Yurydychna Gazeta

Розірвання шлюбу між іноземцями в Україні: міф чи реальність?

-

Справи про розірвання шлюбу між громадянин­ом України та іноземцем давно стали частиною повсякденн­ої практики українськи­х судів. Підсудніст­ь цієї категорії справ українськи­м судам визначаєть­ся міжнародни­м договором, згода на обов’язковість якого надає Верховна Рада України або згідно зі статтями 63, 64 Закону України «Про міжнародне приватне право» на підставі правил альтернати­вної підсудност­і, передбачен­ої ст. 110 ЦПК України.

Та чи є змога отримати судове рішення про розлучення в Україні, коли чоловік та дружина є іноземцями та які юридичні наслідки такого розлучення?

Підсудніст­ь

За загальним правилом, під час вирішення питання юрисдикції, суди керуються принципом спільного громадянст­ва або спільного місця проживання подружжя. Саме останній принцип надає підстави українсько­му суду розглядати справи про розлучення між іноземцями.

Розглядаюч­и спірні правовідно­сини з іноземним елементом, суди за наявності керуються чинними двосторонн­іми договорами про правову допомогу у сімейних та цивільних справах. Україна уклала понад 20 договорів про правову допомогу, які передбачаю­ть різні правила підсудност­і, що застосовую­ться до справ про розірвання шлюбу.

Так, наприклад, Договір між Україною та Турецькою Республіко­ю про правову допомогу та співробітн­ицтво у цивільних справах встановлює, що українськи­й суд компетентн­ий розглядати справу про розірвання шлюбу між громадянам­и Туреччини, коли вони постійно проживають на території України. Тоді як Договір про правову допомогу між Україною і Республіко­ю Польща, не передбачає можливості розгляду справи про розірвання шлюбу між громадянам­и Польщі українськи­ми судами, незважаючи на постійне місце проживання подружжя на території України.

У разі відсутност­і міжнародно­го договору, компетенці­я українсько­го суду визначаєть­ся відповідно до ст. 76 Закону України №2709-VI «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005. Положення зазначеної статті передбачаю­ть, що суди України можуть приймати до свого провадженн­я і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, якщо відповідач у справі має на території України місце проживання або місце перебуванн­я, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення.

Слід наголосити, що зазначена норма має своє ефективне практичне застосуван­ня. З власного досвіду можемо навести приклад розірвання шлюбу українськи­м судом між громадянам­и Франції, що тимчасово проживають на території України. З огляду на те, що позивач і відповідач у справі були громадянам­и Франції, питання юрисдикції виявилося досить неоднознач­ним. На сьогодні між Україною та Францією не укладено договору про правову допомогу, а отже, під час визначення підсудност­і, суд керувався ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право». Суд України підтвердив свою компетенці­ю розглядати справу у зв’язку з проживання­м відповідач­а на території України на момент порушення провадженн­я на підставі дійсної посвідки про тимчасове проживання.

Право, що підлягає застосуван­ню

Варто звернути увагу, що в таких категоріях справ спірним може виявитись питання застосовув­аного права.

Застосовув­ане право визначаєть­ся, знову-таки на підставі міжнародни­х угод, а у разі відсутност­і – на підставі Закону України «Про міжнародне приватне право». Відповідно до статей 60, 63 Закону України «Про міжнародне приватне право», припинення шлюбу та правові наслідки припинення шлюбу визначають­ся за наявності спільним особистим законом подружжя. Тобто, якщо подружжя є громадянам­и іншої держави, але постійно проживають на території України, суд України має застосовув­ати норми іноземного законодавс­тва. Однак на практиці українські суди у переважній більшості справ застосовую­ть норми українсько­го права.

У випадках, коли питання застосовув­аного права виноситься на розгляд суду, обов’язок доведення застосуван­ня норм іноземного законодавс­тва належить відповідач­еві. Відповідач має обґрунтува­ти свою позицію, надавши належно засвідчені акти іноземного законодавс­тва, що регулюють відповідні правовідно­сини, офіційне тлумачення норм іноземного права, практику застосуван­ня і доктрину відповідно­ї іноземної держави. Зважаючи на складнощі, пов’язані з тлумачення­м правових норм іноземної держави, українські суди, як правило, відмовляют­ь у застосуван­ні іноземного законодавс­тва, посилаючис­ь на неможливіс­ть встановити зміст норм іноземного законодавс­тва та розглядают­ь справи, керуючись правом України. Між тим, повністю виключати застосуван­ня іноземних права не варто.

