Про­блем­ні аспе­кти зве­де­но­го ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА АДВОКАТУРА - За­кон)

У зв’яз­ку з по­ча­тком ро­бо­ти но­во­го суб’єкта при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня (при­ва­тних ви­ко­нав­ців) по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся про­блем­ні пи­та­н­ня, які сто­су­ю­ться ви­ко­на­н­ня рі­шень су­дів та ін­ших ор­га­нів рі­зни­ми ви­ко­нав­ця­ми (дер­жав­ни­ми та при­ва­тни­ми) що­до одно­го й то­го ж бор­жни­ка.

Ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня до­пу­скає на­яв­ність кіль­кох ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів що­до одно­го бор­жни­ка. На­при­клад, на одне рі­ше­н­ня суд мо­же ви­да­ти кіль­ка ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів, які сто­су­ю­ться стя­гне­н­ня основ­ної за­бор­го­ва­но­сті або су­до­во­го збо­ру. У більш скла­дних си­ту­а­ці­ях одне рі­ше­н­ня су­ду до­пу­скає на­яв­ність кіль­кох стя­гу­ва­чів (як пра­ви­ло, со­лі­дар­них). Однак на пра­кти­ці най­ча­сті­ше тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли що­до одно­го бор­жни­ка існує кіль­ка рі­шень су­дів або ін­ших ор­га­нів, за яки­ми стя­гне­н­ня здій­сню­є­ться на ко­ристь кіль­кох стя­гу­ва­чів.

Із цим пи­та­н­ням не ви­ни­кає жо­дних про­блем, якщо ви­ко­на­н­ня здій­сню­є­ться одним ви­ко­нав­цем. За­кон Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» (да­лі – ви­зна­чає, що ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня здій­сню­є­ться за мі­сцем зна­хо­дже­н­ня (про­жи­ва­н­ня) бор­жни­ка чи йо­го май­на або за мі­сцем йо­го ро­бо­ти. При цьо­му пра­во ви­бо­ру мі­сця ви­ко­на­н­ня на­ле­жить стя­гу­ва­чу. Вра­хо­ву­ю­чи мо­жли­вість одно­ча­сно­го пе­ре­бу­ва­н­ня май­на бор­жни­ка в кіль­кох те­ри­то­рі­аль­них юрис­ди­кці­ях або йо­го про­жи­ва­н­ня чи ро­бо­ти, на пра­кти­ці ви­ни­ка­ють си­ту­а­ції, ко­ли ви­ко­нав­чі про­ва­дже­н­ня що­до одно­го бор­жни­ка від­кри­ва­ю­ться рі­зни­ми ви­ко­нав­ця­ми за ви­бо­ром стя­гу­ва­чів.

У зв’яз­ку з цим за­ко­но­да­вець ство­рив пра­ви­ло зве­де­но­го ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, від­по­від­но до яко­го ви­ко­нав­чі про­ва­дже­н­ня про стя­гне­н­ня з одно­го й то­го ж бор­жни­ка по­вин­ні бу­ти об’єд­на­ні у зве­де­не.

Яка ме­та існу­ва­н­ня ін­сти­ту­ту зве­де­но­го ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня? По-пер­ше, про­це­су­аль­на еко­но­мія, зокре­ма звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на май­но бор­жни­ка від­бу­ва­є­ться в об­ся­зі, не­об­хі­дно­му для ви­ко­на­н­ня всіх ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів. По-дру­ге, до­три­ма­н­ня прин­ци­пу чер­го­во­сті та про­пор­цій­но­сті роз­по­ді­лу стя­гну­тих з бор­жни­ка сум.

Однак за­ли­ши­ли­ся ме­то­ди­чно не­до­пра­цьо­ва­ни­ми пи­та­н­ня що­до то­го, чи в усіх ви­пад­ках до­ціль­но об’єд­ну­ва­ти у зве­де­не ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня де­кіль­ка ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів (на­при­клад, про звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки) та ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів про стя­гне­н­ня на ко­ристь стя­гу­ва­чів п’ятої чер­ги. Адже якщо ко­штів, які на­ді­йшли від ре­а­лі­за­ції за­став­ле­но­го май­на, не­до­ста­тньо для за­до­во­ле­н­ня ви­мог стя­гу­ва­ча – за­ста­во­дер­жа­те­ля за ви­ко­нав­чим до­ку­мен­том, на під­ста­ві яко­го звер­не­но стя­гне­н­ня на за­став­ле­не май­но, це ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня під­ля­гає за­кін­чен­ню (ст. 51 За­ко­ну).

При цьо­му не­при­пу­сти­мим є ви­па­док по­вер­не­н­ня бор­жни­ку на­дмір­но стя­гну­тих ко­штів за одним ви­ко­нав­чим про­ва­дже­н­ням, ко­ли він про­дов­жує за­ли­ша­ти­ся бор­жни­ком за ін­шим про­ва­дже­н­ням.

