Став­ка на dispute resolution

Для Integrites 2018 рік роз­по­чав­ся з роз­ши­ре­н­ня ко­ман­ди. Ми­ну­ло­го ти­жня до між­на­ро­дної юри­ди­чної фір­ми при­єд­на­ли­ся Дми­тро МАРЧУКОВ як пар­тнер та Сер­гій УВАРОВ як ра­дник пра­кти­ки ви­рі­ше­н­ня транскор­дон­них спо­рів. «Юри­ди­чна Га­зе­та» роз­пи­та­ла їх про ці­лі та п

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ро­змо­ву ве­ла Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Для Integrites 2018 рік роз­по­чав­ся з роз­ши­ре­н­ня ко­ман­ди. Ми­ну­ло­го ти­жня до між­на­ро­дної юри­ди­чної фір­ми при­єд­на­ли­ся Дми­тро МАРЧУКОВ як пар­тнер та Сер­гій УВАРОВ як ра­дник пра­кти­ки ви­рі­ше­н­ня транскор­дон­них спо­рів. «Юри­ди­чна Га­зе­та» роз­пи­та­ла їх про ці­лі та пла­ни що­до ро­бо­ти в но­вій ко­ман­ді, про на­прям­ки, за яки­ми во­ни роз­ви­ва­ти­муть пра­кти­ку, а та­кож про ре­а­лії, яки­ми жи­ве укра­їн­ська ар­бі­тра­жна спіль­но­та.

– Дми­тре, Сер­гію, ві­та­є­мо Вас з при­єд­на­н­ням до ко­ман­ди Integrites. Роз­ка­жіть, з чим пов’яза­не Ва­ше рі­ше­н­ня про пе­ре­хід до ін­шої юри­ди­чної ком­па­нії?

– Дми­тро Марчуков: До­бре, що ми да­є­мо ін­терв’ю про­фе­сій­но­му юри­ди­чно­му ви­дан­ню, а не жов­тій пре­сі. Ма­буть, ми вас не роз­ча­ру­є­мо, якщо ска­же­мо, що тут не­має пев­них «пі­кан­тних» по­дро­биць. Все до­во­лі про­за­ї­чно, як і в ко­жно­му пе­ре­хо­ді та­ко­го рів­ня. Склав­ся пев­ний ком­плекс при­чин (зов­ні­шніх, вну­трі­шніх, осо- би­стих, про­фе­сій­них). Скла­дно по­ясни­ти, який чин­ник був ви­зна­чаль­ним. Від се­бе мо­жу ска­за­ти, що дій­сно лег­ше бу­ло на­ва­жи­ти­ся на пе­ре­хід, ро­зу­мі­ю­чи, що пе­ре­хо­ди­мо вдвох. Ще до AVELLUM ми з Сер­гі­єм пра­цю­ва­ли ра­зом в ЄПАП Укра­ї­на.

Та­кож зі­гра­ло роль ро­зу­мі­н­ня то­го, що в Integrites є лю­ди, яких ти дав­но зна­єш та по­ва­жа­єш, з яки­ми ча­сто спіл­ку­є­шся на рин­ку. На­ра­зі ко­ман­да ви­рі­ше­н­ня спо­рів Integrites в Укра­ї­ні пред­став­ле­на чо­тир­ма пар­тне­ра­ми та дво­ма ра­дни­ка­ми (Оле­на Пе­ре- пе­лин­ська, Все­во­лод Вол­ков, Во­ло­ди­мир Пав­лен­ко, Во­ло­ди­мир Ру­дни­чен­ко та ми з Сер­гі­єм), то­му при­єм­но ста­ти ча­сти­ною силь­ної ко­ман­ди. За­га­лом, основ­ну при­чи­ну скла­дно на­зва­ти. З мо­го бо­ку во­на то­чно не пов’яза­на з фі­нан­со­вою скла­до­вою. Мо­жли­во, фун­кціо­нал, по­гля­ди… По­ба­чи­мо. Однак ми спов­не­ні на­дій та ен­ту­зі­а­зму.

