Пра­во вла­сно­сті на но­во­ство­ре­ну не­ру­хо­мість ви­ни­кає пі­сля прийня­т­тя її в екс­плу­а­та­цію

Yurydychna Gazeta - - НЕРУХОМІСТЬ -

До та­ко­го ви­снов­ку ді­йшов Вер­хов­ний Cуд Укра­ї­ни, ухва­лив­ши по­ста­но­ву у спра­ві №6-244цс14 на за­сі­дан­ні Су­до­вої па­ла­ти у ци­віль­них спра­вах 18.02.2015. Пре­дме­том спо­ру бу­ло ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на не­жи­тло­ві при­мі­ще­н­ня.

Стат­тею 331 ЦК Укра­ї­ни вста­нов­ле­но за­галь­не пра­ви­ло, від­по­від­но до яко­го пра­во вла­сно­сті на но­во­ство­ре­не не­ру­хо­ме май­но ви­ни­кає з мо­мен­ту дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав на не­ру­хо­ме май­но пі­сля за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва та прийня­т­тя йо­го в екс­плу­а­та­цію.

За пра­ви­ла­ми ст. 392 ЦК Укра­ї­ни по­зов про ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті мо­же бу­ти пред’яв­ле­но, по-пер­ше, якщо осо­ба є вла­сни­ком май­на, але її пра­во оскар­жу­є­ться або не ви­зна­є­ться ін­шою осо­бою; по-дру­ге, якщо осо­ба втра­ти­ла до­ку­мент, який за­свід­чує її пра­во вла­сно­сті.

На час укла­де­н­ня сто­ро­на­ми до­го­во­ру про фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва пра­во­від­но­си­ни що­до за­лу­че­н­ня ко­штів фі­зи­чних осіб з ме­тою фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва, по­ряд­ку управ­лі­н­ня ци­ми ко­шта­ми ре­гу­лю­ва­ли­ся за­ко­на­ми Укра­ї­ни «Про фі­нан­со­во-кре­ди­тні ме­ха­ні­зми і управ­лі­н­ня май­ном при бу­дів­ни­цтві житла та опе­ра­ці­ях з не­ру­хо­мі­стю» від 19.06.2003 № 978-IV та «Про ін­ве­сти­цій­ну ді­яль­ність» від 18.09.1991 № 1560-XII.

Ні за­зна­че­ни­ми нор­ма­ми, ні нор­мою ст. 331 ЦК Укра­ї­ни не пе­ре­дба- че­но ви­ни­кне­н­ня пра­ва вла­сно­сті на но­во­ство­ре­ний об’єкт не­ру­хо­мо­сті на під­ста­ві су­до­во­го рі­ше­н­ня.

По­ря­док оформ­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті на об’єкт ін­ве­сту­ва­н­ня пі­сля прийня­т­тя та­ко­го об’єкта в екс­плу­а­та­цію ви­зна­че­но за­зна­че­ни­ми нор­ма­ми.

Вра­хо­ву­ю­чи, що за­бу­дов­ник, від­по­від­но до умов до­го­во­ру, ін­ве­сту­ва­н­ня пе­ре­дав за актом по­зи­ва­чці не­жи­тло­ві при­мі­ще­н­ня та звер­нув­ся до ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту із за­явою про оформ­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті за ін­ве­сто­ра­ми, а ви­ко­нав­чий ко­мі­тет прийняв рі­ше­н­ня про оформ­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті за ін­ве­сто­ра­ми, ви­сно­вок су­ду про не­об­хі­дність за­хи­сту прав по­зи­ва­чки шля­хом ви­зна­н­ня за нею пра­ва вла­сно­сті на но­во­ство­ре­не май­но на під­ста­ві ст. 392 ЦК Укра­ї­ни не мо­жна ви­зна­ти об­ґрун­то­ва­ним.

От­же, вра­хо­ву­ю­чи, що від­по­від­но до ст. 328 ЦК на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті – це пев­ний юри­ди­чний склад, з яким за­кон пов’язує ви­ни­кне­н­ня в осо­би суб’єктив­но­го пра­ва вла­сно­сті на пев­ні об’єкти, суд під час за­сто­су­ва­н­ня ці­єї нор­ми по­ви­нен вста­но­ви­ти, з яких са­ме пе­ред­ба­че­них за­ко­ном під­став, чи в який пе­ред­ба­че­ний за­ко­ном спо­сіб по­зи­ва­чка на­бу­ла пра­ва вла­сно­сті на спір­ний об’єкт та чи під­ля­гає це пра­во за­хи­сту у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му ст. 392 ЦК Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.