Бан­ки та боржники: чи мо­жли­вий діа­лог?

Yurydychna Gazeta - - БАНКІВСЬКЕ ПРАВО - Єгор ЖЕЛТУХІН, жур­на­ліст «Юри­ди­чної га­зе­ти»

Про­бле­ма як по­вер­не­н­ня, так і не по­вер­не­н­ня де­по­зи­тів, є го­лов­ною про­бле­мою і для банків, і для по­зи­чаль­ни­ків. Ко­ли бан­кам ма­со­во не по­вер­та­ють ко­шти, в прин­ци­пі це має не­га­тив­ні яви­ща. Са­мі бан­ки не вва­жа­ють за не­об­хі­дне про­сто до­мов­ля­ти­ся, ве­сти діа­лог, ін­ди­ві­ду­аль­но під­хо­ди­ти до ви­рі­ше­н­ня скла­дно­щів із бор­жни­ка­ми, яких за остан­ній пе­рі­од біль­шає че­рез скла­дну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні. Вла­сне, для обго­во­ре­н­ня пи­тань вза­є­мо­від­но­син банків і клі­єн­тів, та під­би­т­тя під­сум­ків ми­ну­ло­го ро­ку та про­гно­зів на цей рік 12 лю­то­го, Асо­ці­а­ція адво­ка­тів Укра­ї­ни (ААУ) про­ве­ла від­по­від­ний кру­глий стіл. За­хід зі­брав близь­ко 40 уча­сни­ків, біль­шість з яких актив­но до­лу­чи­лась до жва­вої дис­ку­сії, та ма­ла змо­гу по­ста­ви­ти пра­кти­чні за­пи­та­н­ня.

Кру­глий стіл є пер­шим за­хо­дом, що ор­га­ні­зо­ва­ний но­вою го­ло­вою ко­мі­те­ту бан­ків­сько­го пра­ва ААУ Ма­ри­ною Са­єн­ко, яка ви­сту­пи­ла йо­го мо­де­ра­то­ром та до­по­від­а­чем, та від­кри­ває се­рію май­стер-кла­сів, се­мі­на­рів, па­нель­них дис­ку­сій, кру­глих сто­лів з про­бле­ма­ти­ки фун­кціо­ну­ва­н­ня бан­ків­сько­го рин­ку в Укра­ї­ні, а та­кож ролі адво­ка­тів у йо­го вдо­ско­на­лен­ні.

Не жа­лі­ти бан­ки…

Так, сво­їм по­гля­дом на си­ту­а­цію че­рез при­зму су­до­вої пра­кти­ки з уча­сни­ка­ми за­хо­ду по­ді­лив­ся адво­кат Ро­сти­слав Кра­вець. «Спо­ри з кре­ди­тів у цій кра­ї­ні не за­кін­ча­ться ні­ко­ли. З огля­ду на те, що від­бу­ва­є­ться з кур­сом, на те, що від­бу­ва­є­ться вза­га­лі, з під­хо­дом банків до цьо­го пи­та­н­ня, йо­го нор­ма­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня з бо­ку дер­жа­ви. Якщо го­во­ри­ти про кон­кре­тні спо­ри, то на сьо­го­дні біль­шість спо­рів пов’яза­на з одно­го бо­ку з ви­ко­на­н­ням рі­шень, або із си­ту­а­ці­єю, де боржники спла­чу­ють кре­дит май­же до остан­ньо­го, а ко­ли за­ли­ша­є­ться не­ве­ли­чка су­ма ко­штів, спла­ти­ти її не мо­жуть. Та­кот ве­ли­ка кіль­кість спо­рів пов’яза­на з тим, щоб при­му­си­ти бан­ки пі­ти на ті умо­ви, які по­зи­чаль­ник мо­же ви­ко­на­ти», – за­зна­чив пан Кра­вець.

Крім то­го, на дум­ку фа­хів­ців, акту­аль­ною є про­бле­ма, ко­ли бан­ки про­да­ють за­бор­го­ва­ність сво­їх клі­єн­тів за 10-12% від су­ми за­бор­го­ва­но­сті, і за­яв­ля­ють, що че­рез не­по­вер­не­н­ня бор­гів не­суть ко­ло­саль­ні зби­тки. У цих ви­пад­ках юри­сти у ра­зі су­до­во­го про­це­су ра­дять без до­ко­рів сум­лі­н­ня «на­сту­па­ти» на бан­ки, оскіль­ки це показує, що бан­ки не не­суть жо­дних зби­тків, про які по­стій­но го­во­рять і на­ма­га­ю­ться цим ма­ні­пу­лю­ва­ти. Що­до спо­рів з ва­лю­тних кре­ди­тів, то бу­ло за­зна­че­но про не­об­хі­дність звер­та­ти ува­гу на на­яв­ність лі­цен­зій у де­яких з банків на здій­сне­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій. Тоб­то де­я­кі бан­ки, не ма­ю­чи цих до­зво­лів, окрім то­го, що не­за­кон­но ви­да­ва­ли ва­лю­тні кре­ди­ти, так ще й про­дов­жу­ють на­ра­хо­ву­ва­ти від­со­тки з них, що по су­ті, є ва­лю­тною опе­ра­ці­єю, і від­по­від­но без за­зна­че­ної лі­цен­зії, це не є за­кон­ним.

Мо­ра­то­рій: про­бле­ма чи но­ві мо­жли­во­сті?

