Суд­дів­ський цуг­цванг

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Єгор ЖЕЛТУХІН, жур­на­ліст «Юри­ди­чної га­зе­ти»

12 лю­то­го Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла за­ко­но­про­ект №1656 «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд», який, на дум­ку йо­го іні­ці­а­то­рів, пі­сля йо­го під­пи­са­н­ня Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни та опу­блі­ку­ва­н­ня від­по­від­но до ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства ста­не пер­шим кро­ком на шля­ху ре­а­лі­за­ції в Укра­ї­ні пов­но­мас­шта­бної су­до­вої ре­фор­ми. На­га­да­є­мо, що за за­зна­че­ний до­ку­мент у дру­го­му чи­тан­ні від­да­ли свої го­ло­си 251 на­ро­дний обра­нець. За­зна­чи­мо, що до дру­го­го чи­та­н­ня про­ект був узго­дже­ний з по­да­ним на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми про­е­ктом №1497. Во­дно­час по­при ши­ро­ке анон­су­ва­н­ня до­о­пра­цю­ва­н­ня за­ко­но­про­е­кту «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд» ро­бо­ча гру­па обме­жи­ло­ся ли­ше одним за­сі­да­н­ням. З пар­ла­мент­ської три­бу­ни бу­ло за­яв­ле­но, що ро­бо­ча гру­па ці­лий мі­сяць плі­дно пра­цю­ва­ла над цим про­е­ктом. Хо­ча за фа­ктом її бу­ло утво­ре­но у се­ре­ду 11 лю­то­го, а на­сту­пно­го дня, тоб­то у че­твер 12 лю­то­го про­ве­де­но пер­ше і єди­не за­сі­да­н­ня, і цьо­го са­мо­го дня пар­ла­мен­та­рі про­го­ло­су­ва­ли за цю іні­ці­а­ти­ву. При­гні­чує той факт, що за та­ким під­хо­дом, змі­стов­но­го обго­во­ре­н­ня і дис­ку­сії що­до по­ло­жень за­ко­но­про­е­кту не від­бу­лось і не мо­гло від­бу­ти­ся. Хо­ча не мо­жна ска­за­ти, що у су­спіль­стві за­ко­но­про­ект не­до­ста­тньо обго­во­рю­вав­ся. Для по­рів­ня­н­ня за­зна­чи­мо, що чин­ний За­кон Укра­ї­ни «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів» при­ймав­ся май­же 6 го­дин, обго­во­рю­ва­лась ко­жна йо­го спір­на по­прав­ка. Бу­ла ве­ли­ка кіль­кість го­ло­су­вань з по­пра­вок у дру­го­му чи­тан­ні. Во­дно­час мо­жли­во са­ме та­кий «тиск» що­до прийня­т­тя За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во на спра­ве­дли­вий суд» справ­ді об­умов­ле­ний не­об­хі­дні­стю не­від­кла­дно­го ре­фор­му­ва­н­ня, аби це пи­та­н­ня не роз­тя­гну­ло­ся на дов­гі мі­ся­ці, а то й ро­ки.

За­зна­чи­мо, що сво­го ча­су обго­во­рю­ю­чи про­ект за­ко­ну №1656 із адво­ка­та­ми, за­сту­пник го­ло­ви АП Укра­ї­ни Оле­ксій Філатов на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті не­від­кла­дно­го прийня­т­тя за­зна­че­но­го до­ку­мен­та. «Ми ро­зу­мі­є­мо си­ту­а­цію, в якій пе­ре­бу­ває кра­ї­на, ми ро­зу­мі­є­мо тер­мі­но­вість ви­рі­ше­н­ня цих пи­тань, ми ро­зу­мі­є­мо, що ситуація близь­ка до кри­ти­чної, то­му бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня ді­я­ти так: до вне­се­н­ня змін до Основ­но­го За­ко­ну ми вно­си­мо змі­ни до за­ко­но­дав­ства ті­єю мі­рою, якою нам дає змо­гу Кон­сти­ту­ція, па­ра­лель­но по­чи­на­ю­чи кон­сти­ту­цій­ний про­цес. Ми ро­зу­мі­є­мо, що він пе­ре­бу­ває під силь­ним по­лі­ти­чним впли­вом, і на­віть з ура­ху­ва­н­ням мо­жли­вих ню­ан­сів, пов’яза­них із по­лі­ти­чни­ми про­це­са­ми, ми не змо­же­мо до­сяг­ти змін до Кон­сти­ту­ції ра­ні­ше, ніж у ве­ре­сні цьо­го ро­ку. Від­по­від­но, якщо ми бу­де­мо че­ка­ти цих змін, то втра­ти­мо 9 мі­ся­ців, які мо­жна ви­тра­ти­ти на плі­дну пра­цю.

