ProZorro: дер­жав­ні за­ку­пів­лі по­за ко­ру­пці­єю

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ - Єгор ЖЕЛТУХІН, жур­на­ліст «Юри­ди­чної га­зе­ти»

На сьо­го­дні в Укра­ї­ні ство­ре­но нор­ма­тив­но-пра­во­ву та ін­сти­ту­цій­ну ба­зу, що ре­гу­лює «па­пе­ро­ві» про­це­си дер­жав­них за­ку­пі­вель. Від­но­сно «па­пе­ро­вих» про­це­дур, за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни фор­маль­но від­по­від­ає основ­ним мі­жна­ро­дним нор­мам і стан­дар­там у цій сфе­рі.

Як показує до­свід ін­ших кра­їн, вве­де­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми дер­жав­них за­ку­пі­вель у пер­ший же рік дає 10-20% еко­но­мії за ра­ху­нок по­лі­пше­них про­це­дур. У ви­пад­ку Укра­ї­ни цей по­ка­зник мо­же зна­чно зро­сти зав­дя­ки ви­ко­рі­нен­ню си­стем­ної ко­ру­пції.

Так, 12 лю­то­го у Ки­є­во-Могилянській бі­знес-шко­лі бу­ло пре­зен­то­ва­но еле­ктрон­ну си­сте­му для держ­тор­гів. Так, за сло­ва­ми за­сту­пни­ка Мі­ні­стра юсти­ції Гії Ге­ца­дзе, та­ка си­сте­ма мі­ні­мі­зує ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки та за­оща­джує бю­дже­тні ко­шти. Як за­зна­чив за­сту­пник го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Дми­тро Шим­ків, си­сте­ма по­бу­до­ва­на без ви­трат дер­жав­них ко­штів, але нею вже ко­ри­сту­ю­ться дер­жав­ні ор­га­ни.

Си­сте­ма еле­ктрон­них дер­жав­них за­ку­пі­вель, яка отри­ма­ла на­зву ProZorro, про­йшла де­кіль­ка ета­пів те­сту­ва­н­ня та го­то­ва до екс­плу­а­та­ції. На пер­шо­му, пілотному, ета­пі че­рез си­сте­му бу­дуть здій­сню­ва­ти­ся «до­по­ро­го­ві» дер­жав­ні за­ку­пів­лі (то­ва­рів – на су­му до 100 тис. грн і по­слуг – до 1 млн грн). Основ­на ме­та си­сте­ми, як зро­зумі­ло з її на­зви, – це за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті про­це­су дер­жав­них за­ку­пі­вель, під­ви­ще­н­ня до­ві­ри бі­зне­су та бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю. Бю­джет дер­жав­них за­ку­пі­вель ста­но­вить близь­ко 200 млрд грн на рік, то­му ство­ре­н­ня ре­аль­ної кон­ку­рен­ції у цьо­му се­гмен­ті є на­галь­ною по­тре­бою укра­їн­ської еко­но­мі­ки. Еле­ктрон­на си­сте­ма спро­щує до­ступ ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су до дер­жав­них тор­гів, дає змо­гу еко­ном­ні­ше ви­тра­ча­ти бю­дже­тні ко­шти та за­без­пе­чує гро­мад­ський кон­троль за про­це­сом тор­гів. Ко­жен жур­на­ліст, гро­мад­ський акти­віст, пе­ре­сі­чний гро­ма­дя­нин змо­же по­ба­чи­ти, хто ви­грав тен­дер, яки­ми бу­ли ін­ші про­по­зи­ції та чи бу­ло укла­де­но кон­тракт з ком­па­ні­єю, яка за­про­по­ну­ва­ла най­ви­гі­дні­ші умо­ви, – бу­ло за­зна­че­но під час пре­зен­та­ції.

