За­хист прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті:

чи по­трі­бна кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність?

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ - Єгор ЖЕЛТУХІН, Жур­на­ліст «Юри­ди­чної га­зе­ти»

Так, 11 лю­то­го за під­трим­ки Асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни від­був­ся се­мі­нар при­свя­че­ний про­блем­ним пи­та­н­ням кри­мі­наль­но-пра­во­во­го та адмі­ні­стра­тив­но­го за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Екс­пер­ти та уча­сни­ки за­хо­ду роз­гля­ну­ли ці­лу низ­ку пи­тань з за­зна­че­ної те­ма­ти­ки. Зокре­ма пи­та­н­ня пра­кти­ки роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, пи­та­н­ня роз­ра­хун­ку ма­те­рі­аль­ної шко­ди, про­ве­де­н­ня су­до­вої екс­пер­ти­зи в ме­жах до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів то­що.

Чи ефе­ктив­на кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність?

Як бу­ло за­зна­че­но на по­ча­тку за­хо­ду, пра­кти­ка пра­во­за­сто­сов­ної ді­яль­но­сті у цій сфе­рі показує, що на­віть при всіх не­до­лі­ках ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ства та пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми, мо­жна до­ста­тньо ефе­ктив­но за­хи­ща­ти ін­те­ре­си пра­во­вла­сни­ка. При­чо­му на ефе­ктив­ність за­хи­сту не на­стіль­ки силь­но, як зда­є­ться, впли­ває мо­жли­вість по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі. У той же час, зна­чна ча­сти­на по­ру­шень прав ІВ в Укра­ї­ні на­бу­ває та­ких форм, ко­ли без за­сто­су­ва­н­ня кри­мі­наль­но­го за­ко­но­дав­ства про­ти­ді­я­ти їм пра­кти­чно не­мо­жли­во.

В екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі то­чи­ться до­ста­тньо ці­ка­ва дис­ку­сія з при­во­ду ефе­ктив­но­сті, а то на­віть і до­ціль­но­сті, за­сто­су­ва­н­ня кри­мі­наль­но­го за­ко­но­дав­ства для за­хи­сту об’єктів ІВ. Ви­слов­лю­ва­ли­ся рі­зні, ін­ко­ли по­ляр­ні по­гля­ди, – одні прав­ни­ки про­по­ну­ють вза­га­лі ска­су­ва­ти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня прав ІВ, ін­ші, нав­па­ки, сут­тє­во по­си­ли­ти сан­кції стат­ті 229 КК Укра­ї­ни та по­вер­ну­ти­ся до по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі на три­ва­лий тер­мін. Але істи­на, як ві­до­мо, завжди десь по­се­ре­ди­ні. «Пра­кти­ка ді­яль­но­сті пра­во­охо­рон­них ор­га­нів свід­чить про те, що зна­чна ча­сти­на по­ру­шень прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на­бу­ває в Укра­ї­ні та­ких форм, ко­ли без за­сто­су­ва­н­ня кри­мі­наль­но­го за­ко­но­дав­ства ефе­ктив­но про­ти­ді­я­ти цим яви­щам не­мо­жли­во. В пер­шу чер­гу це сто­су­є­ться го­лов­но­го дже­ре­ла над­хо­дже­н­ня кон­тра­фа­кту на спо­жив­чий ри­нок дер­жа­ви – так зва­них під­піль­них ви­ро­бництв рі­зно­ма­ні­тної фаль­си­фі­ко­ва­ної про­ду­кції», – за­зна­чив ек­сперт у сфе­рі за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ко­ли­шній за­сту­пник на­чаль­ни­ка Де­пар­та­мен­ту дер­жав­ної слу­жби бо­роть­би з еко­но­мі­чною зло­чин­ні­стю МВС Укра­ї­ни Сер­гій Лебідь. «На жаль, на сьо­го­дні об’єктив­но оці­ни­ти об­сяг рин­ку фаль­си­фі­ко­ва­ної про­ду­кції до­ста­тньо скла­дно. Ні­хто цим сер­йо­зно не за­йма­є­ться, але мо­жна впев­не­но ствер­джу­ва­ти, що ця про­бле­ма сто­су­є­ться пра­кти­чно всіх га­лу­зей спо­жив­чо­го рин­ку. По­чи­на­ю­чи від одя­гу і за­кін­чу­ю­чи лі­ка­ми», – за­зна­чив ек­сперт.