– Сер­гій Уваров: З при­во­ду ен­ту­зі­а­зму то­чно ска­за­но. Дми­тро ні­би не на­звав жо­дної при­чи­ни, але на­справ­ді він на­звав усе, що тіль­ки мо­жна (по­смі­ха­є­ться – прим. ред.). Від се­бе мо­жу ска­за­ти, що це но­вий че­лендж. Ко­ман­да Integrites є ви­со­ко­про­фе­сій­ною у сфе­рі ви­рі­ше­н­ня спо­рів. Зви­чай­но, це пев­ний ви­клик, то­му що по­трі­бно від­по­від­а­ти рів­ню, але це зав­жди ці­ка­во.

– Як скла­да­ла­ся Ва­ша кар’єра до сьо­го­дні? Яки­ми ре­а­лі­зо­ва­ни­ми про­е­кта­ми най­біль­ше пи­ша­є­те­ся? – С. У.: Моя кар’єра скла­да­ла­ся ду­же до­бре. Пра­кти­кую вже по­над 10 ро­ків,

про­тя­гом яких бу­ло чи­ма­ло про­е­ктів (і ці­ка­вих, і скла­дних, і про­стих, але ці­ка­вих). До­бре за­пам’ята­ли­ся про­е­кти, пов’яза­ні з ро­бо­тою на дер­жа­ву, зокре­ма на Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни що­до за­хи­сту дер­жа­ви в за­кор­дон­них юрис­ди­кцій­них ор­га­нах, ін­ве­стар­бі­тра­жах, ко­мер­цій­них ар­бі­тра­жах, іно­зем­них су­дах. Во­ни бу­ли ду­же ці­ка­ви­ми. Са­ме ни­ми я най­біль­ше пи­ша­ю­ся.

– Д. М.: Сто­сов­но роз­ви­тку мо­єї кар’єри мо­жу ска­за­ти, що «спі­раль тро­хи за­кру­чу­є­ться». У 2005 р. я при­йшов пра­цю­ва­ти в «Ма­гістр & Пар­тне­ри». Чу­до­во пам’ятаю цей день – 18.07.2005 р., то­ді я ще був сту­ден­том. І ось у трав­ні 2015 р. на­бли­жа­ло­ся 10-лі­т­тя мо­єї ро­бо­ти в ком­па­нії. Я ду­мав, що бу­ду ще 10 ро­ків пра­цю­ва­ти в цій ком­па­нії, оскіль­ки все вла­што­ву­ва­ло. То­му, як­би не мій пе­ре­хід в AVELLUM, ма­буть, я до­сі із за­до­во­ле­н­ням пра­цю­вав би в ЄПАП Укра­ї­на. Однак ме­ні за­про­по­ну­ва­ли хо­ро­ші умо­ви, які я ви­рі­шив прийня­ти.

Що сто­су­є­ться спе­ці­а­лі­за­ції, я весь час за­ймав­ся спо­ра­ми пе­ре­ва­жно з іно­зем­ним еле­мен­том. В ЄПАП Укра­ї­на бу­ло ба­га­то dispute resolution пра­ктик, то­му в якийсь мо­мент по­трі­бно бу­ло по­гли­блю­ва­ти спе­ці­а­лі­за­цію. В AVELLUM за­ймав­ся усі­єю пра­кти­кою ви­рі­ше­н­ня спо­рів. Там за­сто­со­ву­є­ться та­ка бі­знес-мо­дель, ко­ли один пар­тнер «за­кри­ває» ши­ро­ке поле пра­кти­ки. В ро­бо­ті біль­ший акцент був все ж та­ки на мі­жна­ро­дно­му ви­рі­ше­н­ня спо­рів, але в пев­ний мо­мент я зро­зу­мів, що 70% то­го, що ми ро­би­мо, був local litigation, і це та­кож ці­ка­во.

Що­до про­е­ктів, Сер­гій вже зга­дав ро­бо­ту на дер­жа­ву. У ме­не в пам’яті спли­ває спра­ва GEA Group про­ти Укра­ї­ни, над якою ми пра­цю­ва­ли з Latham & Watkins. Ми пред­став­ля­ли Укра­ї­ну та змо­гли отри­ма­ти пе­ре­мо­гу. Та­кож до­сить скла­дною бу­ла спра­ва Вен­ко При­кер­чен­ська про­ти Укра­ї­ни. Ми пра­цю­ва­ли ра­зом з Freshfields. Цей про­ект був над­зви­чай­но ці­ка­вим та за­вер­шив­ся мир­ним вре­гу­лю­ва­н­ням.

