Ро­сій­сько-укра­їн­ська «тор­го­вель­на вій­на»: є чи ні?

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ -

На тлі за­тя­жних во­єн­них дій на Дон­ба­сі на­віть най­більш на­галь­ні еко­но­мі­чні про­бле­ми ста­ють дру­го­ря­дни­ми. Про­те за­бу­ва­ти про еко­но­мі­чну скла­до­ву вій­ни не вар­то. Адже як-то ка­жуть: «Для вій­ни по­трі­бні три ре­чі: гро­ші, гро­ші і ще раз гро­ші». У цьо­му кон­текс­ті ро­з­гля­не­мо пи­та­н­ня дво­сто­рон­ніх тор­го­вель­них обме­жень, прийня­тих Ро­сі­єю і Укра­ї­ною.

Тор­го­вель­ні обме­же­н­ня РФ про­ти то­ва­рів з Укра­ї­ни

Се­ред не­дав­ніх тор­го­вель­них обме­жень слід за­зна­чи­ти:

1. За­бо­ро­на вве­зе­н­ня хар­чо­вої со­лі ви­ро­бни­цтва ДП «Ар­тем­сіль» (Укра­ї­на).

2. За­бо­ро­на вве­зе­н­ня си­ро­по­до­бних про­ду­ктів ви­ро­бни­цтва Укра­ї­ни.

3. За­бо­ро­на вве­зе­н­ня сир­них про­ду­ктів ви­ро­бни­цтва Укра­ї­ни.

4. За­бо­ро­на вве­зе­н­ня укра­їн­ської про­ду­кції ТОВ «Ло­зов­ський мо­ло­чний за­вод» (Укра­ї­на).

5. За­бо­ро­на вве­зе­н­ня укра­їн­ської со­ко­вої про­ду­кції.

6. За­бо­ро­на вве­зе­н­ня укра­їн­ської пло­до­о­во­че­вої про­ду­кції і ри­бних кон­сер­вів.

7. За­бо­ро­на вве­зе­н­ня укра­їн­ської про­ду­кції ДП «Міл­кі­ленд-Укра­ї­на».

Не­зва­жа­ю­чи на яв­ний по­лі­ти­чний під­текст, під­ста­ви вве­де­н­ня обме­жень на ім­порт то­ва­рів з Укра­ї­ни до Ро­сії ча­сто ма­ють фор­маль­ний ха­ра­ктер. Як пра­ви­ло, це по­ру­ше­н­ня те­хні­чних ре­гла­мен­тів і стан­дар­тів, а са­ме:

• не­від­по­від­ність ви­мо­гам до мар­ку­ва­н­ня;

• не­від­по­від­ність що­до ма­со­вої час­тки основ­но­го про­ду­кту;

• не­від­по­від­ність за вмі­стом біл­ка, жи­ру, ву­гле­во­дів та ін­ших мі­кро­еле­мен­тів.

На­при­клад, у не­дав­ньо­му рі­шен­ні що­до ДП «Ар­тем­сіль» за­зна­ча­є­ться, що при­зу­пи­не­н­ня вве­зе­н­ня на те­ри­то­рію РФ хар­чо­вої со­лі ви­ро­бни­цтва ДП «Ар­тме­соль» пов’яза­не ви­яв­ле­ною не­від­по­від­ні­стю хар­чо­вої со­лі ви­ро­бни­цтва ДП «Ар­тем­сіль» (Укра­ї­на) ви­мо­гам до вмі­сту до­мі­шок, йо­ду та ор­га­но­ле­пти­чни­ми по­ка­зни­ка­ми.