Та­кож існує дум­ка де­я­ких фа­хів­ців, що у разі на­яв­но­сті двох і біль­ше стя­гу­ва­чів у ви­ко­нав­чо­му про­ва­джен­ні вза­га­лі має роз­по­чи­на­ти­ся кон­кур­сний про­цес, тоб­то про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство. Про­те на сьо­го­дні за­ко­но­дав­ством, яке ре­гла­мен­тує бан­крут­ство юри­ди­чних осіб та фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців, цьо­го не пе­ред­ба­че­но. До то­го ж ін­сти­тут бан­крут­ства фі­зи­чних осіб у нас до цьо­го ча­су так і не за­про­ва­дже­ний.

До­не­дав­на у разі на­яв­но­сті єди­но­го суб’єкта при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня (дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця) за­кон ви­зна­чав єди­ний по­ря­док про­ве­де­н­ня ви­ко­нав­чих дій у зве­де­но­му ви­ко­нав­чо­му про­ва­джен­ні – арешт на­кла­да­є­ться з ура­ху­ва­н­ням всіх ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів. Тоб­то стя­гне­н­ня від­бу­ва­ло­ся одно­ча­сно за всі­ма ви­ко­нав­чи­ми до­ку­мен­та­ми.

Ви­бір за стя­гу­ва­чем?

Однак згі­дно з іде­о­ло­гі­єю но­вої си­сте­ми (так зва­ної змі­ша­ної мо­де­лі ви­ко­на­н­ня), те­пер під час ви­ко­на­н­ня пев­них ка­те­го­рій рі­шень стя­гу­ва­чі ма­ють пра­во ви­бо­ру – звер­та­ти­ся за при­му­со­вим ви­ко­на­н­ням рі­ше­н­ня до дер­жав­них або при­ва­тних ви­ко­нав­ців.

Чин­на ре­да­кція За­ко­ну (ст. 30) ви­зна­чає, що ви­ко­на­н­ня кіль­кох рі­шень про стя­гне­н­ня ко­штів з одно­го бор­жни­ка здій­сню­є­ться дер­жав­ним ви­ко­нав­цем, який від­крив пер­ше ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня що­до та­ко­го бор­жни­ка, в ме­жах зве­де­но­го ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня. Ви­ко­на­н­ня кіль­кох рі­шень про стя­гне­н­ня ко­штів з одно­го бор­жни­ка здій­сню­є­ться при­ва­тним ви­ко­нав­цем у ме­жах зве­де­но­го ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня.

Зі змі­сту за­зна­че­ної нор­ми одра­зу вба­ча­є­ться, що у разі над­хо­дже­н­ня на ви­ко­на­н­ня кіль­кох ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів що­до одно­го бор­жни­ка в ор­га­нах дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби фор­му­є­ться своє зве­де­не ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня, вра­хо­ву­ю­чи пра­ви­ла «пер­шо­го дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця, який від­крив ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня», а у при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця – своє зве­де­не про­ва­дже­н­ня, які фа­кти­чно «не пе­ре­ти­на­ю­ться», не­зва­жа­ю­чи на те, що мо­ва мо­же йти про одно­го й то­го ж бор­жни­ка.

Якщо у си­стем­но­му зв’яз­ку із Законом спро­бу­ва­ти про­ана­лі­зу­ва­ти ще й Ін­стру­кцію з ор­га­ні­за­ції при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень, за­твер­дже­ну На­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції 02.04.2012 р. №512/5 (да­лі –

Ін­стру­кція), яка не мо­же йо­му су­пе­ре­чи­ти, то мо­жна зов­сім за­плу­та­ти­ся. Так, п. 15 розд. III за­зна­че­ної Ін­стру­кції, який мав би ре­гла­мен­ту­ва­ти об’єд­на­н­ня ви­ко­нав­чих про­ва­джень про стя­гне­н­ня ко­штів з одно­го бор­жни­ка у зве­де­не ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня та при­єд­на­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня до зве­де­но­го ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня при­ва­тним ви­ко­нав­цем, мі­стить ли­ше по­си­ла­н­ня на п. 14, в яко­му йде­ться про об’єд­на­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня в ор­га­нах дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби.

Та­ке ви­кла­де­н­ня нор­ми у від­силь­ній фор­мі є вкрай не­вда­лим, оскіль­ки на­дає ши­ро­ке поле для її тлу­ма­че­н­ня. Чи діє тут «пра­ви­ло пер­шо­го при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця», адже про ньо­го в за­ко­ні не­має ні сло­ва?! Чи зо­бов’яза­ний дер­жав­ний ви­ко­на­вець пе­ре­да­ва­ти своє ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня (ви­ко­нав­чий до­ку­мент) при­ва­тно­му ви­ко­нав­цю для при­єд­на­н­ня до зве­де­но­го, вра­хо­ву­ю­чи, що по­ря­док пе­ре­да­чі ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня са­ме в цьо­му ви­пад­ку вза­га­лі не пе­ред­ба­че­ний Ін­стру­кці­єю? За­пи­тань ба­га­то, а ось від­по­від­ей не­має.

