Зраз­ко­ве су­до­чин­ство: ти­по­ві та зраз­ко­ві спра­ви за но­вим КАСУ

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Ми­ро­сла­ва САВЧУК, стар­ший юрист AEQUO

Не­що­дав­но був опу­блі­ко­ва­ний за­кон, прийня­тий на по­ча­тку жов­тня, яким вно­ся­ться зміни до чин­них про­це­су­аль­них ко­де­ксів. За­зна­че­ні зміни сут­тє­во змі­ню­ють пра­ви­ла роз­гля­ду справ у від­по- від­них про­це­сах. Та­кож за­кон за­про­ва­джує низ­ку аб­со­лю­тно но­вих ін­сти­ту­тів, зокре­ма ка­те­го­рії ти­по­вих та зраз­ко­вих справ у но­во­му Ко­де­ксі адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства.

За сво­єю су­т­тю ця но­ве­ла пе­ред­ба­чає про­це­су­аль­ний ме­ха­нізм роз­гля­ду справ, у яких від­но­си­ни сто­рін та пра­во­ві нор­ми, яки­ми во­ни ре­гу­лю­ю­ться, є схо­жи­ми (ти­по­ві спра­ви), за при­кла­дом рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го Су­ду в одній із та­ких справ (зраз­ко­вій спра­ві).

Так, про­ект за­ко­ну пе­ред­ба­чає, що у ви­пад­ку, ко­ли у про­ва­джен­ні одно­го або кіль­кох адмі­ні­стра­тив­них су­дів пе­ре­бу­ва­ють ти­по­ві адмі­ні­стра­тив­ні спра­ви, кіль­кість яких ви­зна­чає до­ціль­ність ухва­ле­н­ня зраз­ко­во­го рі­ше­н­ня, суд, який роз­гля­дає одну чи біль­ше та­ких справ, мо­же звер­ну­ти­ся до ВС із по­да­н­ням про роз­гляд одні­єї з них ВС як су­дом пер­шої ін­стан­ції.

При цьо­му ти­по­ви­ми вва­жа­ю­ться спра­ви, в яких від­по­від­а­чем є один і той са­мий суб’єкт вла­дних пов­но­ва­жень (йо­го від­окрем­ле­ні стру­ктур­ні під­роз­ді­ли), а спір ви­ник або з ана­ло­гі­чних під­став або у від­но­си­нах, що ре­гу­лю­ю­ться одни­ми нор­ма­ми пра­ва, або у від­но­си­нах, в яких по­зи­ва­ча­ми за­яв­ле­но ана­ло­гі­чні ви­мо­ги.

У рі­шен­ні су­ду, ухва­ле­но­му за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду зраз­ко­вої спра­ви, ВС по­ви­нен вка­за­ти озна­ки ти­по­вих справ, об­ста­ви­ни зраз­ко­вої спра­ви, які об­умов­лю­ють ти­по­ве за­сто­су­ва­н­ня норм ма­те­рі­аль­но­го пра­ва та по­ря­док за­сто­су­ва­н­ня та­ких норм.

В май­бу­тньо­му по­зи­ція ВС у та­кій зраз­ко­вій спра­ві по­вин­на вра­хо­ву­ва­ти­ся су­да­ми, що роз­гля­да­ти­муть ана­ло­гі­чні ти­по­ві спра­ви (які від­по­від­а­ють озна­кам, ви­кла­де­ним у рі­шен­ні ВС за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду зраз­ко­вої спра­ви).

Рі­ше­н­ня су­дів пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду ти­по­вої спра­ви мо­же бу­ти оскар­же­но в ка­са­цій- но­му по­ряд­ку ли­ше у двох ви­клю­чних ви­пад­ках: ко­ли у про­це­сі її роз­гля­ду су­ди по­мил­ко­во ви­зна­ли спра­ву ти­по­вою або, нав­па­ки, по­мил­ко­во не ви­зна­ли її ти­по­вою та не вра­ху­ва­ли ви­снов­ки ВС за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду зраз­ко­вої спра­ви.

Як за­зна­ча­ють роз­ро­бни­ки за­ко­но­про­е­кту в по­ясню­валь­ній за­пи­сці, про­ва­дже­н­ня вка­за­ної про­це­ду­ри в адмі­ні­стра­тив­но­му про­це­сі на­дасть змо­гу змен­ши­ти на­ван­та­же­н­ня на суд­дів, за­без­пе­чи­ти єд­ність пра­во­за­сто­сов­ної пра­кти­ки та спри­я­ти­ме швид­ко­му роз­гля­ду ве­ли­кої кіль­ко­сті одно­ти­пних справ.

З та­ки­ми твер­дже­н­ня­ми важ­ко не по­го­ди­ти­ся, адже спро­ще­н­ня про­це­ду­ри оскар­же­н­ня одно­ти­пних справ та фор­му­ва­н­ня ВС по­зи­ції у та­ких спра­вах (яка є обов’яз­ко­вою для су­дів, що роз­гля­да­ють ти­по­ві спра­ви), без­пе­ре­чно, ма­ти­ме на­слід­ком істо­тне зву­же­н­ня ко­ла пи­тань, які ма­ють ви­рі­шу­ва­ти­ся су­да­ми в ко­жній з та­ких справ, а от­же, під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті їх роз­гля­ду.

Во­дно­час за­ли­ша­є­ться чи­ма­ло пи­тань, від­по­відь на які на­ра­зі не є та­кою одно­зна­чною, а са­ме: роль уча­сни­ків ін­ших ти­по­вих справ у про­це­сі роз­гля­ду ВС зраз­ко­вої спра­ви; мо­жли­вість оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня у зраз­ко­вій спра­ві уча­сни­ка­ми ін­ших ти­по­вих справ; звер­не­н­ня уча­сни­ків про­це­су з кло­по­та­н­ням до су­ду на­пра­ви­ти по­да­н­ня до ВС про роз­гляд їхньої спра­ви як зраз­ко­вої; під­хід ВС до фор­му­ва­н­ня ознак ти­по­вої спра­ви. Від­по­відь на ці та ін­ші про­блем­ні пи­та­н­ня, які ви­ни­ка­ти­муть у про­це­сі за­сто­су­ва­н­ня ці­єї про­це­ду­ри на пра­кти­ці, ще по­трі­бно з’ясу­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.