То­му пер­шим кро­ком, який зро­би­ла Ра­да, ста­ла під­го­тов­ка за­ко­но­про­е­кту «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд» №1656, згі­дно з яким про­по­ну­є­ться вне­сти змі­ни при­бли­зно до 10 за­ко­нів, по­чи­на­ю­чи від За­ко­ну Укра­ї­ни «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів», «Про Ви­щу ра­ду юсти­ції», в про­це­су­аль­не за­ко­но­дав­ство, пе­ре­ва­жно ту ча­сти­ну, яка ре­гу­лює пов­но­ва­же­н­ня і ста­тус Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни».

Але по су­ті, із май­же 4000 пра­вок, біль­шість не бу­ла вра­хо­ва­на, то­му кар­ди­наль­но текст за­ко­но­про­е­кту не змі­нив­ся. «Юри­ди­чна га­зе­та» про­по­нує озна­йо­ми­ти­ся з йо­го основ­ни­ми но­ве­ла­ми, які сто­су­ю­ться пи­тань су­до­устрою.

Чле­ни ВРЮ пра­цю­ва­ти­муть на по­стій­ній осно­ві

Так, від­по­від­но до за­про­по­но­ва­них змін, чле­ни Ви­щої ра­ди юсти­ції (ВРЮ), крім тих, які вхо­дять до її скла­ду за по­са­дою, здій­сню­ють свої пов­но­ва­же­н­ня на по­стій­ній осно­ві. На час ви­ко­на­н­ня цих пов­но­ва­жень чле­ни ра­ди з чи­сла суд­дів та про­ку­ро­рів від­ря­джа­ю­ться до ВРЮ зі збе­ре­же­н­ням за ни­ми по­сад, які во­ни обі­йма­ли на мо­мент при­зна­че­н­ня чле­на­ми ВРЮ. По­са­до­вий оклад ВРЮ вста­нов­лю­є­ться у роз­мі­рі ви­на­го­ро­ди суд­дів Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни. Та­кож на чле­нів ВРЮ по­ши­рю­ю­ться ви­мо­ги та обме­же­н­ня, вста­нов­ле­ні за­ко­но­дав­ством у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції. Крім то­го, чле­ни Ра­ди по­вин­ні у сво­їй ді­яль­но­сті та по­за її ме­жа­ми до­три­му­ва­ти­ся вста­нов­ле­них для суд­ді ети­чних стан­дар­тів. Та­кож від­по­від­но до змін, во­ни не ма­ють пра­ва су­мі­ща­ти свою по­са­ду з будь-яки­ми по­са­да­ми в ор­га­нах дер­жав­ної вла­ди та ор­га­нах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня (крім тих, які вхо­дять до скла­ду ВРЮ за по­са­дою), зі ста­ту­сом на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни, де­пу­та­та Вер­хов­ної Ра­ди Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, обла­сної, ра­йон­ної, мі­ської, ра­йон­ної у мі­сті, сіль­ської, се­ли­щної ра­ди, під­при­єм­ни­цькою ді­яль­ні­стю, будь-якою ін­шою опла­чу­ва­ною ро­бо­тою або отри­му­ва­ти ви­на­го­ро­ду (крім здій­сне­н­ня ви­кла­да­цької, на­у­ко­вої і твор­чої ді­яль­но­сті в по­за­ро­бо­чий час та отри­ма­н­ня ви­на­го­ро­ди за неї), а та­кож вхо­ди­ти до скла­ду ке­рів­но­го ор­га­ну чи на­гля­до­вої ра­ди юри­ди­чної осо­би, що має на ме­ті одер­жа­н­ня при­бу­тку. Чле­ни ВРЮ, які є вла­сни­ка­ми акцій або во­ло­ді­ють ін­ши­ми кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ва­ми чи ма­ють ін­ший май­но­вий інтерес у ді­яль­но­сті будь-якої юри­ди­чної осо­би, що має на ме­ті отри­ма­н­ня при­бу­тку, зо­бов’яза­ні пе­ре­да­ти та­кі акції (кор­по­ра­тив­ні пра­ва) в управ­лі­н­ня не­за­ле­жній тре­тій осо­бі на час пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді. Во­дно­час чле­ни ВРЮ мо­жуть отри­му­ва­ти від­со­тки, ди­ві­ден­ди та ін­ші па­сив­ні до­хо­ди від май­на, вла­сни­ка­ми яко­го во­ни є. Вплив на чле­нів ВРЮ у будь-який спо­сіб за­бо­ро­ня­є­ться

