КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Си­сте­ма ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень в Укра­ї­ні завжди по­тре­бу­ва­ла змін, і то­му став­ши на­ро­дним де­пу­та­том Укра­ї­ни, ра­зом з ін­ши­ми ко­ле­га­ми та пред­став- ни­ка­ми гро­мад­сько­сті під­клю­чив­ся до ро­бо­ти над за­ко­но­про­е­ктом.

Вра­хо­ву­ю­чи ви­снов­ки укра­їн­ських та за­кор­дон­них екс­пер­тів, вва­жаю, що нам вда­лось ство­ри­ти які­сний до­ку­мент, який по­ви­нен ма­ти свою ре­а­лі­за­цію у сті­нах ВР Укра­ї­ни. Впев­не­ний, що за умо­ви на­ле­жно­го здій­сне­н­ня ці­єї ре­фор­ми ре­но­ме Укра­ї­ни як дер­жа­ви, в якій су­до­ві рі­ше­н­ня не ви­ко­ну­ю­ться ві­ді­йде в ми­ну­ле, вда­сться опти­мі­зу­ва­ти на­ван­та­же­н­ня на дер­жав­них ви­ко­нав­ців, ско­ро­ти­ти стро­ки за ви­ко­нав­чи­ми про­ва­дже­н­ня­ми та збіль­ши­ти ко­е­фі­ці­єнт стя­гне­н­ня за ви­ко­нав­чи­ми до­ку­мен­та­ми, змен­шить ко­ру­пцій­ну скла­до­ву, зокре­ма у сфе­рі ре­а­лі­за­ції за­а­ре­што­ва­но­го май­на, ство­ре­н­ня но­вих ро­бо­чих місць та, що не менш ва­жли­во – збіль­ше­н­ня над­хо­джень до бю­дже­ту».

Ру­слан СИ­ДО­РО­ВИЧ, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, об’єд­на­н­ня «Са­мо­по­міч»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.