На­пев­но, най­більш гло­баль­ним у мо­їй кар’єр був про­ект що­до уні­вер­ма­гу «Укра­ї­на», ко­ли ми пред­став­ля­ли ін­те­ре­си ір­ланд­сько­го бан­ку IBRC. На рин­ку всі зна­ли про цей про­ект, він був ду­же за­хо­пли­вим. Я ра­дий, що ми до­ся­гли то­го ре­зуль­та­ту, яко­го пра­гнув клі­єнт. Ще одні­єю спра­вою мо­жу пи­ша­ти­ся! В іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра бу­кваль­но вкра­ли під­при­єм­ство в Укра­ї­ні. При­їжджа­ють іно­зем­ці, всі в па­ні­ці, а клі­єнт го­во­рить, що оці­нює шанс йо­го по­вер­ну­ти – ма­кси­мум 30%. Вре­шті-решт ми змо­гли по­вер­ну­ти під­при­єм­ство. То­му на­шим зав­да­н­ням є ці 30% ві­ро­гі­дно­сті (якщо на­віть не мен­ше) пе­ре­тво­рю­ва­ти на 100%.

З не­що­дав­ніх про­е­ктів мо­жу зга­да­ти суд що­до єв­ро­бон­дів. За ці­єю спра­вою нас від­зна­чи­ли в рей­тин­гу Financial Times Innovative Lawyers. Вар­то за­ува­жи­ти, що цю спра­ву ми не мо­гли б отри­ма­ти та до­ве­сти до ви­гра­шу без ко­лег з AVELLUM. Пе­ред­усім, з пра­кти­ки banking and finance – Глі­ба Бон­да­ря і Та­ра­са Дму­хов­сько­го (який на­віть ра­зом із Сер­гі­єм брав участь у за­сі­да­н­нях су­ду).

– С.У.: Го­лов­не на­віть не те, що він їздив на за­сі­да­н­ня, а те, що він на­дав пра­виль­ний бек­гра­унд для всіх стру­ктур тран­за­кцій єв­ро­бон­дів. Ко­ли про­ект ли­ше по­чи­нав­ся, для ме­не це бу­ло но­вин­кою, на від­мі­ну від ко­лег, адже во­ни вже не одну со­ба­ку на них з’їли. То­му з їхньою до­по­мо­гою ми змо­гли по­ясни­ти, що ж це за звір та­кий. Цей про­ект та­кож був ду­же пам’ятним. – На чо­му бу­де зо­се­ре­дже­на Ва­ша про­фе­сій­на ува­га в Integrites? – С. У.: На cross border dispute resolution.

– Д. М.: Спо­ри з іно­зем­ним еле­мен­том, які охо­плю­ють як ар­бі­траж, так і су­ди в іно­зем­них юрис­ди­кці­ях.

– С. У.: Я ска­зав би, що на цьо­му ета­пі на­шої кар’єри ми по­вер­та­є­мо­ся до сво­єї спе­ці­а­лі­за­ції на cross border спра­вах, які охо­плю­ють де­кіль­ка юрис­ди­кцій. Це мо­жуть бу­ти па­ра­лель­ні про­це­си, які по­трі­бно ко­ор­ди­ну­ва­ти (в Лон­до­ні, Укра­ї­ні, на Кі­прі), офшор­ні юрис­ди­кції та ін. Зві­сно, та­кож бу­дуть ар­бі­тра­жі.

