Не­ма­те­рі­аль­ний ка­пі­тал у гло­баль­них лан­цюж­ках ство­ре­н­ня вар­то­сті

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА / ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ -

До­по­відь Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (да­лі –

ВОІВ) 2017 р. про стан справ у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті у сві­ті при­свя­че­на клю­чо­вій ро­лі та­ких не­ма­те­рі­аль­них акти­вів як те­хно­ло­гія, про­ми­сло­вий зра­зок і бренд у сві­то­во­му про­ми­сло­во­му ви­ро­бни­цтві. Впер­ше опу­блі­ко­ва­ні ВОІВ да­ні по­ка­зу­ють, що май­же 1/3 вар­то­сті про­ми­сло­вих то­ва­рів, що про­да­ю­ться в усьо­му сві­ті, за­сно­ва­на на та­ко­му «не­ма­те­рі­аль­но­му ка­пі­та­лі» як те­хно­ло­гія, про­ми­сло­вий зра­зок і бренд. Про це свід­чить про­ве­де­не ВОІВ до­слі­дже­н­ня гло­баль­них лан­цюж­ків ство­ре­н­ня вар­то­сті ком­па­ній.

Не­ма­те­рі­аль­ний ка­пі­тал все біль­ше ви­зна­ча­ти­ме до­бро­бут і до­лю фірм у ме­жах су­ча­сних гло­баль­них лан­цюж­ків ство­ре­н­ня вар­то­сті. Ця су­ма – близь­ко 5,9 трлн до­ла­рів США – свід­чить про те, що на не­ма­те­рі­аль­ний ка­пі­тал до­во­ди­ться вдві­чі біль­ша ча­сти­на вар­то­сті про­ми­сло­вих то­ва­рів, ніж на бу­дів­лі, обла­дна­н­ня та ін­ші фор­ми ма­те­рі­аль­но­го ка­пі­та­лу. Во­на та­кож слу­жить під­твер­дже­н­ням по­си­ле­н­ня ро­лі прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, які ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для охо­ро­ни не­ма­те­рі­аль­них і су­мі­жних акти­вів у сві­то­вій еко­но­мі­ці.

У до­по­віді 2017 р. про стан справ у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті у сві­ті «Не­ма­те­рі­аль­ний ка­пі­тал у гло­баль­них лан­цюж­ках ство­ре­н­ня вар­то­сті» (Intangible Capital in Global Value Chains) (да­лі – WIPR 2017) роз­гля­да­є­ться пи­та­н­ня про те, яка ча­сти­на до­хо­ду в гло­баль­них лан­цюж­ках ство­ре­н­ня вар­то­сті при­па­дає на ро­бо­чу си­лу, ма­те­рі­аль­ний ка­пі­тал та не­ма­те­рі­аль­ні акти­ви в ме­жах усі­єї ви­ро­бни­чої ді­яль­но­сті, що ста­но­вить 1/4 від гло­баль­ної еко­но­мі­чної актив­но­сті, а та­кож на­во­дя­ться пре­дме­тні до­слі­дже­н­ня на при­кла­дах ка­ви, со­ня­чних па­не­лей та смар­тфо­нів. Для ви­ве­де­н­ня цих еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків бу­ли про­ана­лі­зо­ва­ні на­ціо­наль­ні ра­хун­ки та ста­ти­сти­ка між­на­ро­дної тор­гів­лі в усіх кра­ї­нах сві­ту, а та­кож да­ні ком­па­ній.

«Не­ма­те­рі­аль­ний ка­пі­тал все біль­ше ви­зна­ча­ти­ме до­бро­бут і до­лю фірм у ме­жах су­ча­сних гло­баль­них лан­цюж­ків ство­ре­н­ня вар­то­сті. Він ле­жить в осно­ві зов­ні­шньо­го ви­гля­ду, та­ктиль­них і фун­кціо­наль­них яко­стей, за­галь­ної при­ва­бли­во­сті ви­ро­бів, які ми ку­пу­є­мо, та ви­зна­чає їх успіх на рин­ку, – за­зна- чив Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ВОІВ Френ­сіс Гар­рі. – Пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті слу­жать спосо­бом до­ся­гне­н­ня кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг, за­сно­ва­них на не­ма­те­рі­аль­но­му ка­пі­та­лі».

