КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

Анон­со­ва­не до­о­пра­цю­ва­н­ня за­ко­но­про­е­кту «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд» ро­бо­чою гру­пою обме­жи­лось одним за­сі­да­н­ням. З пар­ла­мент­ської три­бу­ни бу­ло за­яв­ле­но, що ро­бо­ча гру­па ці­лий мі­сяць плі­дно пра­цю­ва­ла над цим про­е­ктом. Однак її бу­ло ство­ре­но ми­ну­лої се­ре­ди, а вже в че­твер про­ве­ли пер­ше і єди­не за­сі­да­н­ня. При­кро, але змі­стов­но­го обго­во­ре­н­ня і дис­ку­сії по­ло­жень за­ко­но­про­е­кту так і не від­бу­лось. Або гро­ма­дян­ське су­спіль­ство не­до­ста­тньо актив­но на­по­ля­га­ло на пу­блі­чно­му роз­гля­ді до­ку­мен­та, або щось ін­ше, але ка­ток вла­ди ви­дав­ся силь­ні­шим. Для по­рів­ня­н­ня – За­кон «Про про су­до­устрій і ста­тус суд­дів» при­ймав­ся май­же 6 го­дин, обго­во­рю­ва­лась ко­жна спір­на по­прав­ка. Бу­ло по­над 200 го­ло­су­вань з по­пра­вок у дру­го­му чи­тан­ні».

До то­го ж за від­су­тно­сті пов­но­цін­но­го обго­во­ре­н­ня основ­ні за­ува­же­н­ня до про­е­кту не бу­ли вра­хо­ва­ні.

Ана­лі­зу­ю­чи кон­кре­тні по­ло­же­н­ня до­ку­мен­та, я по­ба­чив, що пи­та­н­ня пе­ре­ве­де­н­ня суд­дів до ниж­чо­го рів­ня, як сан­кція, за­ли­ши­лась в оста­то­чній ре­да­кції.

Крім то­го, за за­ко­ном по­свід­че­н­ня суд­дів, при­зна­че­них впер­ше, бу­де під­пи­су­ва­ти Пре­зи­дент Укра­ї­ни, а обра­них без­стро­ко­во – спі­кер пар­ла­мен­ту.

При­ся­га суд­ді бу­де при­йма­тись у при­су­тно­сті Пре­зи­ден­та, хо­ча мо­жуть за­про­шу­ва­ти го­лів Ви­щої ра­ди юсти­ції та Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни то­що.

Збе­ре­гла­ся нор­ма з пе­ре­ве­де­н­ня суд­ді Пре­зи­ден­том. Швид­ше, це при­зве­де до «мі­гра­ції» до Ки­є­ва суд­дів з Цен­траль­ної Укра­ї­ни. Що­до по­зи­тив­них змін, слід за­зна­чи­ти, що від­те­пер під­ви­щу­ю­ться шан­си на про­ве­де­н­ня віль­но­го з’їзду суд­дів Укра­ї­ни. Ко­жен суд за­галь­ної юрис­ди­кції без­по­се­ре­дньо де­ле­гує на з’їзд сво­їх пред­став­ни­ків з роз­ра­хун­ку один де­ле­гат від двад­ця­ти суд­дів. Мі­сце­ві за­галь­ні су­ди оби­ра­ють сво­їх де­ле­га­тів на спіль­них збо­рах су­дів від­по­від­ної обла­сті.

Ан­дрій РУ­ДЕН­КО, адво­кат, ко­ор­ди­на­тор іні­ці­а­ти­ви «КО­ЛО – пра­во­за­хист», член ро­бо­чої гру­пи з до­о­пра­цю­ва­н­ня за­ко­но­про­е­кту «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.