– Д. М.: Ду­маю, що зав­да­н­ням юри­ста є оцін­ка всіх мо­жли­вих ва­рі­ан­тів ви­рі­ше­н­ня пев­ної спра­ви для клі­єн­та. Адже су­ди­ти­ся в Укра­ї­ні – це один із ва­рі­ан­тів. У біль­шо­сті ви­пад­ків він бу­де най­більш до­ціль­ним. Про­те на рин­ку існує ма­са спо­рів, в яких при­су­тній іно­зем­ний еле­мент, та біль­ше шан­сів до­сяг­ти пе­ре­мо­ги не в Укра­ї­ні. Хо­ча на­віть якщо ти су­ди­шся десь за кор­до­ном, все одно без укра­їн­сько­го еле­мен­ту до­во­лі скла­дно обі­йти­ся, оскіль­ки акти­ви, які да­ють при­бу­ток, як пра­ви­ло,

зна­хо­дя­ться са­ме тут, не див­ля­чись на ар­бі­тра­жні за­сте­ре­же­н­ня, LCIA та ін. Однак нам біль­ше по­до­ба­ю­ться транскор­дон­ні спо­ри. Впев­не­ний, Integrites має до­ста­тню екс­пер­ти­зу, щоб спо­ри та­ко­го рів­ня мо­жна бу­ло ре­а­лі­зу­ва­ти. – Чо­му сфе­рою Ва­ших про­фе­сій­них ін­те­ре­сів є са­ме ви­рі­ше­н­ня спо­рів? – С. У.: Ду­маю, що всі юри­сти сфе­ри dispute resolution від­по­від­а­ють при­бли­зно одна­ко­во. Во­ни вважають, що transaction-пра­кти­ки є ну­дни­ми. Я не впев­не­ний, що всі во­ни ну­дні, але в них не­має та­ко­го драй­ву, як у DR. Мо­жли­вість шу­ка­ти якусь ар­гу­мен­та­цію, ви­га­ду­ва­ти контр­ар­гу­мен­ти – це зав­жди ці­ка­во.

– Д. М.: Я ду­маю, що пе­ре­бу­ваю на то­му ета­пі кар’єр­но­го зро­ста­н­ня, ко­ли вже пі­зно пе­ре­про­фі­лю­ва­ти­ся (по­смі­ха­є­ться – прим. ред.). За­га­лом, зві­сно, це драйв. Про се­бе мо­жу ска­за­ти, що в жит­ті я не ду­же кон­флі­ктний. Для ме­не спо­ри у про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті – це пев­ним чи­ном ви­хід не­га­тив­ної енер­гії, що на­ко­пи­чу­є­ться, яку мо­жна спря­мо­ву­ва­ти в кон­стру­ктив­но­му на­прям­ку та до­ся­га­ти ре­зуль­та­ту. – На­скіль­ки роз­ви­не­ною є зга­да­на пра­кти­ка в Укра­ї­ні? Яки­ми є остан­ні тен­ден­ції роз­ви­тку ці­єї пра­кти­ки? – Д. М.: Пра­кти­ка ду­же роз­ви­не­на та ду­же рі­зно­ма­ні­тна, адже всі су­дя­ться. Ми ро­зу­мі­є­мо, що су­ди – це одна з форм пе­ре­го­во­рів. Я ду­маю, що фірм, які за­йма­ю­ться су­да­ми, на­ба­га­то біль­ше, ніж тих, хто ни­ми не за­йма­є­ться. Та­кож є низ­ка ком­па­ній, які за­йма­ю­ться ли­ше ви­рі­ше­н­ням спо­рів. Де­хто з них спе­ці­а­лі­зу­є­ться на су­дах, де­хто – на white collar crime, де­хто – на ар­бі­тра­жі.