Де­які ви­снов­ки, зро­бле­ні в WIPR 2017

• У пе­рі­од 2000-2014 рр. на не­ма­те­рі­аль­ний ка­пі­тал при­па­да­ло в се­ре­дньо­му 30,4% від вар­то­сті всіх ре­а­лі­зо­ва­них про­ми­сло­вих то­ва­рів.

• Час­тка не­ма­те­рі­аль­но­го ка­пі­та­лу зро­сла з 27,8% у 2000 р. до 31,9% у 2007 р., але від­то­ді во­на май­же не змі­ню­є­ться.

• За­галь­ний до­хід від не­ма­те­рі­аль­них акти­вів у пе­рі­од 2004-2014 рр. ви­ріс на 75% в ре­аль­но­му ви­ра­жен­ні, склав­ши у 2014 р. 5,9 трлн до­ла­рів США.

• На 3 то­вар­ні гру­пи (про­до­воль­чі то­ва­ри, ме­ха­ні­чні транс­порт­ні за­со­би та текс­тиль) до­во­ди­ться май­же 50% від усьо­го до­хо­ду, ство­ре­но­го не­ма­те­рі­аль­ним ка­пі­та­лом у ме­жах гло­баль­них лан­цюж­ків ство­ре­н­ня вар­то­сті.

Смар­тфо­ни: ви­со­кий при­бу­ток, об­умов­ле­ний не­ма­те­рі­аль­ним ка­пі­та­лом

На рин­ку те­ле­фо­нів ви­со­ко­го кла­су вар­ті­стю по­над 400 до­ла­рів США до­мі­ну­ють ком­па­нії Apple і Samsung, час­тка рин­ку яких скла­дає 57% і 25% від­по­від­но. У цьо­му се­гмен­ті най­ва­жли­ві­ши­ми не­ма­те­рі­аль­ни­ми акти­ва­ми є те­хно­ло­гія, ди­зайн апа­ра­тної ча­сти­ни та про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, а та­кож бренд. Як за­зна­че­но в WIPR 2017, час­тка до­хо­ду ком­па­нії Apple у роз­дрі­бній ці­ні кож- но­го смар­тфо­на iPhone 7, який во­на про­дає при­бли­зно за 810 до­ла­рів США, ста­но­вить близь­ко 42%, що є по­ка­зни­ком ви­со­кої нор­ми при­бу­тку на не­ма­те­рі­аль­ний ка­пі­тал у цій га­лу­зі. Ком­па­нії Huawei та Samsung та­кож отри­му­ють зна­чний при­бу­ток від про­да­жів мо­де­лей ви­со­ко­го кла­су, не­зва­жа­ю­чи на більш низь­кі роз­дрі­бні ці­ни та об­ся­ги про­да­жів.

У WIPR 2017 зро­бле­но ви­сно­вок про те, що ви­ро­бни­ки ком­пле­кту­ю­чих (на­при­клад, ком­па­нія Corning Inc., яка ви­ро­бляє скло «Gorilla» для апа­ра­тів iPhone, та по­ста­чаль­ни­ки те­хно­ло­гії, вклю­ча­ю­чи ком­па­нії Nokia Corp. і Qualcomm Inc.) та­кож ви­ко­ри­сто­ву­ють не­ма­те­рі­аль­ні акти­ви для до­ся­гне­н­ня ви­со­ких по­ка­зни­ків при­бу­тку.

З ме­тою отри­ма­н­ня ви­со­кої нор­ми при­бу­тку на не­ма­те­рі­аль­ний ка­пі­тал ком­па­нії-ви­ро­бни­ки смар­тфо­нів і по­ста­чаль­ни­ки те­хно­ло­гії ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ють па­тен­ти, то­вар­ні зна­ки та про­ми­сло­ві зраз­ки. Так, зі смар­тфо­на­ми мо­жуть бу­ти пов’яза­ні до 35% всіх пер­вин­них за­явок на отри­ма­н­ня па­тен­тів у всьо­му сві­ті. Як за­зна­че­но в до­по­віді, у зв'яз­ку з ви­ко­ри­сто­ву­ва­ним на­ра­зі стан­дар­том стіль­ни­ко­во­го зв'яз­ку че­твер­то­го по­ко­лі­н­ня (4G) оформ­ле­но май­же в 4 ра­зи біль­ше па­тен­тів, ніж у зв'яз­ку зі стан­дар­том дру­го­го по­ко­лі­н­ня.

