ЄС від­крив до­ступ для укра­їн­ських то­ва­рів

Yurydychna Gazeta - - МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ АНАЛІТИКА -

– Із 23 кві­тня 2014 р. діє Ав­то­ном­ний пре­фе­рен­цій­ний тор­го­вий ре­жим ЄС для Укра­ї­ни, який пе­ред­ба­чає одно­сто­рон­нє змен­ше­н­ня або ска­су­ва­н­ня мит на укра­їн­ські то­ва­ри. Так Єв­ро­пей­ський Со­юз під­три­мав еко­но­мі­ку Укра­ї­ни, вра­хо­ву­ю­чи не­дав­ні без­пре­це­ден­тні по­дії в Укра­ї­ні, по­лі­ти­чні та еко­но­мі­чні про­бле­ми. – 1 ли­сто­па­да 2014 р. – до ці­єї да­ти три­ва­ти­ме за­сто­су­ва­н­ня автономних тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій для Укра­ї­ни з бо­ку ЄС, але зни­же­ні та ну­льо­ві став­ки ми­та ді­я­ти­муть і да­лі, то­му що до ли­сто­па­да роз­по­чне­ться за­сто­су­ва­н­ня тор­го­вель­них по­ло­жень Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.