Три стов­пи ефе­ктив­но­го кри­мі­наль­но-пра­во­во­го за­хи­сту

З по­зи­ції де­яких спе­ці­а­лі­стів, ефе­ктив­ність за­хи­сту пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ґрун­ту­є­ться на трьох ба­зо­вих ре­чах. По-пер­ше, це за­ко­но­дав­ство у сфе­рі за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, пе­ред­усім ба­зо­ві за­ко­ни, КК Укра­ї­ни та КПК Укра­ї­ни. По-дру­ге, це го­лов­ні осо­би про­це­су – пра­во­вла­сник та від­по- ві­дні дер­жав­ні ор­га­ни упов­но­ва­же­ні на здій­сне­н­ня фун­кцій бо­роть­би з ци­ми пра­во­по­ру­ше­н­ня­ми. І тре­тьою скла­до­вою успі­ху є ефе­ктив­не пра­во­за­сто­су­ва­н­ня, тоб­то від­кри­т­тя кри­мі­наль­них про­ва­джень, успі­шне роз­слі­ду­ва­н­ня і су­до­вий роз­гляд та­ких справ.

Під час се­мі­на­ру не­о­дно­ра­зо­во бу­ло за­зна­че­но, що пи­та­н­ня­ми у сфе­рі за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в Укра­ї­ні за­йма­є­ться до­ста­тньо ши­ро­кий спектр дер­жав­них ор­га­нів. Пе­ред­усім це опе­ра­тив­ні під­роз­ді­ли Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ, Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни і Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби. «Так скла­ло­ся, що в МВС та­кі під­роз­ді­ли бу­ли ство­ре­ні ще у 1998 р., і на­віть у від­по­від­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих актах про­пи­са­но що, одним із зав­дань Дер­жав­ної слу­жби бо­роть­би з еко­но­мі­чною зло­чин­ні­стю є са­ме про­ти­дія зло­чи­нам у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті», – за­зна­чив пан Лебідь. Як бу­ло на­го­ло­ше­но, до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня у та­ких кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях про­во­ди­ться згі­дно но­во­го КПК Укра­ї­ни ви­клю­чно слід­чи­ми МВС, а про­це­су­аль­не ке­рів­ни­цтво здій­сню­є­ться ор­га­на­ми про­ку­ра­ту­ри. То­му ду­же ва­жли­во, на­го­ло­си­ли екс­пер­ти, щоб в цих ор­га­нах та­кож ро­зумі­ли цю про­бле­ма­ти­ку. Бе­зу­мов­но, ва­жли­ву роль у бо­роть­бі зі зло­чи­на­ми про­ти ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ві­ді­гра­ють і екс­пер­ті ор­га­ни МВС, Мін’юсту, Ака­де­мії пра­во­вих на­ук Укра­ї­ни, оскіль­ки про­ве­де­н­ня до­слі­джень, екс­пер­тиз на пре­дмет по­ру­ше­н­ня пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті – ду­же ва­жли­вий еле­мент роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­них справ і сво­го ча­су це бу­ло до­ста­тньо ве­ли­кою про­бле­мою, ко­ли і не бу­ло ко­му або бу­ло до­ста­тньо ма­ло екс­пер­тів, які ма­ли змо­гу про­во­ди­ти по­ді­бні екс­пер­ти­зи, за­зна­чи­ли уча­сни­ки се­мі­на­ру. «Ре­зуль­та­том про­ве­де­ної ро­бо­ти є роз­гляд кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня у су­ді і прийня­т­тя від­по­від­них су­до­вих рі­шень і ро­бо­та ор­га­ну, який від­по­від­ає за ви­ко­на­н­ня цих су­до­вих рі­шень. Це кла­си­чний лан­цюг від ви­яв­ле­н­ня зло­чи­ну до роз­гля­ду в су­ді, але ва­жли­во, щоб у всіх цих пра­во­охо­рон­них ор­га­нах бу­ли від­по­від­ні спе­ці­а­лі­сти, які ма­ли змо­гу згі­дно зі сво­ї­ми фун­кціо­наль­ни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми ви­ко­ну­ва­ти ці зав­да­н­ня і, на жаль, се­ред цих усіх ор­га­нів за­ли­ши­лась спе­ці­а­лі­за­ція, упов­но­ва­же­ні спе­ці­аль­но­го під­роз­ді­лу ли­ше у МВД», – на­го­ло­сив ек­сперт.