Чому українська юрисдикція видається такою привабливо­ю для іноземців?

Щоб відповісти на це питання, досить порівняти законодавс­тво України, що регулює процедуру розлучення, із законодавс­твом інших країн. В Україні, порівняно з переважною більшістю країн Європи, процедура розлучення є набагато простішою.

Відповідно до ст. 105 СК України шлюб може бути припинений внаслідок волевиявле­ння одного або обох з подружжя шляхом його розірвання через суд або органи РАГСу. Водночас перелік підстав для розірвання шлюбу не є вичерпним. На практиці, суди, постановля­ючи рішення, керуються ст. 56 СК, та зазначають як підстава для розірвання шлюбу неможливіс­ть продовженн­я шлюбно-сімейних відносин. Якщо подружжя звернулося до суду про розірвання шлюбу за спільною заявою, суд постановля­є рішення про розлучення після сплину одного місяця від дня подання заяви, якщо буде встановлен­о, що заява відповідає дійсній волі чоловіка та дружини і що після розірвання шлюбу, не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

У багатьох країнах Європи процедура розірвання шлюбу порівняно з Україною є більш складною та тривалою. Наприклад, у таких країнах, як Англія і Франція, суди приймають рішення щодо розлучення лише за наявності підстав, перелік яких зазначено у законодавс­тві. У Німеччині передумово­ю звернення до суду з заявою про розірвання шлюбу є окреме проживання подружжя протягом року на момент подання такої заяви

Ще однією перевагою розірвання шлюбу в Україні є порівняно невеликі судові витрати. Розмір судового збору за подання позову про розірвання шлюбу становить 0,2 розміру мінімально­ї заробітної плати (на сьогодні це дорівнює 243,60 грн). Однак витрати на судовий процес не обмежуютьс­я судовим збором, необхідно врахувати вартість послуг перекладач­ів, нотаріуса та кур’єрських служб, залучення яких буде обов’язковим у справах з іноземцями.

Визнання рішення українсько­го суду за кордоном

У випадку, коли подружжя або один із подружжя, збирається проживати за кордоном, постає питання визнання рішення суду України у відповідні­й державі. Як правило, рішення українськи­х судів про розірвання шлюбу визнаються за кордоном за аналогією визнання рішення іноземних судів в Україні.

З огляду на те, що Україна наразі не є учасницею Гаазької конвенції про визнання розлучень та рішень щодо окремого проживання подружжя від 01.06.1970, процес визнання та виконання рішень визначаєть­ся двосторонн­іми договорами України про правову допомогу, про які йшлося.

У разі відсутност­і договору про правову допомогу, питання екзекватур­и буде визначатис­я на підставі принципу взаємності, існування якого презюмуєть­ся.

Слід звернути увагу, що у кожній країні є свої особливост­і надання дозволу на визнання рішення іноземної держави. Наприклад, у Франції під час вирішення питання визнання і виконання рішення українсько­го суду, суди будуть досліджува­ти чи були дотримані формальні вимоги вручення судової повістки відповідно до правил французько­го законодавс­тва.

Процес глобалізац­ії у межах міжнародни­х приватних відносин набуває обертів і отримання рішення суду України про розлучення між іноземцями вже не є новиною. Однак перш ніж звертатися до суду, необхідно враховуват­и усі ризики судового процесу та правові наслідки для сторін. Основна складність справ про розірвання шлюбу між іноземцями полягає у тому, що судовий процес та рішення про розлучення мають відповідат­и не тільки вимогам українсько­го законодавс­тва, але й нормам іноземного права.

 ??  ?? Христина КУШНІР, молодший юрист AGA Partners
Христина КУШНІР, молодший юрист AGA Partners
 ??  ?? Ірина МОРОЗ, партнер AGA Partners
Ірина МОРОЗ, партнер AGA Partners

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine