Обго­во­ре­н­ня акту­аль­них пи­тань адво­ка­ту­ри у Хар­ко­ві

«По­си­ле­н­ня адво­кат­ських га­ран­тій – один з основ­них прі­о­ри­те­тів на­шої ді­яль­но­сті» – пред­став­ни­ки АПУ на се­мі­на­рі у Хар­ко­ві

Yurydychna Gazeta - - ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ -

Пре­зи­дент Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни (АПУ) Де­нис Бу­гай та ке­ру­ю­чий пар­тнер АО «Укра­їн­ська прав­ни­ча гру­па», адво­кат Ігор Фо­мін 21 лю­то­го ви­сту­пи­ли на се­мі­на­рі у м. Хар­ко­ві На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни з під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції для адво­ка­тів Хар­ків­ської обла­сті.

За­хід був при­свя­че­ний най­більш акту­аль­ним пи­та­н­ням тлу­ма­че­н­ня та за­сто­су­ва­н­ня укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства, ме­ді­а­ції, істо­рії адво­ка- ту­ри та адво­кат­ській ети­ці. Зокре­ма уча­сни­ки роз­гля­да­ли осо­бли­во­сті ро­бо­ти адво­ка­та у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, пра­кти­ку Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни та обмі­ню­ва­лись дум­ка­ми що­до ре­фор­му­ва­н­ня адво­ка­ту­ри.

Пре­зи­дент АПУ ви­сту­пив пе­ред ко­ле­га­ми з до­по­від­дю з клю­чо­вих про­по­зи­цій що­до по­си­ле­н­ня адво­кат­ських прав та га­ран­тій. «Це вже че­твер­та по­ді­бна зу­стріч у ре­гіо­нах. Про­тя­гом мі­ся­ця ми вже від­ві­да- ли Іва­но-Фран­ківськ та Дні­про­пе­тровськ, спіл­ку­ва­лись з ко­ле­га­ми з рі­зних ку­то­чків кра­ї­ни. Ви­дно, що про­бле­ми в адво­ка­тів всю­ди одна­ко­ві і опи­ту­ва­н­ня АПУ це ще раз до­ве­ло. Всіх тур­бу­ють пи­та­н­ня, пов’яза­ні з їхні­ми про­фе­сій­ни­ми пра­ва­ми та га­ран­ті­я­ми. І нам тре­ба за­раз скон­цен­тру­ва­ти­ся над їхнім по­си­ле­н­ням. Вне­се­н­ня змін та удо­ско­на­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність на­ра­зі за­ли­ша­є­ться одним із най­ва­жли­ві­ших прі­о­ри­те­тів АПУ», – за­зна­чив Де­нис Бу­гай.

У свою чер­гу, адво­кат І. Фо­мін у сво­є­му ви­сту­пі що­до ро­бо­ти адво­ка­та у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні зо­се­ре­див­ся на ста­ді­ях до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня та осо­бли­во­стях за­хи­сту у пи­та­н­нях, пов’яза­них із роз­гля­дом по­да­тко­вих зло­чи­нів. «Ми не мо­же­мо до­зво­ли­ти по­ру­ше­н­ня за­ко­ну на­віть про­ти осо­би, яка для гро­ма­ди є вин­ною, бо во­но мо­же ста­ти не­ви­лі­ков­ною хво­ро­бою су­спіль­ства», – за­зна­чив він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.