин­ної став­ки юри­ста, а в то­му, що над про­е­ктом є де­кіль­ка рів­нів кон­тро­лю, ана­лі­ти­ки, ми­сле­н­ня, і вар­тість юри­ди­чно­го про­ду­кту в кла­си­чній си­ту­а­ції вмі­щує вар­тість ро­бо­ти трьох екс­пер­тів. Че­рез те, що бі­знес не в змо­зі біль­ше опла­чу­ва­ти ро­бо­ту та­кої кіль­ко­сті екс­пер­тів, а вар­тість юри­ди­чних по­слуг змен­шу­є­ться, юр­фір­ма ви­хо­дить із си­ту­а­ції за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті пра­цю­ю­чих над про­е­ктом юри­стів з трьох до одно­го-двох. От вам і де­шев­ше. Звід­си й по­гір­ше­н­ня яко­сті ро­бо­ти – че­рез змен­ше­н­ня рів­ня кон­тро­лю, ува­ги, ана­лі­ти­ки та ми­сле­н­ня над одним і тим са­мим пи­та­н­ням.

– А чи є якісь по­зи­тив­ні тенденції роз­ви­тку юри­ди­чно­го рин­ку?

– Якщо по­фан­та­зу­ва­ти, то мо­жна спро­гно­зу­ва­ти ще одну тен­ден­цію. Ситуація, яка за­раз скла­ла­ся в Укра­ї­ні, – це ре­аль­на мо­жли­вість роз­по­ча­ти свій бі­знес. Та­кий шанс вже вдру­ге ви­па­дає ам­бі­тним, са­мо­стій­ним юри­стам, які сьо­го­дні пра­цю­ють у ве­ли­ких ком­па­ні­ях і вже за­ро­би­ли ім’я та ре­пу­та­цію на рин­ку.

Я спи­ра­ю­ся на те, що в ком­па­ні­ях є від­по­від­ні зо­бов’яза­н­ня один пе­ред одним, пе­ред пер­со­на­лом, пе­ред пар­тне­ра­ми – очі­ку­ва­н­ня від ро­бо­ти, кар’єр­ні, мо­ти­ва­цій­ні, ре­пу­та­цій­ні,

про­фе­сій­ні зо­бов’яза­н­ня. Ситуація, що скла­ла­ся, зму­шує від­мо­ви­тись від ба­га­тьох очі­ку­вань та зо­бов’язань під га­слом ско­ро­че­н­ня за­трат. Зви­чай­но, хтось із юри­стів бу­де не­за­до­во­ле­ний. Оскіль­ки він вже спла­ну­вав своє жи­т­тя, кар’єр­не зро­ста­н­ня і роз­ра­хо­ву­вав на ви­хід у пар­тне­ри че­рез 7-8 ро­ків... Але ні­чо­го не скла­лось, «та­ка ситуація»... Я за­раз все ще фан­та­зую, про­те для цих лю­дей з’яви­ться мо­жли­вість, якщо є ім’я та хо­ча б один клі­єнт, за яко­го мо­жна за­че­пи­ти­ся, ви­йти і роз­по­ча­ти свій бі­знес.

Жо­дних зо­бов’язань, пла­ну­ва­н­ня сво­їх ви­трат з «ну­ля». Юрист, що ви­хо­дить на ри­нок, мо­же до­зво­ли­ти обме­жи­ти­ся комп’юте­ром, не­ве­ли­ким ка­бі­не­том і одні­єю кім­на­тою для пе­ре­го­во­рів – я ду­же за­хо­плю­юсь те­о­рі­єю ди­стан­цій­но­го офі­су... Та­ким чи­ном він сут­тє­во ско­ро­чує свої ви­тра­ти і про­по­нує клі­єн­там юри­ди­чні по­слу­ги за ду­же при­ва­бли­вою ціною. Він вже має ім’я, ви­зна­н­ня та впі­зна­ва­ність, про­те на від­мі­ну від сво­го по­пе­ре­дньо­го ро­бо­то­дав­ця не ску­тий орен­дою ве­ли­ко­го офі­су в пре­сти­жно­му ра­йо­ні, зар­пла­та­ми, бо­ну­са­ми то­що. Я ду­маю, що у 2015-2016 ро­ках на юри­ди­чно­му рин­ку Укра­ї­ни з’яв­ля­ться но­ві іме­на.