Ще одна га­лузь, в якій за­зна­ча­є­ться осо­бли­во швид­ке зро­ста­н­ня кіль­ко­сті за­явок, пов'яза­на зі ство­ре­н­ням гра­фі­чно­го при­зна­че­но­го для ко­ри­сту­ва­ча ін­тер­фей­су (GUI), на­при­клад зна­чків для мо­біль­них до­да­тків. Так, у пе­рі­од 2009-2014 рр. ком­па­нія Apple по­да­ла до Ві­дом­ства

ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу 222 за­яв­ки на зраз­ки GUI, а ком­па­нія Samsung – 379 за­явок.

Ка­ва: вар­тість ви­зна­ча­є­ться но­ви­ми впо­до­ба­н­ня­ми спо­жи­ва­чів

Клю­чо­ву роль у про­це­сі пе­ре­тво­ре­н­ня ка­во­вих зе­рен у на­пій ві­ді­грає те­хно­ло­гія. У WIPR 2017 на­во­ди­ться схе­ма па­тен­тних да­них цьо­го се­кто­ру і ро­би­ться ви­сно­вок про те, що ін­но­ва­цій­на актив­ність у ме­жах збу­то­во­го лан­цюж­ка осо­бли­во зро­стає з на­бли­же­н­ням до спо­жи­ва­ча. Цей про­цес вклю­чає пе­ре­роб­ку зе­рен та кін­це­ву ре­а­лі­за­цію ка­во­вої про­ду­кції (на­при­клад, ка­во­вих ка­псул, ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ва­них спо­жи­ва­ча­ми вдо­ма та на ро­бо­ті).

Ре­пу­та­ція та імідж брен­ду до­зво­ля­ють фір­мам ди­фе­рен­ці­ю­ва­ти свою про­ду­кцію від про­ду­кції кон­ку­рен­тів, ві­ді­гра­ю­чи ва­жли­ву роль на всіх се­гмен­тах рин­ку ка­ви, вклю­ча­ю­чи ри­нок роз­чин­ної та сма­же­ної ка­ви, що про­да­є­ться в ма­га­зи­нах, а та­кож про­ду­ктів на ба­зі ка­ви «ес­пре­со», про­по­но­ва­них у кав'яр­нях.

Змі­на впо­до­бань спо­жи­ва­чів ка­ви ви­кли­ка­ла по­сту­по­ву транс­фор­ма­цію гло­баль­них лан­цюж­ків ство­ре­н­ня вар­то­сті: на змі­ну спо­жи­ва­н­ня ка­ви вдо­ма при­йшло спо­жи­ва­н­ня у кав'яр­нях, а по­тім з'яви­ло­ся но­ве по­ко­лі­н­ня лю­би­те­лів ка­ви, яких ці­ка­вить істо­рія про­ду­кту та які го­то­ві пла­ти­ти на­дбав­ку до ці­ни.

До­мі­ну­ю­чі ці­ни в рин­ко­во­му се­гмен­ті ці­єї так зва­ної «тре­тьої хви­лі» мо­жуть пе­ре­ви­щу­ва­ти ці­ни в се­гмен­ті «пер­шої хви­лі» біль­ше ніж у 4 ра­зи, а до­хід ка­во­вих план­та­то­рів зріс у 3 ра­зи. Не­зва­жа­ю­чи на ра­ні­ше ма­лі роз­мі­ри, цей се­гмент швид­ко зро­стає та від­кри­ває но­ві мо­жли­во­сті для шир­шої уча­сті кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться в гло­баль­них лан­цюж­ках ство­ре­н­ня вар­то­сті. Зокре­ма, скла­до­вою ча­сти­ною про­це­су ре­а­лі­за­ції ка­ви ста­ло на­да­н­ня ін­фор­ма­ції про сор­ти ка­ви та дже­ре­ла зе­рен, про ме­то­ди ви­ро­щу­ва­н­ня та пе­ре­роб­ку ка­ви, про опла­ту пра­ці фер­ме­рів то­що.