Схо­жа ситуація і си­ра­ми укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва: здій­сню­ю­чи дер­жав­ний на­гляд за обі­гом хар­чо­вої про­ду­кції під час до­слі­дже­н­ня сир­них про­ду­ктів ви­ро­бни­цтва Укра­ї­ни Фе­де­раль­ною службою з на­гля­ду в сфе­рі за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів і бла­го­по­луч­чя лю­ди­ни ви­яв­ле­но чи­слен­ні по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів (не­від­по­від­ність ви­мог, що пред’яв­ля­ю­ться до мар­ку­ва­н­ня про­ду­кції) та за­ко­но­дав­ства у га­лу­зі са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чно­го бла­го­по­луч­чя лю­ди­ни (не­від­по­від­ність за мі­кро­біо­ло­гі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми). Так, під час до­слі­дже­н­ня про­ду­кту си­чу­жно­го з ро­слин­ним жи­ром «Ду­кат» ви­ро­бни­цтва Укра­ї­ни ви­яв­ле­но йо­го не­від­по­від­ність ви­мо­гам за вмі­стом ро­слин­них жи­рів, жи­ру, біл­ка, а та­кож ор­га­но­ле­пти­чни­ми та мі­кро­біо­ло­гі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми. Сир­ний про­дукт GAUDAC не від­по­від­ав за ор­га­но­ле­пти­чни­ми по­ка­зни­ка­ми і за вмі­стом ма­со­вої час­тки жи­ру. Під час здій­сне­н­ня са­ні­тар­но-ка­ран­тин­но­го кон­тро­лю ви­яв­ле­но про­дукт ву­гле­во­дно-жи­ро­вий на­пів­твер­дий «Ро­сій­ський кла­си­чний», який не від­по­від­ав ви­мо­гам, що пред’яв­ля­ю­ться до мар­ку­ва­н­ня про­ду­кції. Під час об­сте­же­н­ня пар­тій ван­та­жу хар­чо­вої про­ду­кції «Про­дукт біл­ко­во-жи­ро­вий «Ла­у­ра»» ви­яв­ле­но не­від­по­від­ність про­ду­кції ви­мо­гам Те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту Ми­тно­го со­ю­зу 022/2011 «Хар­чо­ва про­ду­кція в ча­сти­ні мар­ку­ва­н­ня».

При­чи­ною за­бо­ро­ни на вве­зе­н­ня со­ків, згі­дно з офі­цій­ною по­зи­ці­єю Рос­спо­жив­на­гля­ду, є той факт, що укра­їн­ська со­ко­ва про­ду­кція не про­хо­ди­ла дер­жав­ну ре­є­стра­цію на від­по­від­ність ви­мо­гам те­хні­чних ре­гла­мен­тів Ми­тно­го со­ю­зу, крім то­го, на її ети­ке­тці вка­за­но єди­ний знак обі­гу про­ду­кції на рин­ку дер­жав – чле­нів Ми­тно­го со­ю­зу – «ЕАС».

Зре­штою укра­їн­ським ви­ро­бни­кам зав­да­но по­двій­ний удар. По-пер­ше, вла­сне за­бо­ро­на зав­дає зби­тків, по-дру­ге, по­збав­ляє мо­жли­во­сті укра­їн­ських ви­ро­бни­ків по­си­ла­ти­ся на форс-ма­жор, щоб уни­кну­ти від­по­від­аль­но­сті за вже укла­де­ни­ми до­го­во­ра­ми з ро­сій­ськи­ми по­ку­пця­ми. У свою чер­гу, ро­сій­ські по­ку­пці пра­кти­чно ні­чо­го не втра­ча­ють, біль­ше то­го, мо­жуть ви­ма­га­ти від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків, адже фор­маль­но по­став­ка не від­бу­ла­ся з ви­ни укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка, який допу­стив по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства Ро­сії чи пра­вил Ми­тно­го со­ю­зу.

Тор­го­ві обме­же­н­ня Укра­ї­ни про­ти то­ва­рів з РФ

Не­зва­жа­ю­чи на те, що 14.09.2014 ВР Укра­ї­ни прийня­ла За­кон Укра­ї­ни «Про сан­кції», який пе­ред­ба­чає мож- ли­вість обме­же­н­ня тор­го­вель­них опе­ра­цій у від­по­відь на дії іно­зем­них дер­жав, сан­кцій що­до Ро­сії чи ро­сій­ських під­при­ємств у ме­жах цьо­го За­ко­ну прийня­то не бу­ло. Хо­ча май­же одра­зу пі­сля всту­пу йо­го в си­лу КМУ пі­дго­ту­вав на­бір від­по­від­них сан­кцій, про що пре­сі не раз го­во­рив Прем’єр-мі­ністр.

