Гру­зин­ський офіс Interlegal за­хи­стив ін­те­ре­си су­дно­вла­сни­ка

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА -

Гру­зин­ський офіс Interlegal за­хи­стив ін­те­ре­си су­дно­вла­сни­ка у зв'яз­ку з ви­ве­де­н­ням з Гру­зії су­дна, яке пе­ре­бу­ває в ре­жи­мі тим­ча­со­во­го вве­зе­н­ня. До Interlegal звер­нув­ся су­дно­вла­сник, який від­фра­хту­вав су­дно за бер­бо­ут-чар­те­ром гру­зин­ській ком­па­нії.

Че­рез не­ви­ко­на­н­ня бер­бо­у­тчар­тер­ним фра­хту­валь­ни­ком сво­їх зо­бов'язань за до­го­во­ром, ви­ни­кла за­бор­го­ва­ність зі спла­ти фра­хту. Су­дно­вла­сник прийняв рі­ше­н­ня ро­зі­рва­ти чар­тер та по­вер­ну­ти су­дно. Пер­вин­не кон­суль­ту­ва­н­ня су­дно­вла­сни­ка про­ве­ла юрист оде­сько­го офі­су Interlegal Ка­те­ри­на Га­де­цька, під за­галь­ним ке­рів­ниц- твом пар­тне­ра На­та­лії Ми­ро­шни­чен­ко.

У про­це­сі ро­бо­ти пар­тне­ри гру­зин­сько­го офі­су Ва­ле­рі­ан Ім­на­ї­шві­лі та Па­а­та Ко­па­лей­шві­лі ви­яви­ли по­мил­ки в ми­тно­му оформ­лен­ні су­дна, що спри­чи­ни­ло пев­ні тру­дно­щі й ри­зи­ки для ви­ве­де­н­ня су­дна з бер­бо­ут-чар­те­ра та з те­ри­то­рії Гру­зії.

Зав­дя­ки ді­ям гру­зин­сько­го офі­су, за­без­пе­чив­ши ви­мо­ги су­дно­вла­сни­ка, май­но фра­хту­валь­ни­ка бу­ло за­а­ре­што­ва­но та по­ру­ше­ний від­по­від­ний ар­бі­траж. Ча­сти­на за­бор­го­ва­но­сті з фра­хту бу­ла по­га­ше­на, а су­дно – звіль­не­но та по­вер­ну­то су­дно­вла­сни­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.