КОМЕНТАР

Yurydychna Gazeta - - КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО -

Від­вер­то ка­жу­чи, но­ви­на про ство­ре­н­ня слід­чої гру­пи та ві­днов­ле­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня за фа­ктом ор­га­ні­за­ції уми­сно­го вбив­ства Ге­ор­гія Гон­га­дзе для ме­не не ста­ла не­спо­ді­ван­кою або сюр­при- зом. До­свід показує, що ко­жен ге­не­раль­ний про­ку­рор Укра­ї­ни одра­зу пі­сля при­зна­че­н­ня на по­са­ду вва­жав за не­об­хі­дне зро­би­ти зай­вий акцент на спра­ві Гон­га­дзе, ство­ри­ти но­ву слід­чу гру­пу, по­обі­ця­ти на­ре­шті до­ве­сти спра­ву до її ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня та при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті не ли­ше ви­ко­нав­ців, а й за­мов­ни­ків цьо­го зло­чи­ну.

Не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти, що но­вий ге­не­раль­ний про­ку­рор В. Шо­кін пе­ре­бу­ває у не­чу­ва­но­му цей­тно­ті. Пі­сля не­за­до­віль­ної ро­бо­ти йо­го по­пе­ре­дни­ків Ма­хні­цько­го та Яре­ми, які за рік не змо­гли про­де­мон­стру­ва­ти гро­мад­сько­сті жо­дних ре­зуль­та­тів ре­зо­нан­сних зло­чи­нів, гра­дус су­спіль­ної на­пру­ги до­сяг най­ви­щої по­зна­чки. То­му но­вий ге­не­раль­ний про­ку­рор по­ви­нен ді­я­ти швид­ко та ре­зуль­та­тив­но, іна­кше на­ро­дні де­пу­та­ти вже по­чнуть зби­ра­ти під­пи­си про­ти ньо­го.

Зви­чай­но, бе­ру­чи до ува­ги ли­ше ці фа­кто­ри та по­пе­ре­дній до­свід, факт ві­днов­ле­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня за фа­ктом ор­га­ні­за­ції уми­сно­го вбив­ства Ге­ор­гія Гон­га­дзе ви­кли­кає зна­чну до­лю ске­пти­ци­зму та не­до­ві­ри.

Про­те є об­ста­ви­ни, які да­ють змо­гу збе­рі­га­ти при­хо­ва­ний опти­мізм та все­ля­ють на­дію на те, що спра­ва Гон­га­дзе справ­ді мо­же бу­ти до­ве­де­на до кін­ця. Хо­чу на­га­да­ти, що В. Шо­кін вже за­ймав­ся спра­вою Гон­га­дзе. Са­ме він у 2002 р. ство­рив слід­чу гру­пу, яка у той час і по­ча­ла ре­аль­не роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви, на­стіль­ки, на­скіль­ки це бу­ло мо­жли­во в тих ре­а­лі­ях. Са­ме ця слід­ча гру­па під ке­рів­ни­цтвом Шо­кі­на вста­но­ви­ла факт мі­лі­цей­сько­го сте­же­н­ня за Гон­га­дзе, ви­тре­бу­ва­ла до­ку­мен­ти «на­руж­ки» МВС, про­ве­ла чи­слен­ні до­пи­ти спів­ро­бі­тни­ків МВС, зокре­ма Про­та­со­ва, По­по­ви­ча і Ко­стен­ка, які зго­дом бу­ли за­су­дже­ні за участь у вбив­стві Гон­га­дзе, за­три­ма­ли ви­ко­нав­ця зло­чи­на – екс-ге­не­ра­ла МВС Оле­ксія Пу­ка­ча.

От­же, ці лю­ди справ­ді про­ве­ли ве­ли­кий ма­сив ро­бо­ти, то­му той факт, що за­зна­че­ну слід­чу гру­пу очо­ли­ли пра­ців­ни­ки Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни, які вхо­ди­ли до скла­ду слід­чо-опе­ра­тив­ної гру­пи, що роз­слі­ду­ва­ла кри­мі­наль­ну спра­ву за фа­ктом уми­сно­го вбив­ства Ге­ор­гія Гон­га­дзе ще з 2002 р., а спра­вою ке­ру­ва­ти­ме осо­би­сто В. Шо­кін, все­ляє пев­ний опти­мізм. Є чу­тки, що за­зна­че­них ви­ще слід­чих сво­го ча­су усу­ну­ли від роз­слі­ду­ва­н­ня че­рез те, що во­ни над­зви­чай­но близь­ко під­сту­пи­ли до за­мов­ни­ків зло­чи­ну.

Во­дно­час ми по­вин­ні ро­зу­мі­ти, що ймо­вір­ний успіх у за­вер­шен­ні роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї ре­зо­нан­сної спра­ви ле­жить у пло­щи­ні по­лі­ти­чної во­лі ви­що­го ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви та осо­би­сто Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Якщо та­ка по­лі­ти­чна во­ля на­яв­на, то я ві­рю, що до кін­ця бу­де роз­слі­ду­ва­на та до­ве­де­на до су­ду не ли­ше спра­ва Гон­га­дзе, а й ін­ші ре­зо­нан­сні спра­ви – що­до ма­со­вих роз­стрі­лів на Май­да­ні у лю­то­му 2014 р. та що­до ко­ли­шніх ке­рів­ни­ків дер­жа­ви, які роз­па­лю­ва­ли між­на­ціо­наль­ну во­ро­жне­чу, про­па­гу­ва­ли се­па­ра­тизм та фі­нан­су­ють бо­йо­ви­ків на схо­ді Укра­ї­ни.

Ігор ГРИ­ЩЕН­КО, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮК «Гри­щен­ко, Про­нін та пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.