Не менш дис­ку­сій­ною ви­яви­ла­ся про­бле­ма­ти­ка пов’яза­на із мо­ра­то- рі­єм на при­му­со­ву ре­а­лі­за­цію пре­дме­тів іпо­те­ки, які є за­без­пе­че­н­ням з ва­лю­тних кре­ди­тів. «Зро­зумі­ло, що для банків ця ситуація не є ці­ка­вою, во­дно­час на­ша пра­кти­ка свід­чить про те, що че­рез дію мо­ра­то­рію на­віть най­жа­ді­бні­ші бан­ки ді­йшли до не­об­хі­дно­сті про­во­ди­ти пе­ре­мо­ви­ни з бор­жни­ка­ми, і до­мов­ля­ти­ся про до­бро­віль­не по­га­ше­н­ня, про­ба­ча­ти бор­ги, спи­су­ва­ти їхню зна­чну ча­сти­ну, орі­єн­ту­ю­чись на оці­но­чну вар­тість іпо­те­ки. Тоб­то бан­ки на­ма­га­ю­ться ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої пра­ва і отри­му­ва­ти де­я­кі су­ми, не­зва­жа­ю­чи на те, що діє та­кий мо­ра­то­рій», – за­зна­чи­ла до­по­від­ач, адво­кат, го­ло­ва ко­мі­те­ту з го­спо­дар­сько­го пра­ва ААУ Юлія Ку­ри­ло.

Во­дно­час юри­сти-пра­кти­ки за­зна­ча­ють, що сам за­кон про мо­ра­то­рій не вста­нов­лю­вав ме­ха­ні­зму з йо­го ре­а­лі­за­ції у ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­му під­хо­ді за­ле­жно від ста­дії стя­гне­н­ня. Не­зро­зумі­ло бу­ло, яким чи­ном слід ді­я­ти, якщо спра­ву пе­ре­да­но до су­ду, яким чи­ном слід ді­я­ти на ста­дії ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня. «Ми отри­му­ва­ли рі­ше­н­ня і в основ­но­му це бу­ла тен­ден­ція на по­ча­тку 2014 р. про ві­дмо­ву у за­до­во­лен­ні по­зо­ву з по­си­ла­н­ням на за­кон про мо­ра­то­рій. Та­кож су­ди на­по­ле­гли­во ре­ко­мен­ду­ва­ли за­ли­ша­ти по­зо­ви про звер­не­н­ня на стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки без роз­гля­ду», – за­зна­чи­ла па­ні Ку­ри­ло. Однак за сло­ва­ми екс­пер­тів, тенденції змі­ни­ли­ся на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку.

Зокре­ма апе­ля­цій­ний суд м. Ки­є­ва ви­ніс де­кіль­ка рі­шень, і ця тен­ден­ція три­ває, від­по­від­но до яких по­зо­ви про звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на май­но на пре­дмет іпо­те­ки, що є за­без­пе­че­н­ням з ва­лю­тно­го кре­ди­ту за­до­воль­ня­ю­ться. Як по­ясни­ли юри­сти, у та­ких рі­ше­н­нях су­ди за­сто­со­ву­ють та­кий спо­сіб ре­а­лі­за­ції мо­ра­то­рію. Так, про­по­ну­є­ться або від­стро­чи­ти рі­ше­н­ня су­ду з по­си­ла­н­ням на від­по­від­ні стат­ті про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства, або при­зу­пи­ни­ти на тих са­мих пра­во­вих під­ста­вах, або ж за­бо­ро­ни­ти пред’яв­ле­н­ня ви­ко­нав­чо­го ли­ста до ви­ко­на­н­ня. «На моє пе­ре­ко­на­н­ня, лю­ди, які в основ­но­му пра­цю­ють і пред­став­ля­ють ін­те­ре­си бор­жни­ка, зі мною не по­го­дя­ться, але на мій по­гляд, це дій­сно ви­ва­же­на пра­во­ва по­зи­ція, маю на ува­зі, що по­зов на стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки під­ля­гає за­до­во­лен­ню у ра­зі про­стро­че­н­ня.

Сам за­кон про мо­ра­то­рій не пе­ред­ба­чає на­слід­ків та­ко­го мо­ра­то­рію у ви­гля­ді від­мо­ви з за­зна­че­них по­зо­вів, а ли­ше за­бо­ро­няє ре­а­лі­за­цію, тоб­то про­даж, при­му­со­ве від­чу­же­н­ня та­ко­го май­на мо­жли­во ре­а­лі­зу­ва­ти че­рез ме­ха­ні­зми зу­пи­не­н­ня ви­ко­на­н­ня, йо­го від­стро­че­н­ня то­що, до ска­су­ва­н­ня та­ко­го мо­ра­то­рію, до ухва­ле­н­ня від­по­від­но­го за­ко­ну що ре­гу­лює від­но­си­ни між по­зи­чаль­ни­ка­ми з ва­лю­тних кре­ди­тів», – за­зна­чи­ла у сво­є­му ви­сту­пі Ю. Ку­ри­ло.

За­зна­чи­мо, що пі­дби­ва­ю­чи під­сум­ки, уча­сни­ки спро­гно­зу­ва­ли, що зни­же­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті клі­єн­тів та збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті про­блем­них банків у 2015 р. ви­ве­дуть бан­ків­ські спо­ри на одну з лі­ди­ру­ю­чих по­зи­цій в адво­кат­ській пра­кти­ці, що озна­ча­ти­ме не­об­хі­дність адво­ка­там «три­ма­ти ру­ку на пуль­сі» та кре­а­тив­но під­хо­ди­ти до за­хи­сту прав клі­єн­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.