Цьо­го ро­ку 6 лю­то­го мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко на за­сі­дан­ні Вер­хов­ної Ра­ди по­ві­до­мив про прийня­т­тя рі­ше­н­ня Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни про вве­де­н­ня сан­кцій що­до осіб, при­че­тних до агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, яке зна­хо­ди­ться на ета­пі оформ­ле­н­ня і бу­де опри­лю­дне­но най­ближ­чим ча­сом. На мо­мент під­го­тов­ки ці­єї стат­ті та­ке рі­ше­н­ня ще не бу­ло опу­блі­ко­ва­но і вве­де­но в дію Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, що мо­жли­во пов’яза­но з акти­ві­за­ці­єю пе­ре­го­вор­но­го про­це­су в «нор­манд­сько­му» фор­ма­ті.

По­ки що єди­ною офі­цій­ною тор­го­вою сан­кці­єю що­до Ро­сії є до­ру­че­н­ня КМУ вжи­ти за­хо­дів до при­пи­не­н­ня екс­пор­ту в РФ то­ва­рів вій­сько­во­го при­зна­че­н­ня та по­двій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня з ме­тою їхньо­го вій­сько­во­го кін­це­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня РФ, крім ко­смі­чної те­хні­ки, яка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для до­слі­дже­н­ня ко­смо­су і в мирних ці­лях у ме­жах між­на­ро­дних ко­смі­чних про­е­ктів, що мі­сти­ться у Рі­шен­ні РНБО Укра­ї­ни від 27.09.2014 (вве­де­но в дію Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни № 691/2014 від то­го са­мо­го чи­сла).

З юри­ди­чно­го по­гля­ду та­ке рі­ше­н­ня мо­жна роз­гля­да­ти як рі­зно­вид ем­бар­го, і, на від­мі­ну від рі­шень Рос­спо­жив­на­гля­ду, во­но дає змо­гу ро­сій­ським ком­па­ні­ям (як і укра­їн­ським) по­си­ла­ти­ся на об­ста­ви­ни не­пе­ре­бор­ної си­ли як ви­прав­да­н­ня не­ви­ко­на­н­ня умов кон­тра­ктів.

Ана­ліз рі­шень про­філь­них мі­ні­стерств і ві­домств по­ка­зав, що за остан­ній час обме­жу­валь­ні за­хо­ди що­до ім­пор­ту то­ва­рів з РФ не за­сто­со­ву­ва­ли­ся. Во­дно­час Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­ки Укра­ї­ни ши­ро­ко за­сто­со­вує ін­стру­мент зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних сан­кцій, пе­ред­ба­че­них За­ко­ном Укра­ї­ни «Про зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність». Най­більш по­пу­ляр­ні за­хо­ди Мі­н­еко­но­мі­ки про­ти ро­сій­ських суб’єктів ЗЕД (за ча­сто­тою за­сто­су­ва­н­ня сан­кції):

• ре­жим ін­ди­ві­ду­аль­но­го лі­цен­зу­ва­н­ня;

• тим­ча­со­ве при­пи­не­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті.

Як пра­ви­ло, основ­ною при­чи­ною для за­сто­су­ва­н­ня та­ких сан­кцій що­до ро­сій­ських суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня є по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті. Від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність», та­кі сан­кції, за сво­єю су­т­тю, є за­бо­ро­ною на здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків з укра­їн­ськи­ми суб’єкта­ми і на здій­сне­н­ня ми­тно­го оформ­ле­н­ня то­ва­рів, якщо їх одер­жу­ва­чем або від­прав­ни­ком є ро­сій­ська ком­па­нія, що­до якої за­сто­со­ва­но сан­кції.

