Про ре­фор­му дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Не­що­дав­но очіль­ни­ком Мін’юсту Укра­ї­ни бу­ло пре­зен­то­ва­но пла­ни ре­фор­ми дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, в якій мо­жна ви­окре­ми­ти три скла­до­ві:

• лі­кві­да­ція Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби Укра­ї­ни;

• опти­мі­за­ція ді­яль­но­сті дер­жав­них ви­ко­нав­ців;

• за­про­ва­дже­н­ня змі­ша­ної си­сте­ми ви­ко­на­н­ня рі­шень.

Що­до лі­кві­да­ції ДВС Укра­ї­ни і пе­ре­да­чі йо­го фун­кцій Мін’юсту Укра­ї­ни, то це за­га­лом пра­виль­ний крок, оскіль­ки, як мі­ні­мум при­во­дить ді­яль­ність ви­ко­нав­чої слу­жби у від­по­від­ність до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу», яким одно­зна­чно пе­ред­ба­че­но, що дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба є де­пар­та­мен­том у скла­ді Мін’юсту Укра­ї­ни, а не окре­мим цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, який, до ре­чі, бу­ло ство­ре­но під одно­го з ко­ли­шніх ке­рів­ни­ків.

Та­кий крок дасть змо­гу зеко­но­ми­ти бю­дже­тні ко­шти на утри­ма­н­ня апа­ра­ту, ско­ро­ти­ти йо­го кіль­кість та упо­ряд­ку­ва­ти стру­кту­ру ви­ко­нав­чої слу­жби, зокре­ма те­ри­то­рі­аль­ні під­роз­ді­ли.

Зві­сно, це має і пев­ні пер­со­наль­ні «плю­си» для но­во­го ке­рів­ни­цтва Мі­ні­стер­ства, оскіль­ки дає змо­гу у зв’яз­ку з ре­ор­га­ні­за­ці­єю звіль­ни­ти тих ке­рів­ни­ків ДВС Укра­ї­ни, які звіль­ня­тись і не ду­ма­ли, що зеко­но­мить час і нер­ви ка­дро­вої слу­жби в су­до­вих про­це­сах. Та­кож це по­лег­шить про­це­ду­ру при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ка Де­пар­та­мен­ту дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, оскіль­ки у цьо­му ви­пад­ку це є рі­ше­н­ням Мі­ні­стра, яке не по­трі­бно про­во­ди­ти че­рез КМУ.

Що­до опти­мі­за­ції ді­яль­но­сті дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця, то тут вза­га­лі скла­дно не по­го­ди­тись. По­трі­бно збіль­шу­ва­ти ма­те­рі­аль­не за­без­пе­че­н­ня дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця (зокре­ма за­про­ва­джу­ва­ти пре­мі­ю­ва­н­ня ефе­ктив­них ви­ко­нав­ців), по­си­лю­ва­ти со­ці­аль­ний за­хист, здій­сни­ти пе­ре­хід на еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг.

Прав­да, де­який по­див ви­кли­кає ідея ке­рів­ни­ків Мін’юсту за­про­ва­ди­ти до­да­тко­ву ви­на­го­ро­ду дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця, з огля­ду на су­му ко­штів, які во­ни « при­но­сять до бю­дже­ту». За­зна­че­на но­ва­ція по су­ті пе­ре­тво­рює дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця на при­ва­тно­го під­при­єм­ця, ме­тою яко­го є отри­ма­н­ня при­бу­тку. Це ви­кли­че за­здрість у пред­став­ни­ків ор­га­нів фі­скаль­ної слу­жби, пен­сій­но­го фон­ду, ми­тни­ці, пра­во­охо­рон­них ор­гів та ін­ших. Не ви­клю­чаю, що во­ни теж ви­яв­лять на­мір отри­ма­ти ста­тус та­ких ква­зі­дер­жав­них слу­жбов­ців.