Що­до остан­ніх тен­ден­цій, вар­то від­зна­чи­ти актив­ний роз­ви­ток white collar crime. Сьо­го­дні те, що ра­ні­ше вва­жа­ло­ся сфе­рою при­ва­тно-пра­кти­ку­ю­чих адво­ка­тів, стає сфе­рою для ви­со­ко­про­філь­них спе­ці­а­лі­стів. Все ін­ше (су­ди, ар­бі­тра­жі, спо­ри з по­да­тко­вою) бу­ло зав­жди та всю­ди. Я вва­жаю, нас ще че­кає ве­ли­ка кіль­кість спо­рів з трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня. З при­во­ду ан­ти­мо­но­поль­них спо­рів – на­ра­зі це до­во­лі актив­на сфе­ра в Укра­ї­ні. – Яки­ми є сві­то­ві тен­ден­ції роз­ви­тку між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу? – С. У: Про­бле­ми та тен­ден­ції в ар­бі­тра­жі вже дав­но не змі­ню­ю­ться. Пов’яза­ні во­ни з тим, що ар­бі­траж ство­рю­вав­ся як ду­же ефе­ктив­ний, швид­кий та де­ше­вий спо­сіб ви­рі­ше­н­ня спо­рів, а став ду­же до­ро­гим, по­віль­ним, з низ­кою пре­тен­зій від ко­ри­сту­ва­чів. То­му основ­ні зу­си­л­ля ар­бі­тра­жних ін­сти­ту­цій сьо­го­дні спря­мо­ва­ні на по­вер­не­н­ня ар­бі­тра­жу ко­ли­шньо­го ви­гля­ду та при­ва­бли­во­сті для ко­ри­сту­ва­чів. Це рі­зно­ма­ні­тні ме­то­ди­ки та змі­ни, спря­мо­ва­ні на швид­ший роз­гляд спра­ви, уни­кне­н­ня зло­вжи­вань від не­до­бро­со­ві­сних сто­рін, зро­би­ти весь про­цес впо­ряд­ко­ва­ним, стру­кту­ро­ва­ним, ке­ро­ва­ним. Як на­слі­док, ар­бі­траж має ста­ти швид­шим та де­шев­шим. Та­кож ва­жли­во зро­би­ти ар­бі­траж більш гну­чким, на­дав­ши та­кі ме­ха­ні­зми як при­ско­ре­ний пе­ре­гляд пев­них пи­тань, по­діл на ста­дії то­що. Ці тен­ден­ції є не­змін­ни­ми вже про­тя­гом кіль­кох ро­ків.

– Д. М.: Та­кож вар­то від­зна­чи­ти тен­ден­цію що­до про­зо­ро­сті (осо­бли­во, у сфе­рі ін­ве­сти­цій­но­го ар­бі­тра­жу). Існу­ють ускла­дне­н­ня че­рез ба­га­то­сто­рон­ні до­го­во­ри. Ар­бі­тра­жі та пе­ре­до­ві ін­сти­ту­ти на­ма­га­ю­ться якось під­ла­шту­ва­ти під це свої ре­гла­мен­ти. За­га­лом, ар­бі­траж – це сфе­ра об­слу­го­ву­ва­н­ня ко­мер­цій­них ін­те­ре­сів бі­зне­су. Ко­мер­цій­ні від­но­си­ни ускла­дню­ю­ться, то­му ар­бі­траж на­ма­га­є­ться та­кож роз­ви­ва­ти­ся.

Зго­ден з тим, що сьо­го­дні ар­бі­траж не­де­ше­вий та не­швид­кий. Що­до цьо­го у ме­не є на­віть вла­сна те­о­рія: ар­бі­траж – це як Volkswagen Golf (по­смі­ха­є­ться – ред.). Спо­ча­тку Volkswagen Golf за­ду­му­вав­ся як ма­лень­кий та не­до­ро­гий ав­то­мо­біль. По­тім він ріс та ви­ріс у на­сту­пний клас, пі­сля чо­го йо­го за­мі­нив Volkswagen Polo. По­тім за­мість Polo з’явив­ся Volkswagen Lupo. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція з ар­бі­тра­жем. Він ускла­дню­є­ться і до­рож­чає. Мо­жли­во, це про­сто на­зи­ва­є­ться одним сло­вом – ево­лю­ціо- нує. Все ускла­дню­є­ться, всі ми ко­лись бу­ли одно­клі­тин­ни­ми (так дав­но, що вже не пам’ята­є­мо). Так са­мо з ар­бі­тра­жем та Volkswagen Golf.

– С. У.: На мою дум­ку, це до­бре, що ар­бі­тра­жні ін­сти­ту­ції про­по­ну­ють ана­ло­ги і Volkswagen Golf, і Volkswagen Polo, і Lupo. При­найм­ні ко­ри­сту­ва­чі ма­ють ви­бір. На­при­клад, для сво­го спо­ру на мі­льяр­ди мо­жна взя­ти не Golf, а щось сер­йо­зні­ше. Якщо спір зов­сім про­стий, бу­де до­ста­тньо ма­кси­маль­но швид­ких про­це­дур для роз­гля­ду.