Та­кож під час за­хо­ду бу­ло акцен­то­ва­но ува­гу на пи­тан­ні ва­жли­во­сті і скла­дно­сті до­ве­де­н­ня уми­слу. Не се­крет, що пи­та­н­ня уми­слу прин­ци­по­во ва­жли­ве, оскіль­ки уми­сел це суб’єктив­на сто­ро­на скла­ду зло­чи­ну, і без до­ка­зу­ва­н­ня цьо­го ком­по­нен­ту фа­кти­чно не має скла­ду зло­чи­ну. Як бу­ло за­зна­че­но, є ба­га­то рі­зних ва­рі­а­цій до­ка­зу­ва­н­ня уми­слу. Але якщо бра­ти для при­кла­ду най­по­ши­ре­ні­шу фор­му по­ру­шень – це не­за­кон­не виробництво і по­ши­ре­н­ня кон­тра­фа­ктної про­ду­кції. Якщо сам факт та­ко­го ви­ро­бни­цтва за­до­ку­мен­то­ва­но, ви­лу­че­но обла­дна­н­ня, за­фі­ксо­ва­ні, умов­но ка­жу­чи, осо­би, які ви­ро­бля­ли та­ку про­ду­кцію, то до­ка­зу­ва­ти уми­сел лег­ше: шля­хом про­ве­де­н­ня слід­чих дій, до­пи­ту, об­шу­ку, ви­їм­ки ре­чо­вих до­ка­зів. На­ба­га­то важ­че по­ру­шни­ку від­мов­ля­ти­ся від са­мо­го фа­кту по­ру­ше­н­ня прав, оскіль­ки на­но­ся­ться від­по­від­ні ети­ке­тки, по­зна­че­н­ня, які є ма­те­рі­аль­ним ви­ра­же­н­ням об’єкта ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Ін­ша спра­ва, ко­ли до­ку­мен­ту­є­ться чи фі­ксу­є­ться по­ши­ре­н­ня кон­тра­фа­ктної про­ду­кції. У цьо­му ви­пад­ку до­ве­сти уми­сел на­ба­га­то важ­че, то­му що осо­ба, яка по­ши­рює та­ку про­ду­кцію за­зви­чай до­три­му­є­ться по­зи­ції на ета­пі роз­слі­ду­ва­н­ня чи пе­ре­вір­ки, що во­на й гад­ки не ма­ла про те, що це під­ро­бна про­ду­кція то­що, – за­зна­чи­ли спе­ці­а­лі­сти у сфе­рі за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Під­во­дя­чи під­сум­ки се­мі­на­ру, го­ло­ва Ко­мі­те­ту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни

Ан­на Крав­чук за­зна­чи­ла, що від­бу­лась жва­ва дис­ку­сія з при­во­ду усіх аспе­ктів пра­кти­ки за­сто­су­ва­н­ня кри­мі­наль­но­го за­ко­но­дав­ства для за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. По­ді­бні се­мі­на­ри є до­сить цін­ни­ми для адво­ка­тів та юри­стів­пра­кти­ків, оскіль­ки до­зво­ля­ють зо­се­ре­ди­ти­ся на про­блем­них пи­та­н­нях та на­мі­ти­ти най­більш ефе­ктив­ні шля­хи їх ви­рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.