По­го­джусь з Мін’юстом, що ли­ше цих два кро­ки не да­дуть змо­ги під­ня­ти ефе­кти­ність ді­яль­но­сті ви­ко­нав­чої слу­жби з 4% до яко­го-не­будь до­стой­но­го зна­че­н­ня без зна­чно­го збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті дер­жав­них ви­ко­нав­ців (на­ван­та­же­н­ня на одно­го ви­ко­нав­ця ся­гає до 130 ви­ко­нав­чих про­ва­джень в мі­сяць), що в свою чер­гу ні­ве­лює ефект від по­пе­ре­дніх кро­ків та при­зве­де до зна­чно­го зро­ста­н­ня ви­да­тків дер­жав­но­го бю­дже­ту.

Про­бле­ма ефе­ктив­но­сті ви­ко­нав­чої слу­жби в Укра­ї­ні є го­лов­ним не­до­лі­ком си­сте­ми і ві­до­ма за ме­жа­ми Укра­ї­ни.

Так, у ре­зо­лю­ції Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи № 1787 (2011) від 26.01.2011 «Ви­ко­на­н­ня рі­шень Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни» від­зна­ча­є­ться існу­ва­н­ня основ­них си­стем­них не­до­лі­ків, які ви­кли­ка­ють ве­ли­ку кіль­кість по­вто­рю­ва­них ви­снов­ків що­до по­ру­ше­н­ня Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод і сер­йо­зно під­ри­ва­ють вер­хо­вен­ство пра­ва. Що­до Укра­ї­ни ці про­бле­ми пов’яза­ні, зокре­ма з хро­ні­чним не­ви­ко­на­н­ням рі­шень на­ціо­наль­них су­дів.

У ре­зо­лю­ції за­зна­че­но, що Укра­ї­на по­вин­на тер­мі­но­во прийня­ти ком­пле­ксну стра­те­гію що­до ви­прав­ле­н­ня си­ту­а­ції, за якою зна­чна кіль­кість оста­то­чних су­до­вих рі­шень за­ли­ша­є­ться не­ви­ко­на­ною, а та­кож впро­ва­ди­ти ефе­ктив­ні вну­трі­шні за­со­би пра­во­во­го за­хи­сту у від­по­відь на пі­ло­тне рі­ше­н­ня у спра­ві «Іва­нов про­ти Укра­ї­ни».

Від­по­від­но до пра­кти­ки ЄСПЛ ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень роз­гля­да­є­ться як не­від’єм­на ча­сти­на су­до­во­го роз­гля­ду в ро­зу­мін­ні ст. 6 Кон­вен­ції про за­хист прав і основ­них сво­бод лю­ди­ни. Єв­ро­пей­ський суд не­о­дно­ра­зо­во ро­бив ви­сно­вок, що це пра­во ста­ло б ілю­зор­ним у ра­зі, ко­ли б пра­во­ва си­сте­ма дер­жа­ви до­пу­ска­ла, аби оста­то­чне, обов’яз­ко­ве су­до­ве рі­ше­н­ня за­ли­ша­ло­ся не­ви­ко­на­ним. Це при­зво­дить до си­ту­а­ції, не­су­мі­сної з прин­ци­пом вер­хо­вен­ства пра­ва.

То­му аб­со­лю­тна біль­шість фа­хів­ців ро­блять одно­зна­чний ви­сно­вок, що ли­ше дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба не в змо­зі за­без­пе­чи­ти на­ле­жний стан ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень і ви­хо­дом з си­ту­а­ції мо­же бу­ти за­про­ва­дже­н­ня аль­тер­на­тив­но­го ме­ха­ні­зму ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, а са­ме: вве­де­н­ня ін­сти­ту­ту при­ва­тних ви­ко­нав­ців.