– Д. М.: Хто хо­че Bentley – той їде в High Court у Лон­дон (по­смі­ха­є­ться – ред.). – З яки­ми про­бле­ма­ми най­ча­сті­ше зі­штов­ху­ю­ться укра­їн­ські юри­сти, пред­став­ля­ю­чи ін­те­ре­си клі­єн­тів у між­на­ро­дних ар­бі­тра­жах? – С. У.: Ско­рі­ше, не про­бле­ми, а пев­ні осо­бли­во­сті. Ар­бі­траж по сво­їй су­ті є між­на­ро­дним. Ду­же ча­сто кон­тра­кти з уча­стю укра­їн­ських сто­рін ре­гу­лю­ють не укра­їн­ським пра­вом. Зро­зумі­ло, як укра­їн­ські юри­сти, ми не мо­же­мо са­мо­стій­но на­да­ва­ти по­слу­ги не з укра­їн­сько­го пра­ва. Тоб­то ми обов’яз­ко­во по­вин­ні пра­цю­ва­ти з ки­мось у ко­ман­ді. Ча­сто ми пра­цю­є­мо з юри­ста­ми з кіль­кох юрис­ди­кцій, що на­кла­дає пев­ний від­би­ток на по­бу­до­ві вза­є­мо­дії. Не впев­не­ний, що це мо­жна на­зва­ти не­до­лі­ком або скла­дні­стю, але де­які ускла­дне­н­ня все ж та­ки існу­ють.

Під час об­слу­го­ву­ва­н­ня укра­їн­ських клі­єн­тів в іно­зем­них ар­бі­тра­жах ду­же ча­сто ви­ни­ка­ють про­бле­ми, пов’яза­ні з на­шим фі­нан­со­вим ре­гу­лю­ва­н­ням та ва­лю­тним кон­тро­лем. На­віть опла­та з ар­бі­тра­жних ви­трат та аван­сів ін­ко­ли стає сер­йо­зним ви­про­бу­ва­н­ням. Я вже не ка­жу про те, щоб опла­ти­ти якісь су­ми за тим­ча­со­ви­ми рі­ше­н­ня­ми ар­бі­тра­жів. Я не ду­маю, що укра­їн­ські юри­сти гір­ші, ніж іно­зем­ні. Все за­ле­жить від кон­кре­тно­го кей­са, об­ста­вин та спе­ці­а­лі­за­ції.

– Д. М.: Ми не є ти­ми юри­ста­ми, у яких ви­ни­ка­ють про­бле­ми з ар­бі­тра­жем. На укра­їн­сько­му рин­ку ба­га­то до­свід­че­них та по­ва­жних юри­стів ці­єї пра­кти­ки, які вже дав­но не ма­ють про­блем з ар­бі­тра­жем (якщо ко­лись ма­ли). Ду­маю, в цьо­му на­прям­ку біль­ше про­блем ви­ни­кає у клі­єн­тів. Сер­гій пра­виль­но ска­зав про між­на­ро­дну при­ро­ду ар­бі­тра­жу. Де­я­кою мі­рою він є мі­ри­лом на­шої ін­те­гро­ва­но­сті в між­на­ро­дну сфе­ру. Для ба­га­тьох на­ших мі­сце­вих клі­єн­тів ар­бі­траж – це своє­рі­дна terra incognita. Так, во­ни на­вчи­ли­ся під­пи­су­ва­ти кон­тра­кти з іно­зем­ни­ми кон­тр­аген­та­ми, але ме­ні зда­є­ться, що ар­бі­траж – це пев­не не­об­хі­дне «зло», яке реально роз­ши­рює сві­то­гляд укра­їн­сько­го бі­зне­су в ча­сти­ні ін­те­гро­ва­но­сті. Ма­буть, як ри­ту­ал по­свя­че­н­ня.

