Пра­ва лю­ди­ни. Но­ві ви­кли­ки

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії по­стій­но роз­ви­ва­ю­ться, що при­зво­дить до ви­ни­кне­н­ня но­вих ри­зи­ків та за­гроз (в то­му чи­слі у сфе­рі за­хи­сту прав лю­ди­ни). Однак основ­ни­ми про­бле­ма­ми, які з’яв­ля­ю­ться сьо­го­дні у про­це­сі за­хи­сту по­ру­ше­но­го пра­ва, на пе­ре­ко­на­н­ня екс­пер­тів, є скла­дність вста­нов­ле­н­ня осо­би по­ру­шни­ка та ви­ко­на­н­ня за­хо­дів ре­а­гу­ва­н­ня че­рез екс­те­ри­то­рі­аль­ний ха­ра­ктер ін­тер­не­ту, а та­кож до­три­ма­н­ня ба­лан­су між за­хо­да­ми ре­а­гу­ва­н­ня на по­ру­ше­н­ня і збе­ре­же­н­ням сво­бо­ди в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі.

З огля­ду на стрім­кий роз­ви­ток шту­чно­го ін­те­ле­кту, пе­ред люд­ством по­стає пи­та­н­ня не ли­ше що­до за­хи­сту вла­сних прав, а й сто­сов­но на­ді­ле­н­ня ро­бо­тів пра­ва­ми. Остан­нім ча­сом це пи­та­н­ня пе­ре­тво­рю­є­ться із су­то те­о­ре­ти­чно­го на та­ке, що на­бу­ває пра­кти­чно­го змі­сту. Ек­спер­ти про­гно­зу­ють, що ва­рі­ан­том дій з бо­ку люд­ства, який змо­же за­без­пе­чи­ти спів­існу­ва­н­ня лю­дей та ро­бо­тів, бу­де са­ме на­да­н­ня ро­бо­там ста­ту­су суб’єктів, на­ді­ле­них від­по­від­ни­ми пра­ва­ми та обов’яз­ка­ми. При цьо­му нор­ма­тив­не ре­гу­лю­ва­н­ня має на­бу­ти чин­но­сті до ма­со­во­го за­сто­су­ва­н­ня ро­бо­тів із са­мо­усві­дом­ле­н­ням. Для люд­ства це но­ві ви­кли­ки.

За ста­ти­сти­кою Мін’юсту, з 538 тис. ви­ко­нав­чих про­ва­джень зі спла­ти алі­мен­тів у 15% (май­же 90 тис.) існує за­бор­го­ва­ність. При­чин та­ко­го про­стро­че­н­ня Мін’юст не на­во­дить. Не­що­дав­но Мі­ні­стер­ство пре­зен­ту­ва­ло про­ект за­ко­ну «Про по­си­ле­н­ня за­хи­сту пра­ва ди­ти­ни на на­ле­жне утри­ма­н­ня шля­хом вдо­ско­на­ле­н­ня по­ряд­ку при­му­со­во­го стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті зі спла­ти алі­мен­тів». Однак ек­спер­ти роз­кри­ти­ку­ва­ли за­зна­че­ну іні­ці­а­ти­ву уря­дов­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.