Це дасть змо­гу опти­мі­зу­ва­ти про­цес шля­хом, з одно­го бо­ку, роз­ван­та­же­н­ня ор­га­нів ДВС, з ін­шо­го – на­да­н­ня стя­гу­ва­чу пра­ва са­мо­стій­но ви­рі­шу­ва­ти, до яко­го ви­ко­нав­ця звер­та­ти­ся. Ре­а­лі­за­ція по­ло­жень про­е­кту За­ко­ну не по­тре­бує до­да­тко­вих ко­штів з Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни.

При­єм­но, що Мін’юст роз­ді­ляє з гро­мад­ські­стю ба­че­н­ня що­до шля­хів ре­фор­ми, в чо­му по­гля­ди роз­хо­дя­ться, так у тер­мі­нах і глу­бин­но­сті змін. Біль­шість юри­стів, з яки­ми про­тя­гом остан­ньо­го ча­су спіл­ку­вав­ся, вва­жа­ють, що зво­лі­ка­ти з за­про­ва­дже­н­ням ін­сти­ту­ту при­ва­тних ви­ко­нав­ців не по­трі­бно і вве­де­н­ня йо­го в най­ко­ро­тший час дасть ма­кси­маль­ний ефект.

Са­ме то­му Ко­мі­тет з кон­кур­сно­го пра­ва АПУ ра­зом з пред­став­ни­ка­ми Сві­то­во­го бан­ку, Цен­тру ко­мер­цій­но­го пра­ва та на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми про­тя­гом двох мі­ся­ців вклю­чив­ся у ро­бо­ту і роз­ро- бив про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень су­дів та ін­ших ор­га­нів (по­са­до­вих осіб)», який на­прав­ле­но на по­да­ла­н­ня на­ве­де­них ви­ще про­блем.

Під час ро­бо­ти над про­е­ктом за­ко­ну бу­ло вра­хо­ва­но до­свід ба­га­тьох кра­їн, зокре­ма ти, які вже здій­сни­ли та­ку ре­фор­му, а са­ме: Фран­ції, Ні­меч­чи­ни, Поль­щі, Есто­нії, Латвії, Ли­тви, Гру­зії та Ка­зах­ста­ну.

За­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти до­во­лі ви­со­кі ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги, до осіб, які зби­ра­ю­ться здій­сню­ва­ти та­кий вид ді­яль­но­сті. За­про­ва­джу­є­ться жорс­ткий та ба­га­то­сто­рон­ній кон­троль за ді­яль­ні­стю при­ва­тних ви­ко­нав­ців. Пе­ред­ба­че­но, що до пов­но­ва­жень при­ва­тних ви­ко­нав­ців не бу­де від­не­се­но ви­ко­на­н­ня рі­шень, які мі­стять зна­чні со­ці­аль­ні ри­зи­ки та стя­гне­н­ня на ко­ристь чи з дер­жа­ви в осо­бі їхніх ор­га­нів чи під­при­ємств. Та­кож га­ран­тії за­хи­сту бор­жни­ків від сва­ві­л­ля ви­ко­нав­ця, як це при­су­тнє в ді­яль­но­сті ко­ле­ктор­ських фірм.

То­му за­про­ва­дже­н­ня змін, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­про­е­ктом, під­ви­щить рі­вень су­до­во­го за­хи­сту прав осіб, зро­ста­н­ня рів­ня до­ві­ри гро­ма­дян як до су­до­вої си­сте­ми, так і до дер­жав­ної вла­ди за­га­лом.

Крім то­го, на за­сі­дан­ні кру­гло­го сто­лу у Сві­то­во­му бан­ку, фа­хів­ця­ми бан­ку та ін­ши­ми уча­сни­ка­ми бу­ло надано по­зи­тив­ну оцін­ку за­зна­че­но­го за­ко­но­про­е­кту і ре­ко­мен­до­ва­но йо­го для роз­гля­ду у пер­шо­му чи­тан­ні.

Юлі­ан ХО­РУН­ЖИЙ, пар­тнер юри­ди­чної фір­ми «Арі­о­Ке­пі­та­лГруп»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.