За­пуск си­сте­ми ProZorro став ре­зуль­та­том ро­бо­ти гру­пи гро­мад­ських акти­ві­стів, IT-ком­па­ній та ко­мер­цій­них еле­ктрон­них тор­го­вель­них май­дан­чи­ків за під­трим­ки дер­жав­них ор­га­нів. Си­сте­ма ство­рю­ва­лась за ра­ху­нок вла­сних ре­сур­сів уча­сни­ків, які пла­ну­ють без­ко­штов­но пе­ре­да­ти си­сте­му дер­жа­ві пі­сля за­вер­ше­н­ня пі­ло­тно­го про­е­кту. Пер­ші за­ку­пів­лі че­рез ProZorro вже про­ве­ли Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Укра­ї­ни, Дер­жав­не управ- лі­н­ня спра­ва­ми, Енер­го­атом та ін­ші дер­жав­ні ор­га­ни і ком­па­нії. Актив­ність до­лу­че­н­ня до пі­ло­тно­го про­е­кту но­вих ор­га­ні­за­то­рів тор­гів ста­не пев­ним ін­ди­ка­то­ром, чи дій­сно дер­жа­ва го­то­ва до ре­форм та но­вих, про­зо­рих умов вза­є­мо­дії з бі­зне­сом.

Ме­та і суть ре­фор­ми по­ля­га­ють у ви­ко­рі­нен­ні і си­стем­но­му за­по­бі­ган­ні ко­ру­пції, тоб­то про­зо­ро­сті дер­жав­них за­ку­пі­вель. Не­аби­яке зна­че­н­ня має пе­ре­хід на еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг та пов­на зві­тність і ана­ліз всіх дер­жав­них за­ку­пі­вель. Та­кож за­зна­чи­мо, що у си­сте­мі ProZorro цен­траль­на ба­за да­них та мо­дуль ау­кціо­ну (бі­дін­гу) роз­ро­бля­є­ться спіль­но з ко­ман­дою пі­ло­тно­го про­е­кту та пе­ре­да­є­ться на адмі­ні­стру­ва­н­ня дер­жа­ві. До мо­мен­ту пе­ре­да­чі дер­жа­ві си­сте­ма фор­маль­но на­ле­жить Transparency International Ukraine, че­рез яку оформ­лю­ю­ться від­но­си­ни між всі­ма уча­сни­ка­ми про­е­кту. Три еле­ктрон­ні тор­го­вель­ні май­дан­чи­ки уже го­то­ві на­да­ва­ти по­слу­ги із до­сту­пу до си­сте­ми. Це Prom.ua, SmartTender.biz і Е-tender.biz. За­вер­шу­є­ться під­го­тов­ка до під­клю­че­н­ня ще трьох: NetCast, БМС Кон­сал­тинг та Newtend. Крім то­го, про­ект від­кри­тий, от­же, до ньо­го змо­жуть до­лу­ча­ти­ся но­ві май­дан­чи­ки, які ма­ти­муть не­об­хі­дний фун­кціо­нал.

Як пра­цює ProZorro

Си­сте­ма ProZorro скла­да­є­ться з цен­траль­ної ба­зи да­них, мо­ду­ля ау­кціо­ну та під­клю­че­них до них еле­ктрон­них тор­го­вель­них май­дан­чи­ків. Про- слід­ко­ву­є­ться пев­на ана­ло­гія з бір­жою і бро­ке­ра­ми: май­дан­чи­ки пра­цю­ють з цен­траль­ною ба­зою да­них, кін­це­ві ко­ри­сту­ва­чі мо­жуть оби­ра­ти будь-яку то­чку вхо­ду до си­сте­ми. Ре­а­лі­зо­ва­но крос-до­ступ: ко­ри­сту­ва­чі ба­чать на сво­є­му май­дан­чи­ку всі за­ку­пів­лі, які від­бу­ва­ю­ться у за­галь­ній си­сте­мі. По­ста­чаль­ни­ки мо­жуть по­да­ва­ти свої про­по­зи­ції до будь-якої за­ку­пів­лі, не­за­ле­жно від то­го, че­рез який май­дан­чик во­на бу­ла ого­ло­ше­на. Та­ка схе­ма ство­рює ре­аль­ну кон­ку­рен­цію та убез­пе­чує си­сте­му від то­го, що один із май­дан­чи­ків ста­не до­ро­гим та не­ефе­ктив­ним мо­но­по­лі­стом.

На сьо­го­дні си­сте­ма ProZorro фор­маль­но на­ле­жить між­на­ро­дній ор­га­ні­за­ції Transparency International.

Дже­ре­ло: Ко­ман­да пі­ло­тно­го про­е­кту з ре­фор­му­ва­н­ня дер­жза­ку­пі­вель

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.