Kyiv Legal Hackers Conference: про ве­ктор роз­ви­тку укра­їн­сько­го legal tech

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Вже кіль­ка ро­ків ми спо­сте­рі­га­є­мо за тим, як стрім­ко те­хно­ло­гії змі­ню­ють юри­спру­ден­цію. Укра­їн­ський legal tech роз­ви­ва­є­ться на­стіль­ки швид­ко, що вже має сві­то­ву ре­пу­та­цію «дви­гу­на» те­хно­ло­гій в юри­спру­ден­ції.

25.11.2017 р. укра­їн­ські юри­сти, під­при­єм­ці, IT- фа­хів­ці та всі за­ці­кав­ле­ні у роз­ви­тку legal tech зі­бра­ли­ся на Kyiv Legal Hackers Conference, ор­га­ні­зо­ва­ною укра­їн­ською ча­сти­ною між­на­ро­дно­го ком'юні­ті фа­хів­ців, які пра­цю­ють на ме­жі те­хно­ло­гій та пра­ва, Kyiv Legal Hackers.

Се­ред спі­ке­рів кон­фе­рен­ції – Єв­ген Бес­са­ра­бов (PSA Consulting & Management Systems), Ми­ки­та По­ла- тай­ко (Sayenko Kharenko), Дми­тро Фо­рем­ний (HiiL), Ми­ки­та Пі­дгай­ний (OpenDataBot), Юрій За­рем­ба ( AxDraft), Дми­тро Га­дом­ський (AxonPartners), Оле­ксій До­ро­гань (Офіс ефе­ктив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня).

«Най­ча­сті­ше юри­стів ля­ка­ють тим, що їх за­мі­нять ро­бо­ти та шту­чний ін­те­лект. Наша ко­ман­да ви­рі­ши­ла по­ка­за­ти, як мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­хно­ло­гії на свою ко­ристь. Адже юри­спру­ден­ція не сто­їть на мі­сці, під­хід до про­фе­сії юри­ста змі­ню­є­ться фа­кти­чно що­дня, вже не ка­жу­чи про те, що на пев­но­му ета­пі те­хно­ло­гії дій­сно ав­то­ма­ти­зу­ють ро­бо­ту жи­во­го фа­хів­ця. Наш го­лов­ний за­клик по­ля­гає у то­му, що якщо не бра­ти участь у цих змі­нах, не ство­рю­ва­ти їх, бу­ти осто­ронь, то зго­дом мо­жна за­ли­ши­ти­ся по­за­ду», – на­го­ло­шу­ють за­снов­ни­ки Kyiv Legal Hackers.

Kyiv Legal Hackers Conference бу­ла роз­ді­ле­на на два по­то­ки. Пер­ший по­тік при­зна­че­ний для ке­рів­ни­ків юри­ди­чних де­пар­та­мен­тів і ком­па­ній, під час яко­го бу­ли по­ка­за­ні про­е­кти, які вже за­раз мо­жуть під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність ком­па­ній (чат-бо­ти, від­кри­ті да­ні, ав­то­ма­ти­чний дра­фтинг, оцін­ка пер­со­на­лу). На дру­го­му по­то­ці про ва­жли­вість впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гій слу­ха­ли юри­сти, яким ці­ка­вий legal tech як сфе­ра їхньої ді­яль­но­сті.

«Ми про­си­ли спі­ке­рів не роз­по­від­а­ти про щось, що во­ни про­чи­та­ли на­пе­ре­до­дні у Ві­кі­пе­дії, а за 30 хви­лин на­вчи­ти ау­ди­то­рію ро­би­ти щось та­ке, що во­ни до то­го не вмі­ли. На­скіль­ки ми ви­ко­на­ли свою мі­сію, бу­де зро­зумі­ло за пів­ро­ку, ко­ли від­бу­де­ться на­сту­пний лі­гал­тех ха­ка­тон. Якщо лю­дей бу­де біль­ше, ніж ми­ну­ло­го ро­ку – це озна­ча­ти­ме, що ми змо­гли на­ди­хну­ти юри­стів ви­хо­ди­ти за ме­жі «а що лю­ди ска­жуть». А бей­джи­ки про­сто зни­кли як ата­візм. Ви ко­лись за­ми­слю­ва­ли­ся про те, яку фун­кцію во­ни ма­ють ви­ко­ну­ва­ти чи ви­ко­ну­ють? Отож!», – до­да­ють ор­га­ні­за­то­ри Kyiv Legal Hackers.

Кіль­ка ко­ро­тких фа­ктів про за­хід від одно­го з уча­сни­ків кон­фе­рен­ції:

• най­мо­лод­ший уча­сник – 5 ро­ків і 3 мі­ся­ці; • най­стар­ший уча­сник – 56 ро­ків; • за час про­ве­де­н­ня за­хо­ду (12 го­дин) з'їде­но тон­ну їжі, ви­пи­то мо­ре чаю/ка­ви/мо­ло­ка;

• енер­гія, що ви­ро­бля­є­ться сяй­вом уча­сни­ків, до­зво­ли­ла б Space X до­ста­ви­ти пер­ших ко­ло­ні­за­то­рів Мар­са на 3 мі­ся­ці ра­ні­ше за­пла­но­ва­но­го тер­мі­ну;

• се­кре­тні аген­ти за­по­бі­гли без­ал­ко­голь­но­му са­бо­та­жу на афте­па­ті;

• «куль­ки» – най­більш від­ві­ду­ва­на ло­ка­ція (обі­гна­ла на­віть за­ли для по­то­ків);

• кіль­кість лю­дей, які не зна­ють, що та­ке «бло­кчейн» у де­бю­ті мі­та­па – 5 осіб;

• кіль­кість лю­дей, зда­тних «об­чи­сли­ти те­бе по ай­пі че­рез Telegram» – 50 осіб.

Анонс на­сту­пно­го за­хо­ду від Kyiv Legal Hackers вже зов­сім ско­ро!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.