Що­до кан­ди­да­тів на по­са­ду чле­на ВРЮ, то на­при­клад Пре­зи­дент Укра­ї­ни при­зна­чає чле­нів ВРЮ на під­ста­ві ре­зуль­та­тів від­кри­то­го кон­кур­су, по­ло­же­н­ня про про­ве­де­н­ня яко­го за­твер­джу­є­ться ним же. Про по­ча­ток кон­кур­су і мо­жли­вість по­да­н­ня кан­ди­да­та­ми до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для уча­сті в кон­кур­сі, має бу­ти ого­ло­ше­но на веб-сто­рін­ці офі­цій­но­го ін­тер­нет-пред­став­ни­цтва Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни не пі­зні­ше ніж за со­рок п’ять днів до дня

про­ве­де­н­ня кон­кур­су. Так, осо­ба, яка пре­тен­дує на участь у кон­кур­сі, не пі­зні­ше ніж за трид­цять днів до йо­го про­ве­де­н­ня по­вин­на на­да­ти від­по­від­ний па­кет до­ку­мен­тів. Ін­фор­ма­ція про осіб, які пре­тен­ду­ють на участь у кон­кур­сі, ра­зом із ко­пі­я­ми по­да­них до­ку­мен­тів (але за де­яким ви­ня­тком), не пі­зні­ше ніж на на­сту­пний ро­бо­чий день з дня над­хо­дже­н­ня до­ку­мен­тів опри­лю­дню­є­ться на веб-сто­рін­ці офі­цій­но­го ін­тер­нет-пред­став­ни­цтва Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни.

Сум­нів­на не­за­ле­жність

До­сить спір­ним є по­ло­же­н­ня про пе­ре­ве­де­н­ня суд­ді до су­ду ниж­чо­го рів­ня у по­ряд­ку за­сто­су­ва­н­ня до ньо­го ди­сци­плі­нар­но­го стя­гне­н­ня, оскіль­ки під час обго­во­ре­н­ня на про­філь­но­му ко­мі­те­ті, так і не бу­ло зро­зумі­ло, чи по­трі­бна ця нор­ма, і на­че де­пу­та­ти не під­три­ма­ли її. Однак у текс­ті за­ко­но­про­е­кту до дру­го­го чи­та­н­ня це по­ло­же­н­ня збе­ре­же­но. Крім то­го, за­ко­но­дав­чий ор­ган так і не бу­ло усу­ну­то від фор­му­ва­н­ня суд­дів­сько­го кор­пу­су, що бу­ло не раз за­про­по­но­ва­но європейськими екс­пер­та­ми. От­же, окрім то­го, що де­пу­та­ти сво­їм рі­ше­н­ням оби­ра­ють кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді без­стро­ко­во, та­кі суд­ді крім ВККС бу­дуть «про­хо­ди­ти» че­рез про­філь­ний ко­мі­тет пар­ла­мен­ту, що з одно­го бо­ку бу­де пев­ним філь­тром, з ін­шо­го, ва­же­лем ти­ску на суд­дів, осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи як де­я­кі де­пу­та­ти лю­блять пі­а­ри­ти­ся на су­д­дях та су­до­вій си­сте­мі. Крім то­го, за на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми за­ли­ша­є­ться пра­во звіль­ня­ти суд­дів.

Си­сте­ма су­до­устрою не змі­ни­ться

Мо­жли­во, ко­гось це і роз­ча­ру­ва­ло, але си­сте­ма су­до­устрою в Укра­ї­ни по­ки не змі­ню­є­ться, а от­же, пред­став­ни­ки при­найм­ні го­спо­дар­ської юрис­ди­кції по­ки мо­жуть ви­ди­хну­ти з по­лег­ше­н­ням. Тро­хи змі­не­но ли­ше прин­цип утво­ре­н­ня та лі­кві­да­ції су­дів. Так, су­ди за­галь­ної юрис­ди­кції утво­рю­ю­ться, зокре­ма шля­хом ре­ор­га­ні­за­ції, та лі­кві­до­ву­ю­ться Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни на під­ста­ві про­по­зи­ції Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції Укра­ї­ни, а не Мі­ні­стер­ва юсти­ції, як про­пи­са­но у чин­но­му за­ко­ні. Кіль­кість суд­дів у су­ді за­галь­ної юрис­ди­кції та­кож бу­де ви­зна­ча­ти Дер­жав­на су­до­ва адмі­ні­стра­ція Укра­ї­ни за по­го­дже­н­ням з Ра­дою суд­дів Укра­ї­ни з ура­ху­ва­н­ням су­до­во­го на­ван­та­же­н­ня та в ме­жах ви­да­тків, пе­ред­ба­че­них у Дер­жав­но­му бю­дже­ті Укра­ї­ни на утри­ма­н­ня су­дів та опла­ту пра­ці суд­дів.

Очіль­ни­кам суд­дів по­дов­жать пов­но­ва­же­н­ня

Так, го­ло­ва мі­сце­во­го су­ду, йо­го за­сту­пник, го­ло­ва апе­ля­цій­но­го су­ду, йо­го за­сту­пни­ки, го­ло­ва ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду, йо­го за­сту­пни­ки оби­ра­ю­ться на по­са­ди стро­ком на два ро­ки, але не більш як на строк пов­но­ва­жень суд­ді, шля­хом та­єм­но­го го­ло­су­ва­н­ня біль­ші­стю від кіль­ко­сті суд­дів, які пра­цю­ють у від­по­від­но­му су­ді. Крім то­го, роз­ши­ре­но пе­ре­лік осіб, які не мо­жуть бу­ти суд­дею. Зокре­ма не мо­же пре­тен­ду­ва­ти на по­са­ду суд­ді осо­бі, до якої згі­дно із за­ко­ном за­сто­со­ву­є­ться за­бо­ро­на обі­йма­ти від­по­від­ну по­са­ду. Та­кож не мо­же пре­тен­ду­ва­ти на по­са­ду суд­ді осо­ба, яку бу­ло ра­ні­ше звіль­не­но з по­са­ди суд­ді за по­ру­ше­н­ня при­ся­ги, по­ру­ше­н­ня ви­мог що­до не­су­мі­сно­сті, або у зв’яз­ку із на­бра­н­ням за­кон­ної си­ли обви­ну­валь­ним ви­ро­ком, крім ви­пад­ків ви­зна­н­ня в су­до­во­му по­ряд­ку про­ти­прав­ним рі­ше­н­ня про звіль­не­н­ня з цих під­став або ска­су­ва­н­ня обви­ну­валь­но­го ви­ро­ку су­ду.

От­же, прийня­т­тя За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд» пев­ною мі­рою сут­тє­во змі­нює про­це­ду­ри, які від­по­від­но до сво­їх пов­но­ва­жень про­во­дить Ви­ща ква­лі­фі­ка­цій­на ко­мі­сія суд­дів Укра­ї­ни. На дум­ку пред­став­ни­ків ВККС, та­кі змі­ни спря­мо­ва­ні пе­ре­ва­жно на під­ви­ще­н­ня рів­ня про­зо­ро­сті ді­яль­но­сті Ко­мі­сії шля­хом до­сту­пу та уча­сті гро­мад­сько­сті, ство­ре­н­ня рів­них та об’єктив­них умов для суд­дів у пла­ні їхньо­го кар’єр­но­го зро­ста­н­ня та про­фе­сій­но­го роз­ви­тку. Так, за сло­ва­ми на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня з пи­тань ор­га­ні­за­ції під­го­тов­ки суд­дів се­кре­та­рі­а­ту Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни,

Ро­ман Сав­чук, се­ред клю­чо­вих но­вел, які по­вин­ні під­ви­щи­ти до­ві­ру су­спіль­ства до су­до­вої си­сте­ми, мо­жна ви­окре­ми­ти та­кі:

– за­ко­но­дав­чо ви­зна­че­на мо­жли­вість при­су­тно­сті на будь-яко­му ета­пі про­ве­де­н­ня до­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді пред­став­ни­ків за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, гро­мад­ських об’єд­нань, суд­дів, адво­ка­тів, пред­став­ни­ків ор­га­нів суд­дів­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня;

– обов’язок Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни ши­ро­ко ін­фор­му­ва­ти про ре­зуль­та­ти сво­єї ро­бо­ти – пра­кти­чно всі про­це­ду­ри, які здій­сню­ю­ться (до­бір кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді, пе­ре­ве­де­н­ня суд­дів, обра­н­ня без­стро­ко­во, ква­лі­фі­ка­цій­не оці­ню­ва­н­ня то­що) ма­ють бу­ти ви­сві­тле­ні на офі­цій­но­му веб-сай­ті Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни;

– ви­клю­чно кон­кур­сна про­це­ду­ра пе­ре­ве­де­н­ня суд­дів на осно­ві від­кри­тих да­них про віль­ні ва­кан­сії та умо­ви про­ве­де­н­ня кон­кур­су;

– про­ве­де­н­ня не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня ро­бо­ти суд­дів гро­мад­ськи­ми об’єд­на­н­ня­ми шля­хом спо­сте­ре­же­н­ня у від­кри­тих су­до­вих за­сі­да­н­нях та подаль­ше на­прав­ле­н­ня від­по­від­ної ін­фор­ма­ції до Ко­мі­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.