– С. У.: Дій­сно, про­бле­ми з укра­їн­ськи­ми клі­єн­та­ми в ча­сти­ні їх на­ла­што­ва­но­сті на до­бро­со­ві­сне ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів та зав­дань для юри­стів, а та­кож ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів на­справ­ді від­рі­зня­ю­ться від іно­зем­них клі­єн­тів. – Яку оцін­ку мо­же­те на­да­ти остан­нім змі­нам в на­шій кра­ї­ні, що сто­су­ю­ться ре­фор­ми ар­бі­тра­жно­го за­ко­но­дав­ства? – С. У.: Я мо­жу оці­ни­ти їх ви­клю­чно по­зи­тив­но. Ра­зом з ба­га­тьма ко­ле­га­ми з ар­бі­тра­жно­го спів­то­ва­ри­ства я був одним зі спів­ав­то­рів цих змін. Ми ду­же дов­го пра­цю­ва­ли над про­е­ктом змін в ме­жах Ар­бі­тра­жно­го ко­мі­те­ту ICC Ukraine, а по­тім в ме­жах спіль­ної ро­бо­чої гру­пи ICC Ukraine та Укра­їн­ської Ар­бі­тра­жної Асо­ці­а­ції.

Для ба­га­тьох на­ших мі­сце­вих клі­єн­тів ар­бі­траж – це своє­рі­дна terra incognita

На­ші на­пра­цю­ва­н­ня ля­гли в осно­ву ар­бі­тра­жних змін до про­це­су­аль­них ко­де­ксів у ме­жах су­до­вої ре­фор­ми. То­му змі­ни я мо­жу оці­ни­ти по­зи­тив­но. Ме­ні зда­є­ться, що ба­га­то змін є дав­но на­зрі­ли­ми та акту­аль­ни­ми, в то­му чи­слі що­до ар­бі­тра­бель­но­сті спо­рів, су­до­вої під­трим­ки ар­бі­тра­жу, за­сто­су­ва­н­ня за­без­пе­чу­валь­них за­хо­дів, ви­тре­бу­ва­н­ня до­ка­зів на під­трим­ку ар­бі­тра­жних роз­гля­дів. Ду­маю, це на­справ­ді ве­ли­кий крок впе­ред. По­ди­ви­мо­ся, як все це пра­цю­ва­ти­ме на пра­кти­ці. Мо­жли­во, зна­до­бля­ться якісь ко­ре­кту­ва­н­ня або змі­ни. Та­кож ма­є­мо ве­ли­ку на­дію на но­вий Вер­хов­ний Суд, який на­віть у ви­пад­ку, якщо бу­де по­тре­ба вне­сти ко­ри­гу­ва­н­ня, змо­же зро­би­ти це в ме­жах сво­єї пра­кти­ки.

– Д. М.: З при­во­ду остан­ніх змін я див­лю­ся зі сто­ро­ни та ду­маю: «У нас та­ке прийня­ли, ні­чо­го со­бі!». Зві­сно, дя­ку­є­мо, що бу­ла су­до­ва ре­фор­ма. Іна­кше, ма­буть, до ар­бі­тра­жу спра­ва і до­сі не ді­йшла. Зві­сно, все бу­де за­ле­жа­ти від суд­дів. На­ра­зі, ко­ли ми ба­чи­мо та­кі рі­ше­н­ня як ска­су­ва­н­ня ар­бі­тра­жно­го рі­ше­н­ня у спра­ві LG Electronics, то я на­віть не знаю, які за­ко­но­дав­чі змі­ни тут до­по­мо­жуть. Все за­ле­жа­ти­ме від суд­дів. – Роз­ка­жіть про Ва­шу ро­бо­ту для Укра­їн­ської Ар­бі­тра­жної Асо­ці­а­ції. – С. У.: Не­що­дав­но, ко­ли ми пе­ре­йшли до Integrites, то по­ду­ма­ли, що те­пер ком­па­нія має най­біль­шу кон­цен­тра­цію з ке­рів­ни­цтва Укра­їн­ської Ар­бі­тра­жної Асо­ці­а­ції. Оле­на Пе­ре­пе­лин­ська (пар­тнер Integrites – ред.) є пре­зи­ден­том ор­га­ні­за­ції, я – ге­не­раль­ний се­кре­тар, Дми­тро – член Прав­лі­н­ня. На­справ­ді, тро­хи жаль, що для ро­бо­ти в Асо­ці­а­ції не ви­ста­чає ча­су, оскіль­ки ле­во­ву час­тку за­ймає клі­єнт­ська ро­бо­та (що, по су­ті, та­кож до­бре). Однак на­справ­ді жаль, адже про­е­ктів та ідей що­до роз­ви­тку ар­бі­тра­жу в Укра­ї­ні ду­же ба­га­то. Ми пе­рі­о­ди­чно їх обго­во­рю­є­мо р на за­сі- да­н­нях прав­лі­н­ня, але не всі до­хо­дять до ре­а­лі­за­ції. З тра­ди­цій­них про­е­ктів, які ми про­во­ди­мо, вар­то від­зна­чи­ти кон­курс сту­дент­ських есе (який про­хо­дить са­ме за­раз) та ар­бі­тра­жну шко­лу. Ма­є­мо в пла­нах про­ве­сти на­вчаль­ні се­мі­на­ри для сту­ден­тів та мо­ло­дих пра­кти­ку­ю­чих юри­стів. Та­кож пла­ну­є­мо під­го­ту­ва­ти де­таль­ну кни­гу про ар­бі­траж в Укра­ї­ні, в то­му чи­слі про ре­гу­лю­ва­н­ня та пра­кти­ки. Про­те че­рез ве­ли­ку кіль­кість ча­су та сил, які по­трі­бно від­да­ти на­пи­сан­ню кни­ги, ро­бо­та при­зу­пи­ни­ла­ся.