– Які пра­кти­ки є най­більш пер­спе­ктив­ни­ми та за­тре­бу­ва­ни­ми ни­ні?

– Якщо го­во­ри­ти про пра­кти­ки, то я ду­маю, що з ни­ми ні­я­ких зна­чних змін не від­бу­де­ться. Всі основ­ні пра­кти­ки ви­зна­чи­лись. На­пев­но, ви­ни­кнуть но­ві ні­шо­ві пра­кти­ки. На­при­клад, вже за­раз за­тре­бу­ва­ною є юри­ди­чна до­по­мо­га пе­ре­се­лен­цям, вій­сько­вим. Зви­чай­но, та­ка ро­бо­та біль­ше має со­ці­аль­но від­по­від­аль­ний ха­ра­ктер та не при­но­сить гро­ші. Однак вже є спе­ці­а­лі­сти у цій сфе­рі. Яка тут мо­же бу­ти пер­спе­кти­ва для юр­бі­зне­су? У ви­пад­ку по­ру­ше­н­ня з бо­ку дер­жа­ви прав і за­кон­них ін­те­ре­сів пе­ре­се­лен­ців чи вій­сько­вих, по­тен­цій­но, з’яви­ться ці­ла низ­ка звер­нень до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни.

Що­до бі­знес-пра­ктик, на­при­клад, тран­за­кцій­них, то, зро­зумі­ло, що во­ни зму­ше­ні «ви­жи­ва­ти» в умо­вах за­го­стре­н­ня кон­ку­рен­ції та не­спри­я­тли­вої си­ту­а­ції на рин­ку.

Слід та­кож за­зна­чи­ти, що у 2010 р. по­ча­ла роз­ви­ва­тись кри­мі­наль­на пра­кти­ка, яка за­раз про­дов­жує на­би­ра­ти обер­тів. Не тіль­ки че­рез те, що по­сту­по­во з’яви­ла­ся ці­ла пле­я­да ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них кри­мі­наль­них адво­ка­тів, а то­му, що дер­жа­ва не за­ли­шає бі­знес у спо­кої, а звід­си й під­ви­ще­ний по­пит на кри­мі­наль­них адво­ка­тів, які б за­хи­ща­ли бі­знес від дер­жа­ви.

2014 рік ще раз під­твер­див, що дер­жа­ва не по­спі­шає від­мов­ля­тись від сво­го «згу­бно­го впли­ву» на бі­знес і на­да­лі про­дов­жує встав­ля­ти «пал­ки у ко­ле­са». У 2015 ро­ці це три­ва­ти­ме, оскіль­ки на цьо­му за­ро­бляє дер­жа­ва, чи­нов­ни­ки, про­ку­ро­ри, мі­лі­ціо­не­ри. Це ко­ру­пція, то­му бі­знес ви­ма­га­ти­ме кри­мі­наль­них адво­ка­тів для сво­го за­хи­сту. Окрім цьо­го, дер­жа­ва за­про­ва­ди­ла ці­лу низ­ку но­во­вве­день: від по­да­тко­во­го ком­про­мі­су до збір­ни­ка за­ко­нів про бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, що на­бу­дуть чин­но­сті у кві­тні цьо­го ро­ку, та ви­ма­га­ти­муть за­лу­че­н­ня юри­стів кри­мі­наль­ної пра­кти­ки, пра­кти­ки compliance для пе­ре­вір­ка бі­зне­су на від­по­від­ність ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства.

– Чи мо­же до­по­мог­ти в кри­зо­вій си­ту­а­ції ви­хід юр­фірм на іно­зем­ні рин­ки?

– Ви­хід на ін­ший ри­нок від­бу­ва­є­ться, як пра­ви­ло, в ре­зуль­та­ті зна­хо­дже­н­ня там мі­сце­во­го пар­тне­ра. На­при­клад, да­вай­те ви­йде­мо на естон­ський ри­нок. Без фі­зи­чної при­су­тно­сті там – це бу­де не­мо­жли­во. Фі­зи­чна при­су­тність в Есто­нії – це «ен­на» кіль­кість со­тень ти­сяч єв­ро на орен­ду офі­су, податки, зар­пла­ту, які не­зро­зумі­ло як і ко­ли оку­пля­ться. Я умов­но на­звав Есто­нію. Це мо­же бу­ти будь-яка ін­ша дер­жа­ва, на­при­клад, Ка­зах­стан, Поль­ща. Ні­хто не по­їде ту­ди від­кри­ва­ти офіс, до­ки там не з’яви­ться клі­єнт, яко­му ви по­трі­бні. І тут тре­ба від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня: ким ви по­вин­ні бу­ти, щоб вас «на­по­ле­гли­во за­про­си­ли», на­при­клад, до Поль­щі? Не ло­каль­ну юри­ди­чну ком­па­нію, а са­ме вас.

