Аме­ри­кан­ський суд по­зба­вив па­тен­тної охо­ро­ни пре­па­рат­блок­ба­стер Zytiga ви­ро­бни­цтва Johnson & Johnson

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО / ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ген­на­дій Г ій АНДРОЩУК АНДРОЩУК, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, зав. ла­бо­ра­то­рії пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., до­цент, су­до­вий екс­перт

Не­що­дав­но ком­па­нія Johnson & Johnson втра­ти­ла па­тен­ти на один зі сво­їх блок­ба­сте­рів – пре­па­рат Зи­ті­га / Zytiga (абі­ра­те­рон), при­зна­че­ний для лі­ку­ва­н­ня ра­ку пе­ред­мі­ху­ро­вої за­ло­зи. Як по­ві­дом­ляє Reuters, рі­ше­н­ня про не­дій­сність па­тен­тів ви­ніс адмі­ні­стра­тив­ний суд США.

Па­тен­тне ві­дом­ство США ви­зна­ло не­дій­сним остан­ній з па­тен­тів, що за­хи­ща­ють пре­па­рат « Зи­ті­га » / Zytiga ( абі­ра­те­рон), який про­су­ва­є­ться Janssen у скла­ді Johnson & Johnson для те­ра­пії ра­ку про­ста­ти.

Та­ким чи­ном, за­до­во­ле­ні пре­тен­зії Argentum Pharmaceuticals, яка оскар­жу­ва­ла за­кон­ність па- тен­ту US8822438B2, що опи­сує ме­то­ди­ку за­сто­су­ва­н­ня, строк дії яко­го мав за­кін­чи­ти­ся у сер­пні 2027 р. Ко­мі­тет роз­гля­ду спо­рів та апе­ля­цій в га­лу­зі па­тен­тів ви­знав, що па­тент на ме­то­ди­ку вве­де­н­ня пре­па­ра­ту Зи­ті­га (об­сяг про­да­жів 2,3 млрд до­ла­рів на рік) вза­га­лі не мав бу­ти ви­да­ний, оскіль­ки опи­су­ва­ний про­цес є оче­ви­дним. Зав­дя­ки рі­шен­ню су­ду до­ступ на ри­нок отри­ма­ють ге­не­ри­чні ком­па­нії, які ви­пу­ска­ють від­тво­ре­ний абі­ра­те­рон.

Не­зго­дна з рі­ше­н­ням Johnson & Johnson зби­ра­є­ться про­си­ти про но­ве слу­ха­н­ня спра­ви, а та­кож звер­ну­ти­ся до апе­ля­цій­но­го су­ду.

У 2016 р. блок­ба­стер «Зи­ті­га» за­ро­бив 2,26 млрд до­ла­рів. Пер­ша ге­не­ри­чна ко­пія абі­ра­те­ро­ну по­вин­на з'яви­ти­ся у жов­тні по­то­чно­го ро­ку. Однак біль­шу ча­сти­ну до­хо­дів «Зи­ті­га» при­но­сить від тор­гів­лі за ме­жа­ми Спо­лу­че­них Шта­тів, а там па­тен­тний щит про­три­ма­є­ться до 2022 р., то­му пре­па­рат про­дов­жить ге­не­ру­ва­ти зна­чні су­ми для Johnson & Johnson.

Го­лов­ний ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Argentum Джеф­фрі Гар­днер за­зна­чив: «Ми вва­жа­є­мо, що рі­ше­н­ня PTO бу­де під­три­ма­но, якщо йо­го оскар­жить Janssen, і в на­сту­пно­му де­ся­ти­літ­ті збе­ре­же си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров'я США мі­льяр­ди до­ла­рів. Ці за­оща­дже­н­ня при­не­суть ко­ристь аме­ри­кан­ським па­ці­єн­там, по­лі­пшив­ши до­ступ до ви­со­ко­які­сних, без­пе­чних та ефе­ктив­них, схва­ле­них FDA уні­вер­саль­них аль­тер­на­тив, на які во­ни за­слу­го­ву­ють».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.