Суд­ді, які са­мо­усу­ну­ли­ся від про­це­су про за­бо­ро­ну КПУ, ма­ють бу­ти звіль­не­ні, – Мін’юст

Yurydychna Gazeta - - ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ -

Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни іні­ці­ює пе­ред Ви­щою ква­лі­фі­ка­цій­ною ко­мі­сі­єю суд­дів пе­ре­вір­ку суд­дів Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду м. Ки­є­ва, які у пов­но­му скла­ді від­мо­ви­лись роз­гля­да­ти спра­ву про за­бо­ро­ну Ко­му­ні­сти­чної пар­тії Укра­ї­ни та пе­ре­дав її на роз­гляд Ки­їв­сько­му окру­жно­му адмін­су­ду. Про це на бри­фін­гу у че­твер по­ві­до­мив мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко.

«Той факт, що весь склад су­ду всу­пе­реч Кон­сти­ту­ції і за­ко­нам, у спо­сіб, який не ви­зна­че­но про­це­су­аль­ни­ми нор­ма­ми, від­мо­вив­ся від ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків від­прав­ля­ти пра­во­су­д­дя, го­во­рить про фа­кти­чні під­ста­ви вва­жа­ти, що ці суд­ді по­ру­ши­ли при­ся­гу. З цьо­го при­во­ду Мін’юст іні­ці­ює пе­ред ВККС пе­ре­вір­ку, а та­кож про­сить на­да­ти юри­ди­чну оцін­ку ді­ям цих суд­дів. Ми про­си­мо пе­ре­ві­ри­ти, чи є під­ста­ви для звіль­не­н­ня їх із за­йма­них по­сад», – за­зна­чив Мі­ністр.

За йо­го сло­ва­ми, від­по­від­ні до­ку­мен­ти уже під­го­тов­ле­ні та пе­ре­да­ні до ВККС. Що­до вла­сне са- мої спра­ви про за­бо­ро­ну КПУ, то Мі­ні­стер­ство юсти­ції звер­ну­ло­ся до Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни та Ки­їв­сько­го окру­жно­го адмін­су­ду, ку­ди бу­ло пе­ре­да­но роз­гляд, з тим, щоб спра­ву бу­ло при­зна­че­но до роз­гля­ду і роз­гля­ну­то у чі­ткі тер­мі­ни, від­ве­де­ні за­ко­ном.

Да­ю­чи оцін­ку ді­ям суд­дів Окру­жно­го адмін­су­ду Ки­є­ва, Пав­ло Пе­трен­ко на­звав їх не­за­кон­ни­ми.

«Фа­кти­чно ми вва­жа­є­мо, що дії як суд­ді, який усу­нув­ся від роз­гля­ду спра­ви, так і са­мо­усу­не­н­ня всьо­го скла­ду су­ду свід­чить про те, що суд, на жаль, увесь час пі­ді­гру­вав одно­му із уча­сни­ків про­це­су, а са­ме КПУ. По-ін­шо­му це по­ясни­ти не­мо­жли­во», – вва­жає Мі­ністр.

На йо­го дум­ку, ситуація дов­ко­ла ці­єї спра­ви свід­чить, що су­до­ва си­сте­ма не про­сто хво­ра, а смер­тель­но хво­ра.

«Зі сво­го бо­ку Мін’юст як по­зи­вач до­три­мав­ся всіх про­це­су­аль­них норм і по­дав усі до­ку­мен­ти, ма­те­рі­а­ли і до­ка­зи, які б зро­би­ли мо­жли­вим роз­гляд спра­ви у най­ко­ро­тші тер­мі­ни», – до­дав П. Пе­трен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.