Лі­де­ри рин­ку

2017 Рей­тинг юри­ди­чних ком­па­ній Укра­ї­ни –

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

«Юридична Га­зе­та» дру­гий рік пос піль про­во­дить рей­тин­го­ве до­слі­дже­н­ня ві­тчи­зня­но­го рин­ку юри­ди­чних по­слуг.

За ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня бу­ло сфор­мо­ва­но та­кі но­мі­на­цій­ні спи­ски:

• «Лі­де­ри рин­ку. ТОП-50 юри­ди­чних ком­па­ній Укра­ї­ни – 2017», в яко­му ви­зна­че­но 50 най­кра­щих ком­па­ній.

• «Рей­тинг юри­ди­чних ком­па­ній Укра­ї­ни – 2017. Group#2», де ми від­зна­чи­ли всі ком­па­нії, які на­да­ли ан­ке­ти, бу­ли допу­ще­ні до ран­жу­ва­н­ня та ма­ли до­ста­тні по­ка­зни­ки для ре­ле­ван­тно­го ана­лі­зу.

• «Лі­де­ри пра­ктик 2017» – до­слі­дже­н­ня за окре­ми­ми на­прям­ка­ми юри­ди­чної пра­кти­ки, де в ко­жній із за­про­по­но­ва­них в ан­ке­ті пра­ктик ви­зна­ча­ли­ся най­кра­щі пред­став­ни­ки юри­ди­чно­го бі­зне­су.

• «Лі­де­ри пра­ктик 2017. Group#2» – до­слі­дже­н­ня за окре­ми­ми на­прям­ка­ми юри­ди­чної пра­кти­ки, що бу­ли пред­став­ле­ні в рей­тин­гу Group#2. Ці ком­па­нії бу­ли про­ран­жо­ва­ні від­по­від­но до по­да­них кей­сів (угод/ су­до­вих спо­рів).

Ме­то­до­ло­гія

Основ­ні кри­те­рії ран­жу­ва­н­ня ком­па­ній:

• По­ка­зник до­хо­ду ком­па­нії за до­слі­джу­ва­ний пе­рі­од (який є не ли­ше по­ка­зни­ком успі­шно­сті ком­па­ній, а й одним із най­ва­жли­ві­ших кри­те­рі­їв успі­шно­сті будь- яко­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня) та по­ка­зник ефе­ктив­но­сті ком­па­нії (об­чи­слю­є­ться за фор­му­лою спів­від­но­ше­н­ня до­хо­ду до за­галь­ної кіль­ко­сті юри­стів ком­па­нії; за­свід­чує про­ефе­ктив­ність ме­не­джмен­ту, ви­со­кий про­фе­сій­ний рі­вень спів­ро­бі­тни­ків та ро­бо­ту ко­ман­ди за­га­лом).

У про­це­сі до­слі­дже­н­ня ре­да­кція ке­ру­ва­ла­ся тим прин­ци­пом, що фі­нан­со­ві та ста­ти­сти­чні да­ні, на­да­ні ком­па­ні­я­ми, є до­сто­вір­ни­ми. У ви­пад­ках, ко­ли ком­па­нії не на­да­ва­ли пов­ну не­об­хі­дну для ана­лі­зу ін­фор­ма­цію, Орг­ко­мі­тет до­слі­дже­н­ня са­мо­стій­но здій­сню­вав екс­пер­тну оцін­ку та ви­зна­чав по­ка­зник з від­кри­тих баз да­них та ін­шої ін­фор­ма­ції, отри­ма­ної з від­кри­тих дже­рел, ко­ри­сту­ю­чись ме­то­дом ана­ло­гії та по­рів­ня­н­ня да­них. Якщо в ре­зуль­та­ті ро­бо­ти Орг­ко­мі­тет ви­яв­ляв не­то­чно­сті чи роз­бі­жно­сті, він звер­тав­ся до ре­спон­ден­та за до­да­тко­ви­ми роз’ясне­н­ня­ми да­них, вка­за­них в ан­ке­ті.

• Ре­зуль­тат, отри­ма­ний ком­па­ні­єю в рей­тин­гу «Лі­де­ри пра­ктик».

• Ре­пу­та­цій­на скла­до­ва у про­це­сі до­слі­дже­н­ня за­без­пе­чу­ва­ла­ся го­ло- су­ва­н­ням ко­лег з рин­ку. Юри­ди­чні ком­па­нії ма­ли змо­гу в ан­ке­ті ста­ти екс­пер­та­ми та ви­зна­чи­ти ком­па­нії з най­ви­щою про­фе­сій­ною ре­пу­та­ці­єю у за­про­по­но­ва­них пра­кти­ках.

На дум­ку ре­да­кції, до­три­ма­н­ня ба­лан­су між ре­пу­та­цій­ни­ми та фі­нан­со­ви­ми кри­те­рі­я­ми ран­жу­ва­н­ня за­без­пе­чує об’єктив­ність під­хо­ду до оцін­ки, вра­хо­ву­ю­чи за­пи­ти ре­аль­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки. До­да­тко­вим кри­те­рі­я­ми, які ма­ли вплив на під­сум­ко­вий бал, бу­ли по­зи­ції ком­па­ній в ін­ших ав­то­ри­те­тних між­на­ро­дних рей­тин­гах. Ко­жен із за­зна­че­них кри­те­рі­їв має ви­зна­че­ну шка­лу ба­лів.

Для отри­ма­н­ня до­да­тко­вих да­них та пе­ре­вір­ки до­сто­вір­но­сті по­да­ної ін­фор­ма­ції Орг­ко­мі­тет до­слі­дже­н­ня ко­ри­сту­вав­ся бі­знес-по­шу­ко­вою cи­сте­мою YouControl.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.