Ва­жли­ви­ми від­мін­но­стя­ми та­ких сан­кцій є, по-пер­ше, їхній тим­ча­со­вий ха­ра­ктер (до усу­не­н­ня допу­ще­но­го по­ру­ше­н­ня), по-дру­ге, мо­жли­вість при­зу­пи­не­н­ня їхніх дій за за­явою за­ці­кав­ле­ної осо­би.

Де­я­кі ви­снов­ки

Як ви­дно з на­ве­де­но­го ви­ще ана­лі­зу, дії Ро­сії, як пра­ви­ло, є адре­сни­ми що­до кон­кре­тних ви­ро­бни­ків та ви­дів про­ду­кції, і мо­ти­во­ва­ні не­ви­ко­на­н­ням ви­мог нор­ма­тив­них актів Ро­сії, що фор­маль­но на­віть не дає змо­ги на­зва­ти їх «тор­го­вою вій­ною». Хо­ча, якщо су­ди­ти за об­ся­гом за­бо- рон­них за­хо­дів та їхньої спря­мо­ва­но­сті го­лов­ним чи­ном на хар­чо­ву про­ду­кцію – одну з клю­чо­вих ста­тей укра­їн­сько­го екс­пор­ту в Ро­сію, мо­жна су­ди­ти про ці­ле­спря­мо­ва­не ви­ті­сне­н­ня укра­їн­ських ви­ро­бни­ків з ро­сій­сько­го рин­ку.

Дії Укра­ї­ни з фор­маль­но­го по­гля­ду, нав­ряд чи мо­жна на­зва­ти від­по­від­ни­ми в зви­чно­му ро­зу­мін­ні тер­мі­но­ло­гії «тор­го­вель­ної вій­ни». Во­ни та­кож є то­чко­ви­ми що­до кон­кре­тних ком­па­ній, і офі­цій­ним при­во­дом для них слу­жать яв­ні по­мил­ки з бо­ку ро­сій­ських ком­па­ній, на­при­клад, про­стро­че­н­ня ви­ко­на­н­ня гро­шо­во­го зо­бов’яза­н­ня пе­ред укра­їн­ським кон­тр­аген­том. Іна­кше ка­жу­чи, якщо ро­сій­ський ви­ро­бник на­ле­жно виконує свої зо­бов’яза­н­ня пе­ред укра­їн­ським суб’єктом, то під­став для за­сто­су­ва­н­ня до ньо­го сан­кцій мо­же не бу­ти.

У сві­ті сьо­го­дні все ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­є­ться тер­мін «гі­бри­дна вій­на», що при­пу­скає, що кла­си­чне по­ня­т­тя вій­ни між дер­жа­ва­ми, як про­ти­сто­я­н­ня їхніх ар­мій, від­хо­дить у ми­ну­ле, на йо­го мі­сце при­хо­дять прин­ци­по­во но­ві фор­ми про­ти­сто­я­н­ня. Не ви­клю­че­но, що і тор­го­ві вій­ни не­за­ба­ром на­бу­дуть гі­бри­дно­го ха­ра­кте­ру – від кла­си­чних форм ем­бар­го і дем­пін­гу ми ру­ха­є­мо­ся до більш тон­ких і при­хо­ва­них за­хо­дів впли­вів на еко­но­мі­ку ін­ших дер­жав.

Втім, як показує ситуація на Дон­ба­сі, ар­ти­ле­рій­ські об­стрі­ли в су­ча­сній вій­ні ще ні­хто не ска­со­ву­вав. Ось і в тор­го­вих вій­нах, ста­рі пе­ре­ві­ре­ні ме­то­ди теж в хо­ду. Так, на­при­клад, дня­ми ста­ло ві­до­мо, що Єв­ра­зій­ська еко­но­мі­чна ко­мі­сія прийня­ла рі­ше­н­ня про по­ча­ток ан­ти­дем­пін­го­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня що­до ім­пор­ту без­шов­них труб з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі з Укра­ї­ни.

Ан­дрій СЕЛЮТІН, ра­дник, го­ло­ва Пів­ден­но­укра­їн­ської фі­лії та пра­кти­ки між­на­ро­дної тор­гів­лі Адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Arzinger

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.