Український ри­нок, хо­че­мо ми цьо­го чи ні, по­ки що ті­сно пов’яза­ний з пост­ра­дян­ським про­сто­ром. Вра­хо­ву­ю­чи по­дії, що за­раз від­бу­ва­ю­ться, ви­хід на ці рин­ки стає вже пра­кти­чно не­мо­жли­вий. То­му ви­сно­вок та­кий: ні­хто нас ні­де не че­кає і ви­хід на ін­ші рин­ки для тих, хто на сьо­го­дні там не­при­су­тній, зда­є­ться ма­ло­ві­ро­гі­дним у най­ближ­чі де­кіль­ка ро­ків.

– Ба­га­то юри­стів ми­ну­ло­го і цьо­го ро­ку за­ли­ши­ли юр­бі­знес і по­ча­ли кар’єру на дер­жав­ній слу­жбі. Яка, на ва­шу дум­ку, у них мо­ти­ва­ція і як це впли­не на юр­бі­знес?

– Я би на­звав цих лю­дей во­лон­те­ра­ми. Пе­ре­ва­жна біль­шість ко­лег- юри­стів пе­ре­йшла на дер­жав­ну слу­жбу, усві­дом­лю­ю­чи, що рі­вень їхніх до­хо­дів сут­тє­во змен­ши­ться, про­те сві­до­мо зро­би­ла цей крок за­для спіль­ної ме­ти – спро­би змі­ни­ти щось на кра­ще та при­не­сти ко­ристь сво­їй дер­жа­ві. Мо­жли­во, це зву­чить па­фо­сно, однак са­ме так я став­люсь до цих лю­дей, зна­ю­чи їхні за­ро­бі­тки в юри­ди­чно­му бі­зне­сі та ро­зу­мі­ю­чи, що за­раз во­ни отри­му­ють у де­ся­тки, а то й у со­тні ра­зів мен­ше. По-ін­шо­му, окрім як йти за по­кли­ком сер­ця, це на­зва­ти не мо­жна.

В мо­є­му ро­зу­мін­ні ці лю­ди від­да­дуть дер­жа­ві свої зна­н­ня та до­свід і вже за рік-два ба­га­то хто з них за­хо­че по­вер­ну­тись до юри­ди­чно­го бі­зне­су – з но­ви­ми зв’яз­ка­ми, впі­зна­ва­ні­стю та ре­пу­та­ці­єю. Тож ду­же ва­жли­во за­ли­ши­тись з чи­стою ре­пу­та­ці­єю, на­пра­цю­ва­ти про­фе­сій­ні від­но­си­ни та зв’яз­ки і як но­ва впі­зна­ва­на мо­не­та по­вер­ну­ти­ся до юри­ди­чної пра­кти­ки. Впев­не­ний, що ба­га­то юр­фірм при нор­ма­лі­за­ції си­ту­а­ції бу­дуть за­ці­кав­ле­ні у та­ких екс­пер­тах.

Тоб­то з одно­го бо­ку та­кі юри­сти – во­лон­те­ри, оскіль­ки во­ни отри­му­ють зна­чно мен­ші до­хо­ди, про­те я би роз­гля­дав та­кий крок як ін­ве­сти­цію в се­бе. За­ли­ша­ться на дер­жав­ній слу­жбі ті, хто зро­зу­міє, що при­ва­тна пра­кти­ка не для них, і змо­жуть пов­ною мі­рою ре­а­лі­зу­ва­ти се­бе на пу­блі­чній слу­жбі. Для цих лю­дей гро­ші вже не бу­дуть ві­ді­гра­ва­ти мо­ти­ву­валь­ну роль.

Сер­гій СВИРИБА, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЄПАП Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.