Для ре­а­лі­за­ції Мін­ських угод не­об­хі­дна зна­чна за­ко­но­дав­ча ро­бо­та

Yurydychna Gazeta - - АТО АКТУАЛЬНО -

Ме­діа опу­блі­ку­ва­ли «Ком­плекс за­хо­дів з ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод», по­го­дже­ний Три­сто­рон­ньою кон­та­ктною гру­пою про­ект до­ку­мен­та, як пе­ре­лік не­об­хі­дних дій для мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня вій­сько­во­го кон­флі­кту в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях.

На мою дум­ку, для ре­а­лі­за­ції до­ку­мен­та ве­ли­кий блок ро­бо­ти по­трі­бно зро­би­ти укра­їн­сько­му Пар­ла­мен­ту. Зокре­ма ВР Укра­ї­ни не­об­хі­дно бу­де про­го­ло­су­ва­ти за по­ста­но­ви, яки­ми ви­зна­чи­ти те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей з ме­тою отри­ма­н­ня осо­бли­во­го ста­ту­су, і при­зна­чи­ти на цих те­ри­то­рі­ях ви­бо­ри до мі­сце­вих рад.

Пе­ред­ба­ча­є­ться прийня­т­тя за­ко­ну про ам­ні­стію всіх уча­сни­ків кон­флі­кту, і най­го­лов­ні­ше, вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції. До то­го ж най­скла­дні­ший етап у цьо­му про­це­сі – са­ме змі­на Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Адже тут по­трі­бно не про­сто на­бра­ти 226 го­ло­сів, а про­го­ло­су­ва­ти в 300 го­ло­сів.

Крім цьо­го, в май­бу­тньо­му не­об­хі­дно бу­де про­го­ло­су­ва­ти за­кон, а швид­ше на­віть кіль­ка, щоб справ­ді за­пра­цю­вав За­кон Укра­ї­ни «Про осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей».

За ве­ли­ким ра­хун­ком, Мін­ські домовленості – це джен­тель­мен­ська уго­да, яка не має обов’яз­ко­во­го ха­ра­кте­ру для жо­дної зі сто­рін. Це на­віть не мі­жна­ро­дний до­го­вір. Чи­ма­ло де­пу­та­тів у Пар­ла­мен­ті мо­жуть за­яви­ти, що во­ни не го­то­ві го­ло­су­ва­ти за за­зна­че­ні до­ку­мен­ти.

Владислав КОЧКАРОВ, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮК Prove Group

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.