З огля­ду на змі­ни впо­до­бань спо­жи­ва­чів, ка­во­ві план­та­то­ри та на­віть кра­ї­ни на­ма­га­ю­ться не про­сто про­да­ва­ти ка­ву, а вкла­да­ють ко­шти у вла­сні брен­дин­го­ві стра­те­гії.

Со­ня­чні па­не­лі: те­хні­чні ін­но­ва­ції ве­дуть до гли­бо­ких змін

Те­хні­чні ін­но­ва­ції як основ­на фор­ма не­ма­те­рі­аль­но­го ка­пі­та­лу ве­дуть до зна­чних змін у гло­баль­них лан­цюж­ках ство­ре­н­ня вар­то­сті в га­лу­зі ви­ро­бни­цтва фо­то­еле­ктри­чних со­ня­чних па­не­лей, які зна­хо­дять все більш ши­ро­ке за­сто­су­ва­н­ня в усьо­му сві­ті.

Со­ня­чні па­не­лі пе­ре­йшли з роз­ря­ду ви­со­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­ної про­ду­кції в ка­те­го­рію не­до­ро­го­го спо­жив­чо­го то­ва­ру, що ти­сне на ви­ро­бни­ків. Згі­дно з оцін­ка­ми, за пе­рі­од 2008-2015 рр. ці­ни на со­ня­чні па­не­лі впа­ли на 80%. Зокре­ма, фір­ми зни­жу­ють ви­ро­бни­чі ви­тра­ти шля­хом за­ку­пів­лі більш про­ду­ктив­но­го уста­тку­ва­н­ня, під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва зав­дя­ки до­да­тко­вим те­хно­ло­гі­чним ін­но­ва­ці­ям та збіль­ше­н­ня мас­шта­бів ви­ро­бни­цтва.

Ви­ро­бни­ки в Ки­таї по­стій­но на­ро­щу­ють свою час­тку рин­ку, по­си­лю­ю­чи кон­ку­рен­тний тиск на ба­га­тьох тра­ди­цій­них ви­ро­бни­ків фо­то­еле­ктри­чних па­не­лей в США, Єв­ро­пі та ін­ших кра­ї­нах, а та­кож у Ки­таї, що ве­де до бан­крут­ства і по­гли­на­н­ня фірм.

Як за­зна­че­но в WIPR 2017, по­чи­на­ю­чи з 2011 р. від­зна­ча­є­ться змен­ше­н­ня за­галь­ної кіль­ко­сті па­тен­тних за­явок у се­кто­рі фо­то­еле­ктри­чних па­не­лей. В США, Єв­ро­пі та Япо­нії (тра­ди­цій­них цен­трах ін­но­ва­цій у цьо­му се­гмен­ті) та­ке ско­ро­че­н­ня бу­ло більш різ­ким. Во­но пов'яза­не із за­кри­т­тям ба­га­тьох фірм. Однак фір­ми, які ви­жи­ли, збіль­шу­ють ін­ве­сти­ції в на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня та до­слі­дно­кон­стру­ктор­ські роз­роб­ки (НДДКР) з ме­тою ство­ре­н­ня но­вих те­хно­ло­гій фо­то­еле­ктри­чних па­не­лей.

У Ки­таї па­тен­тна актив­ність у цьо­му се­кто­рі, в то­му чи­слі актив­ність но­вих фірм, про­дов­жує зро­ста­ти. Про­те час­тка па­тен­тних за­явок на со­ня­чні па­не­лі, по­да­них ки­тай­ськи­ми ви­на­хі­дни­ка­ми в ін­ших кра­ї­нах сві­ту, як і ра­ні­ше, ста­но­вить мен­ше ніж 2%.

Ба­га­то ком­па­ній пра­гнуть до роз­ши­ре­н­ня на мі­сце­вих рин­ках та­ких сер­ві­сних по­слуг як вста­нов­ле­н­ня со­ня­чних па­не­лей у при­ва­тних бу­дин­ках. На цих спо­жив­чих рин­ках ва­жли­вим не­ма­те­рі­аль­ним акти­вом, що до­по­ма­гає при­вер­ну­ти спо­жи­ва­чів та ін­ве­сто­рів, є бренд ком­па­нії та її про­ду­кції.

Ген­на­дій Г ійАНДРОЩУК АНДРОЩУК, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, зав. ла­бо­ра­то­рії пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., до­цент, су­до­вий екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.