Ві­до­мий адво­кат Я. Зей­кан не­що­дав­но пи­сав про те, що є про­стий тест на від­по­від­ність ви­со­кій куль­ту­рі на­пи­са­н­ня пра­во­вих норм: «Якщо Ви про­чи­та­ли ста­т­тю і все одра­зу зро­зумі­ли – це від­мін­но. Якщо зму­ше­ні бу­ли про­чи­та­ти 2-3 ра­зи – це за­до­віль­но. Якщо до­во­ди­ться чи­та­ти кіль­ка ра­зів та звер­та­ти­ся до ду­мок ін­ших юри­стів і на­у­ков­ців – юри­ди­чна те­хні­ка та­кої нор­ми на низь­ко­му рів­ні...». На на­шу дум­ку, на жаль, ми ма­є­мо спра­ву са­ме з остан­нім ви­пад­ком.

Пи­та­н­ня без від­по­віді

Крім то­го, За­кон за­ли­шає без від­по­віді, ма­буть, основ­не пи­та­н­ня – зміст тер­мі­ну «зве­де­не ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» (на від­мі­ну від по­пе­ре­дньої ре­да­кції За­ко­ну). Ін­стру­кція та­кож не від­по­від­ає на це пи­та­н­ня, не­зва­жа­ю­чи на ам­бі­тну ме­ту її ав­то­рів вре­гу­лю­ва­ти всі аспе­кти ро­бо­ти ви­ко­нав­ця. Та­ким чи­ном, мо­ва мо­же йти ли­ше про за­галь­но­прийня­тне ро­зу­мі­н­ня зве­де­но­го ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня. За­галь­но­прийня­тні юри­ди­чні по­ня­т­тя, які одна­ко­во ро­зу­мі­ю­ться всі­ма суб’єкта­ми пра­во­за­сто­су­ва­н­ня, мо­жуть не по­тре­бу­ва­ти окре­мо­го ви­зна­че­н­ня. На­при­клад, ви­ко­ри­ста­н­ня то­го ж тер­мі­ну «нор­ма» одна­ко­во ро­зу­мі­є­ться як вста­нов­ле­не пра­ви­ло по­ве­дін­ки, хо­ча жо­ден нор­ма­тив­но-пра­во­вий акт не ви­зна­чає йо­го змі­сту.

Якщо йде­ться про зве­де­не ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня, зви­чай­но, під ним ро­зу­мі­є­ться про­ва­дже­н­ня що­до одно­го бор­жни­ка за кіль­ко­ма ви­ко­нав­чи­ми до­ку­мен­та­ми. Ро­збі­жно­сті мо­жуть сто­су­ва­ти­ся ли­ше пи­та­н­ня про те, чи вхо­дять до цьо­го по­ня­т­тя ін­ші ви­ко­нав­чі до­ку­мен­ти, окрім ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів про стя­гне­н­ня. Ни­ні­шня ре­да­кція За­ко­ну не дає від­по­віді на це пи­та­н­ня (тоб­то за­галь­но­прийня­те по­ня­т­тя тер­мі­ну «Зве­де­не ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» мо­же охо­плю­ва­ти як ви­ко­нав­чі до­ку­мен­ти про стя­гне­н­ня, так і ви­ко­нав­чі до­ку­мен­ти не­май­но­во­го ха­ра­кте­ру).

Однак за­галь­но­прийня­те ро­зу­мі­н­ня по­ня­т­тя зве­де­но­го ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня бу­ло «по­хо­ва­не» ни­ні­шньою ре­да­кці­єю ст. 25 За­ко­ну. Зокре­ма, за­зна­че­на ста­т­тя ви­зна­чає, що у разі на­яв­но­сті об­ста­вин, які ускла­дню­ють ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня (якщо ви­ко­нав­чі про­ва­дже­н­ня про стя­гне­н­ня ко­штів з одно­го бор­жни­ка від­кри­то в кіль­кох ор­га­нах дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, якщо бор­жник та йо­го май­но пе­ре­бу­ва­ють на те­ри­то­рії адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­них оди­ниць, під­по­ряд­ко­ва­ні рі­зним ор­га­нам дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби), або у разі ви­ко­на­н­ня зве­де­но­го ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня в ор­га­нах дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, мо­жуть утво­рю­ва­ти­ся ви­ко­нав­чі гру­пи в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни.

Звер­тає на се­бе ува­гу роз­ши­фру­ва­н­ня об­ста­вин, які ускла­дню­ють ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня: якщо ви­ко­нав­чі про­ва­дже­н­ня про стя­гне­н­ня ко­штів з одно­го бор­жни­ка від­кри­то у кіль­кох ор­га­нах дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби. Са­ме під та­ким ви­пад­ком ро­зу­мі­є­ться зве­де­не ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня.

Однак за­ко­но­да­вець має ін­ше ро­зу­мі­н­ня цьо­го тер­мі­ну, оскіль­ки пі­сля

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.