Пар­тнер «Астерс» – член Єв­ро­пей­сько­го авіа­цій­но­го клу­бу

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ -

Пар­тнер юри­ди­чної фір­ми «Астерс» Оле­ксій Дем'яненко став чле­ном Єв­ро­пей­ської асо­ці­а­ції авіа­цій­но­го пра­ва та Єв­ро­пей­сько­го авіа­цій­но­го клу­бу. Ме­та ді­яль­но­сті ор­га­ні­за­цій – про­су­ва­н­ня спів­пра­ці між екс­пер­та­ми у га­лу­зі авіа­цій­но­го пра­ва.

Пан Дем'яненко ре­гу­ляр­но су­про­во­джує ком­пле­ксні про­е­кти у сфе­рі авіа­ції, на­да­вав кон­суль­та­ції Дер­жав­ній авіа­цій­ній слу­жбі Укра­ї­ни у зв'яз­ку з впро­ва­дже­н­ням по­ло­жень Кей­пта­ун­ської кон­вен­ції та роз­роб­кою нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи що­до без­від­кли­чних пов­но­ва­жень на зня­т­тя з ре­є­стра­ції та екс­порт по­ві­тря­них су­ден (IDERA) і ко­дів ав­то­ри­за­ції, є чле­ном екс­пер­тної ра­ди з авіа­ції при Мі­ні­стер­стві ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни, брав участь у під­го­тов­ці пер­шо­го ви­да­н­ня International Comparative Legal Guide to Aviation Law і Practitioners' Guide to the Cape Town Convention, роз­ро­бле­но­го ор­га­ні­за­ці­єю Aviation Working Group, а та­кож ви­сту­пав на­ціо­наль­ним екс­пер­том в ака­де­мі­чно­му про­е­кті з Кей­пта­ун­ської кон­вен­ції (Cape Town Academic Project), ор­га­ні­зо­ва­ної уні­вер­си­те­та­ми Оксфор­да і Ва­шинг­то­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.