Змі­не­но пра­ви­ла в’їзду гро­ма­дян Ро­сії в Укра­ї­ну, – при­кор­дон­на слу­жба

Yurydychna Gazeta - - ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ -

Від­по­від­но до по­ста­но­ви КМУ від 30.01.2015 №23 зу­пи­не­но дії окре­мих по­ло­жень Уго­ди між Уря­дом Укра­ї­ни і Уря­дом РФ про без­ві­зо­ві по­їзд­ки гро­ма­дян Укра­ї­ни і РФ.

Зокре­ма з 1 бе­ре­зня гро­ма­дя­ни Ро­сії не ма­ти­муть змо­ги в’їжджа­ти, пря­му­ва­ти тран­зи­том, пе­ре­бу­ва­ти і пе­ре­су­ва­ти­ся те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни на під­ста­ві па­спор­та гро­ма­дя­ни­на РФ або сві­до­цтва про на­ро­дже­н­ня (для ді­тей ві­ком до 14 ро­ків), за яки­ми ра­ні­ше здій­сню­вав­ся про­їзд.

Із за­зна­че­но­го тер­мі­ну гро­ма­дя­нам РФ для пе­ре­ти­ну кор­до­ну по­трі­бно ма­ти та­кі до­ку­мен­ти:

– па­спорт гро­ма­дя­ни­на РФ, що по­свід­чує осо­бу гро­ма­дя­ни­на РФ за ме­жа­ми РФ; – ди­пло­ма­ти­чний па­спорт; – слу­жбо­вий па­спорт;

– па­спорт мо­ря­ка (по­свід­че­н­ня осо­би мо­ря­ка) – за на­яв­но­сті су­дно­вої ролі або ви­тя­гу з неї;

– сві­до­цтво на в’їзд (по­вер­не­н­ня) у РФ (тіль­ки для по­вер­не­н­ня у РФ);

– льо­тне сві­до­цтво чле­на екі­па­жу по­ві­тря­но­го су­дна.

Усі гро­ма­дя­ни Ро­сії, які до 1 бе­ре­зня при­бу­ли на те­ри­то­рію Укра­ї­ни, ви­їжджа­ти­муть на під­ста­ві до­ку­мен­тів, за яки­ми во­ни в’їха­ли.

Крім то­го, роз­гля­да­є­ться пи­та­н­ня за­про­ва­дже­н­ня для жи­те­лів при­кор­дон­них ре­гіо­нів РФ пе­ре­ти­на­н­ня укра­їн­сько-ро­сій­сько­го дер­жав­но­го кор­до­ну ви­клю­чно у між­дер­жав­них та між­на­ро­дних пун­ктах про­пу­ску на під­ста­ві за­кор­дон­них па­спор­тів та обме­же­н­ня тер­мі­ну їхньо­го пе­ре­бу­ва­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни 90 днів про­тя­гом 180 днів з да­ти пер­шо­го в’їзду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.