Та­кож у 2017 р. ми по­ча­ли по­да­ва­ти Amicus Curiae – ви­снов­ки не­за­ле­жних спе­ці­а­лі­стів, які чле­ни УАА го­ту­ють у в ме­жах окре­мих р справ. р Як пра­ви­ло, ми кон­цен­тру­є­мо­ся на спра­вах, пов’яза­них з ар­бі­тра­жа­ми. Це не обов’яз­ко­во пев­ні ре­зо­нан­сні спра­ви, а про­сто та­кі, в яких по­ру­шу­ю­ться ва­жли­ві юри­ди­чні пи­та­н­ня для роз­ви­тку ар­бі­тра­жу в май­бу­тньо­му. Ми по­да­є­мо ви­снов­ки у спра­вах, які зна­хо­дя­ться на роз­гля­ді ра­ні­ше у Ви­що­му спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му, а за­раз у Вер­хов­но­му Су­ді. В ми­ну­ло­му ро­ці ми по­да­ли два та­ких ви­снов­ки: в ме­жах спра­ви Ні­бу­лон про­ти Райз про ви­зна­н­ня ар­бі­тра­жно­го рі­ше­н­ня та спра­ви LG Electronics про­ти Ant Yapi про ска­су­ва­н­ня ар­бі­тра­жно­го рі­ше­н­ня. Зві­сно, в май­бу­тньо­му ми пла­ну­є­мо мо­ні­то­ри­ти рі­ше­н­ня та про­дов­жу­ва­ти у пра­кти­ку. р у – Які зав­да­н­ня Ви ста­ви­те пе­ред со­бою на 2018 рік? – Д. М.: На­да­лі роз­ви­ва­ти пра­кти­ку, за­лу­чи­ти та­ла­но­ви­тих лю­дей рі­зно­го рів­ня. Ми вже на­віть взя­ли ста­же­ра. Ми хо­че­мо роз­ши­ри­ти пра­кти­ку шля­хом за­лу­че­н­ня які­сних спе­ці­а­лі­стів, на­дав­ши їм мо­жли­вість ве­сти ком­пле­ксні про­е­кти з між­на­ро­дним еле­мен­том, при цьо­му щоб бу­ло не­ма­ло ар­бі­тра­жу та рі­зних драй­во­вих ком­по­нен­тів (asset tracing, asset recovery, offshore litigations, investigations та ін.). Це ду­же ці­ка­ва сфе­ра, то­му пла­нів у нас ба­га­то.

Дми­тро МАРЧУКОВ, пар­тнер Integrites

Сер­гій УВАРОВ, ра­дник Integrites

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.